Ktl-icon-tai-lieu

ProNC10 baiVN bai 9

Được đăng lên bởi zthanhdatz
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 386 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài 9 Phương pháp phay Surface (tt)
I. Yêu cầu :
Thiết lập đường chạy dao kiểu Cu line > Open Ends
Điều khiển đường chạy dao liên tục và mềm mại
Pattern bước gia công theo kiểu Rotate
Kiểm tra va chạm giữa dụng cụ cắt và chi tiết cần gia công

II. Thực hành
1. Chuẩn bị
Lần lượt thực hiện các thao tác sau đây
- Định thư mục làm việc, khởi động vào môi trường Pro/NC
- Đưa chi tiết cần gia công vào môi trường Pro/NC
- Tạo phôi (không bắt buộc)
- Chọn máy, điểm 0 và mặt retract
2. Gia công bề mặt vừa tạo bằng phương pháp Surface với kiểu chạy dao Cut line
MANUFACTURE > Machining > NC Sequence > Surface Mill > 3 Axis >
Done
Trong SEQ SETUP, bạn chọn các thông số : Name, Tool, Parameters, Surfaces,
Define Cut sau đó click Done
Đặt tên bước gia công là B8
Trong hộp thoại Tool, chọn dao phay cầu ∅8, và Apply > OK
Trong hộp thoại Parameter, chọn các thông số như sau
1
2
3
4
5
6
7

CUT_FEED
STEP_OVER
PROF_STOCK_ALLOW
SCAN_TYPE
CLEAR_DIST
SPINDLE_SPEED
COOLANT_OPTION

1000
2
0.2
TYPE_1
5
3000
ON

Click OK để đóng hộp thoại này lại
Khi được hỏi bề mặt gia công, từ menu SURF PICK > Model > Done
Chọn bề mặt gia công như hình 1
Kết thúc việc lựa chọn bằng cách click giữa
chuột 2 lần.
Trong hộp thoại Cut Definition chọn kiểu chạy
dao Cut line > Machine Surfaces > Open Ends
để tạo Cutlines
Click
CHAIN > Tangnt Chain > Curve 1 > Done
Click OK trong hộp thoại Add/Redefine
Cutline
Tiếp tục click để tạo Cutline thứ 2
CHAIN > Tangnt Chain > Curve 2 > Done
Hình 1
Click OK trong hộp thoại Add/Redefine
Cutline

Hình 2
Click OK để đóng hộp thoại Cut Definition
NC SEQUENCE > Play Path > Screen Play.
Kết quả được như hình 4

Hình 4
Nhận xét
Chỉ tại vị trí 2 đường Cutline, đường chạy dao mới
chạy dọc theo những đường cơ sở của bề mặt cần gia
công. Do đó để toàn bộ đường chạy dao chạy dọc theo
những đường cơ sở này, ta cần thêm vào những đường
Cutline phía bên trong
NC SEQUENCE > Seq Setup > Define Cut >
Done
Trong hộp thoại Cut Definition, chuyển sang thẻ
Options và chọn thêm tùy chọn Auto Inner Cutlines
Đóng hộp thoại Cut Definition và mô phỏng lại
quá trình gia công
Kết quả được như hình 7

Hình 3

Hình 5

Hình 6

Hình 7
Hình 8
Tiếp tục điều chỉnh những thông số sau đây để có được đường chạy dao liên tục và
mềm mại hơn

1
2
3
4
5
6

LACE_OPTION
LEAD_RADIUS
ENTRY_ANGLE
EXIT_ANGLE
INITIAL_ENTRY_EXT
FINAL_ENTRY_EXT

LOOP_CONNECT
2
10
10
LEAD_IN
LEAD_OUT

Mô phỏng lại quá trình gia công để quan sát đường chạy dao và kết thúc bước gia
công nói trên
3. Pattern kiểu Rotate để gia công to...
Bài 9 Phương pháp phay Surface (tt)
I. Yêu cu :
Thiết lp đường chy dao kiu Cu line > Open Ends
Điu khin đường chy dao liên tc và mm mi
Pattern bước gia công theo kiu Rotate
Kim tra va chm gia dng c ct và chi tiết cn gia công
II. Thc hành
1. Chun b
Ln lượt thc hin các thao tác sau đây
- Định thư mc làm vic, khi động vào môi trường Pro/NC
- Đưa chi tiết cn gia công vào môi trường Pro/NC
- To phôi (không bt buc)
- Chn máy, đim 0 và mt retract
2. Gia công b mt va to bng phương pháp Surface vi kiu chy dao Cut line
MANUFACTURE > Machining > NC Sequence > Surface Mill > 3 Axis >
Done
Trong SEQ SETUP, bn chn các thông s : Name, Tool, Parameters, Surfaces,
Define Cut sau đ
ó click Done
Đặt tên bước gia công là B8
Trong hp thoi Tool, chn dao phay cu 8, và Apply > OK
Trong hp thoi Parameter, chn các thông s như sau
1 CUT_FEED 1000
2 STEP_OVER 2
3 PROF_STOCK_ALLOW 0.2
4 SCAN_TYPE TYPE_1
5 CLEAR_DIST 5
6 SPINDLE_SPEED 3000
7 COOLANT_OPTION ON
Click OK để đóng hp thoi này li
Khi được hi b mt gia công, t menu SURF PICK > Model > Done
Chn b mt gia công như hình 1
Kết thúc vic la chn bng cách click gia
chut 2 ln.
Trong hp thoi Cut Definition chn kiu chy
dao Cut line > Machine Surfaces > Open Ends
Click
để to Cutlines
CHAIN > Tangnt Chain > Curve 1 > Done
Click OK trong hp thoi Add/Redefine
Cutline
Tiếp tc click để to Cutline th 2
CHAIN > Tangnt Chain > Curve 2 > Done
Click OK trong hp thoi Add/Redefine
Cutline
Hình 1
ProNC10 baiVN bai 9 - Trang 2
ProNC10 baiVN bai 9 - Người đăng: zthanhdatz
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
ProNC10 baiVN bai 9 9 10 63