Ktl-icon-tai-lieu

probiotic

Được đăng lên bởi tranthituh2b-gmail-com
Số trang: 37 trang   |   Lượt xem: 1235 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Thu nhận probiotic và ứng dụng trong các sản phẩm từ sữa

MỤC LỤC
PHẦN 1. TỔNG QUAN VỀ PROBIOTIC ....................................................................... 2
I.

KHÁI NIỆM.............................................................................................................. 2

II. CÁC CHỦNG VI KHUẨN THƯỜNG DÙNG LÀM PROBIOTIC .................. 3
II. 1. Chủng lactobacillus ............................................................................................ 3
II. 2. Loài Bifidobacterium: ......................................................................................... 6
II. 3. Các chủng vi khuẩn lactic khác ...................................................................... 7
II. 4. Các loài vi sinh vật khác .................................................................................. 9
III.

TÁC DỤNG CỦA PROBIOTIC ĐẾN SỨC KHỎE CON NGƯỜI .............. 10

PHẦN 2. THU NHẬN PROBIOTIC .............................................................................. 14
I.

CÁC CHỈ TIÊU ĐỂ CHỌN MỘT VI SINH VẬT LÀM PROBIOTIC ............. 14

II. KHỬ NƯỚC (Anhydrobiotics)............................................................................ 15
II. 1. Kỹ thuật sấy .................................................................................................... 15
II. 2. Protectant (Chất bảo vệ) ................................................................................ 18
II. 3. Chức năng sinh lý của tế bào. ....................................................................... 19
III.

VI BAO................................................................................................................. 22

III. 1.

Nguyên liệu và phương pháp................................................................... 22

III. 2.

Microencapsulation of probiotic organism using the emulsion

technique .................................................................................................................... 23
III. 3.

Microencapsulation of L. acidophilus 33200, L. casei 279, B. longum 536

and L. rhamnosus GG using homogenisation ......................................................... 24
III. 4.
IV.

Measurement of particle size of calcium alginate beads ...................... 24

BẢO QUẢN ........................................................................................................ 25

PHẦN 3. CÁC SẢN PHẨM CHỨA PROBIOTIC TỪ SỮA ....................................... 27
I.

Các dạng sản phẩm .......
Thu nhn probiotic và ng dng trong các sn phm t sa
http://www.ebook.edu.vn Trang 1
MC LC
PHN 1. TNG QUAN V PROBIOTIC ....................................................................... 2
I. KHÁI NIM .............................................................................................................. 2
II. CÁC CHNG VI KHUN THƯỜNG DÙNG LÀM PROBIOTIC .................. 3
II. 1. Chng lactobacillus ............................................................................................ 3
II. 2. Loài Bifidobacterium: ......................................................................................... 6
II. 3. Các chng vi khun lactic khác ...................................................................... 7
II. 4. Các loài vi sinh vt khác .................................................................................. 9
III. TÁC DNG CA PROBIOTIC ĐẾN SC KHE CON NGƯỜI .............. 10
PHN 2. THU NHN PROBIOTIC .............................................................................. 14
I. CÁC CH TIÊU ĐỂ CHN MT VI SINH VT LÀM PROBIOTIC ............. 14
II. KH NƯỚC (Anhydrobiotics) ............................................................................ 15
II. 1. K thut sy .................................................................................................... 15
II. 2. Protectant (Cht bo v) ................................................................................ 18
II. 3. Chc năng sinh lý ca tế bào. ....................................................................... 19
III. VI BAO ................................................................................................................. 22
III. 1. Nguyên liu và phương pháp................................................................... 22
III. 2. Microencapsulation of probiotic organism using the emulsion
technique .................................................................................................................... 23
III. 3. Microencapsulation of L. acidophilus 33200, L. casei 279, B. longum 536
and L. rhamnosus GG using homogenisation ......................................................... 24
III. 4. Measurement of particle size of calcium alginate beads ...................... 24
IV. BO QUN ........................................................................................................ 25
PHN 3. CÁC SN PHM CHA PROBIOTIC T SA ....................................... 27
I. Các dng sn phm ............................................................................................... 27
II. Sn phm trên th trường Vit Nam ................................................................... 27
III. Mt s sn phm Kefir trên thế gii ................................................................ 31
IV. Mt s sn phm khác ....................................................................................... 33
PHN 4. KT LUN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIN TƯƠNG LAI ............................. 35
probiotic - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
probiotic - Người đăng: tranthituh2b-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
37 Vietnamese
probiotic 9 10 618