Ktl-icon-tai-lieu

Programming in C for the dsPIC

Được đăng lên bởi vdkhanhbk
Số trang: 158 trang   |   Lượt xem: 5042 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Table of Contents
1. Programming in C for the dsPIC .................................... 7
1.1 Introduction ............................................................. 7
1.2 Writing Efficient C for the dsPIC ................................ 7
1.3 The basic concepts of the programming language C .......... 9
1.4 Keywords ............................................................... 12
1.4.1 Key word ASM ..................................................... 13
1.4.2. Key word ABSOLUTE ........................................... 14
1.4.3. Key word ORG...................................................... 15
1.5. Configuration Bits .................................................. 16
1.6. Interrupts .............................................................. 20
1.7 Timers .................................................................... 24
1.7.1. Type A timer ........................................................ 25
1.7.2. 16-bit timer mode ................................................ 27
1.7.3. 16-bit synchronous counter mode ........................ 30
1.7.4. 16-bit asynchronous counter mode ...................... 32
1.7.5. Gated timer mode ................................................ 35
1.7.6. Type B timer ........................................................ 37

Join the Technical Community Today!


1.7.7. Type C timer ........................................................ 38
1.7.8. Concatenated 32-bit timer ................................... 38
1.8 Input Capture ......................................................... 41
1.8.1. External signal capture input mode ...................... 42
1.8.2. Simple capture mode ........................................... 43
1.8.3. Pre-scalar capture mode ...................................... 46
1.8.4. Edge detection mode ........................................... 50
1.9 Output Compare Module ........................................ 51
1.9.1 Single compare match mode ................................ 52
1.9.2 Single compare match, pin OC x driven high ......... 53
1.9.3 Single compare match, pin OC x driven low .......... 54
1.9.4 Single compare match, pin OC x toggles ............... 54
1.9.5 Dual compare match mode .................................. 56
1.10 The Pulse Width Modulation (PWM) Mode ........... 58
1.10.1 PWM mode without fault protection input ........ 59
1.10.2 PWM mode with fault protection input pin ........ 60
1.10.3 PWM period and duty cycle...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Programming in C for the dsPIC - Người đăng: vdkhanhbk
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
158 Vietnamese
Programming in C for the dsPIC 9 10 86