Ktl-icon-tai-lieu

ProNC10 baiVN bai 1

Được đăng lên bởi zthanhdatz
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 528 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài thực hành gia công trên Pro/E
Bài 1
Bài viết này hướng dẫn các bạn lập trình gia công một chi tiết đơn giản bằng 3 phương
pháp phay : Volume, Local và Profile
(Sau này, các bài tập phần gia công mình sẽ thực hiện trên Pro/E Wildfire 4.0 vì phần
tham số công nghệ - parameter - của bản 4.0 này rõ ràng, các bạn sẽ dễ hình dung hơn)

1. Chuẩn bị
Khởi động Pro/E vào môi trường gia công (New > Manufacturing > NC Assembly), đặt
tên cho bài tập là bt1.Bạn nhớ bỏ dấu check ở mục Use default templete để chọn lại đơn vị là mm
Thiết lập thư mục làm việc là thư mục chứa file part1.prt.Việc này rất quan trọng vì trong
quá trình lập trình Pro/E sẽ tự động tạo ra 1 số file cần thiết.Nếu không định thư mục làm việc,
Pro/E sẽ lưu nó vào thư mục mặc định khi cài đặt.

2. Import chi tiết cần gia công
Trên MANUFACTURING > Mfg Model > Assemble > Ref Model > part1.prt
Dùng các ràng buộc vị trí để cố định chi tiết như hình 1, nếu bạn nào dùng Pro/E 4 sẽ thấy
việc này vô cùng dễ dàng
(Các bạn chú ý thấy ta có 2 CoordSys : 1 cái trục Z hướng lên – đây là CoordSys mặc định
của môi trường gia công ; 1 cái trục Z hướng ra khỏi màn hình – nó là CoordSys trong môi
trường Part)
Sau khi ràng buộc xong, hộp thoại Create Reference Model xuất hiện.Bạn chọn Inherited,
chấp nhận tên mặc định và click OK để đóng nó lại
(Tùy chọn Inherited sẽ cập nhật những thay đổi của chi tiết gốc lên chi tiết tham khảo
nhưng khi chi tiết tham khảo thay đổi, nó không ảnh hưởng đến chi tiết gốc)

3. Tạo phôi
Vẫn trong menu MFG MDL > Create > Workpiece > đặt tên > SOLID > Protrusion >
Extrude > Solid > Done
Đến đây bạn dùng lệnh Extrude để tạo phôi có kích thước như hình.Cách làm đơn giản
nên mình không nhắc lại
Nếu kết quả của các bạn là 1 hình khối màu xanh lá cây thì bạn đã làm đúng rồi đó.Click
Done/Return trong menu MFG MDL để hoàn tất quá trình tạo phôi

Hình 1

Hình 2

4. Thiết lập thông số về máy
MANUFACTURING > Mfg Setup > Xuất hiện hộp thoại Operation Setup
Click vào icon phí bên phải của dòng NC Manchine để chọn máy phay 3 trục
Click vào Icon hình mũi tên bên cạch Machine Zero để set chuẩn máy.Bạn chọn chuẩn là
CoordSys có trục Z hướng lên.
Tiếp theo bạn chọn mặt Retract song song trục Z, cách CoordSys 50 (hình 3)

Hình 3
Sau cùng click OK để đóng hộp thoại Operation Setup.
Click Done/Return để kết thúc quá trình Setup cho máy

5. Tạo Mill Window để chuẩn bị cho phương pháp phay Volume
Trên thanh công cụ phía bên phải, click nút lệnh
, click nút Placement sau đó chọn
Dưới Dasbboard, bạn chọn kiểu...
Bài thc hành gia công trên Pro/E
Bài 1
Bài viết này hướng dn các bn lp trình gia công mt chi tiết đơn gin bng 3 phương
pháp phay : Volume, Local và Profile
(Sau này, các bài tp phn gia công mình s thc hin trên Pro/E Wildfire 4.0 vì phn
tham s công ngh - parameter - ca bn 4.0 này rõ ràng, các bn s d hình dung hơn)
1. Chun b
Khi động Pro/E vào môi trường gia công (New > Manufacturing > NC Assembly), đặt
tên cho bài tp là bt1.Bn nh b du check mc Use default templete để chn li đơn v là mm
Thiết lp thư mc làm vic là thư mc cha file part1.prt.Vic này rt quan trng vì trong
quá trình lp trình Pro/E s t động to ra 1 s file cn thiết.Nếu không định thư mc làm vic,
Pro/E s lưu nó vào thư mc mc định khi cài đặt.
2. Import chi tiết cn gia công
Trên MANUFACTURING > Mfg Model > Assemble > Ref Model > part1.prt
Dùng các ràng buc v trí để c định chi tiết như hình 1, nếu bn nào dùng Pro/E 4 s thy
vic này vô cùng d dàng
(Các bn chú ý thy ta có 2 CoordSys : 1 cái trc Z hướng lên – đây là CoordSys mc định
ca môi trường gia công ; 1 cái trc Z hướng ra khi màn hình – nó là CoordSys trong môi
trường Part)
Sau khi ràng buc xong, hp thoi Create Reference Model xut hin.Bn chn Inherited,
chp nhn tên mc định và click OK để đóng nó li
(Tùy chn Inherited s cp nht nhng thay đổi ca chi tiết gc lên chi tiết tham kho
nhưng khi chi tiết tham kho thay đổi, nó không nh hưởng đến chi tiết gc)
3. To phôi
Vn trong menu MFG MDL > Create > Workpiece > đặt tên > SOLID > Protrusion >
Extrude > Solid > Done
Đến đây bn dùng lnh Extrude để to phôi có kích thước như hình.Cách làm đơn gin
nên mình không nhc li
Nếu kết qu ca các bn là 1 hình khi màu xanh lá cây thì bn đã làm đúng ri đó.Click
Done/Return trong menu MFG MDL để hoàn tt quá trình to phôi
Hình 1
Hình 2
ProNC10 baiVN bai 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ProNC10 baiVN bai 1 - Người đăng: zthanhdatz
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
ProNC10 baiVN bai 1 9 10 630