Ktl-icon-tai-lieu

QCVN 03: 2009BGTVT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ GIÁM SÁT KỸ THUẬT VÀ ĐÓNG TÀU BIỂN CỠ NHỎ

Được đăng lên bởi noilaitinhxua-nd89
Số trang: 71 trang   |   Lượt xem: 2260 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
--------------------Số: 21/2009/TT-BGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------------------Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2009

THÔNG TƯ
VỀ VIỆC BAN HÀNH “QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ GIÁM SÁT KỸ THUẬT VÀ ĐÓNG
TÀU BIỂN CỠ NHỎ” MÃ SỐ ĐĂNG KÝ: QCVN 03: 2009/BGTVT
Căn cứ Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006 và Nghị định số 127/2007/NĐCP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và quy
chuẩn kỹ thuật;
Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22/4/2008 của Chính phủ quy định chức năng,
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;
Căn cứ Thông tư số 23/2007/TT-BKHCN ngày 28/9/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ
hướng dẫn xây dựng, thẩm định và ban hành quy chuẩn kỹ thuật;
Xét đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt
Nam;
Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định:
Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giám sát kỹ thuật
và đóng tàu biển cỡ nhỏ”; Mã số đăng ký: QCVN 03: 2009/BGTVT.
Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày ký ban hành.
Điều 3. Đối với các tàu đã ký hợp đồng đóng mới hoặc đã được đặt ký trước ngày Thông tư
này có hiệu lực thì vẫn áp dụng theo các tiêu chuẩn Việt Nam từ TCVN 7061-1: 2007 đến TCVN
7061-9: 2007 về Quy phạm giám sát kỹ thuật và đóng tàu biển vỏ thép cỡ nhỏ.
Điều 4. Chánh văn phòng, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ, Cục trưởng Cục Đăng kiểm
Việt Nam, thủ trưởng các cơ quan đơn vị thuộc Bộ Giao thông vận tải, các tổ chức và cá nhân có liên
quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.
BỘ TRƯỞNG

Hồ Nghĩa Dũng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
QCVN 03: 2009/BGTVT
QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ GIÁM SÁT KỸ THUẬT VÀ ĐÓNG TÀU BIỂN CỠ NHỎ
National technical regulation on technical supervision and construction of small sea-going ships
Lời nói đầu
- QCVN 03: 2009/BGTVT do Cục Đăng kiểm Việt Nam biên soạn, Vụ Khoa học Công nghệ trình
duyệt, Bộ Giao thông vận tải ban hành theo Thông tư số 21/2009/TT-BGTVT ngày 06 tháng 10 năm
2009.
- QCVN 03: 2009/BGTVT được xây dựng trên cơ sở chuyển đổi các Tiêu chuẩn quốc gia “Quy phạm
giám sát kỹ thuật và đóng tàu biển vỏ thép cỡ nhỏ” có ký hiệu từ TCVN 7061-1: 2007 đến TCVN
7061-9: 2007.
MỤC LỤC
I. QUY ĐỊNH CHUNG
1.1. Phạm vi điều chỉnh
1.2. Đối tượng áp dụng
1.3. Giải thích từ ngữ
1.4. Lưu ý khi áp dụng
II. QUY ĐỊNH KỸ THUẬT
PHẦN 1. QUY ĐỊNH CHUNG
1.1. Các dạng kiểm tra tàu
1....
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
---------------------
Số: 21/2009/TT-BGTVT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------------------
Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2009
THÔNG TƯ
VỀ VIỆC BAN HÀNH “QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ GIÁM SÁT KỸ THUẬT VÀ ĐÓNG
TÀU BIỂN CỠ NHỎ” MÃ SỐ ĐĂNG KÝ: QCVN 03: 2009/BGTVT
Căn cứ Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006 và Nghị định số 127/2007/NĐ-
CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn quy
chuẩn kỹ thuật;
Căn cứ Nghị định s 51/2008/NĐ-CP ngày 22/4/2008 của Chính phủ quy định chức năng,
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;
Căn cứ Thông số 23/2007/TT-BKHCN ngày 28/9/2007 của Bộ Khoa học Công nghệ
hướng dẫn xây dựng, thẩm định và ban hành quy chuẩn kỹ thuật;
Xét đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt
Nam;
Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định:
Điều 1. Ban hành kèm theo Thông này “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giám sát kỹ thuật
và đóng tàu biển cỡ nhỏ”; Mã số đăng ký: QCVN 03: 2009/BGTVT.
Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày ký ban hành.
Điều 3. Đối với các tàu đã hợp đồng đóng mới hoặc đã được đặt trước ngày Thông
này hiệu lực thì vẫn áp dụng theo các tiêu chuẩn Việt Nam từ TCVN 7061-1: 2007 đến TCVN
7061-9: 2007 về Quy phạm giám sát kỹ thuật và đóng tàu biển vỏ thép cỡ nhỏ.
Điều 4. Chánh văn phòng, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ, Cục trưởng Cục Đăng kiểm
Việt Nam, thủ trưởng các cơ quan đơn vị thuộc Bộ Giao thông vận tải, các tổ chức và cá nhân có liên
quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.
BỘ TRƯỞNG
Hồ Nghĩa Dũng
QCVN 03: 2009BGTVT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ GIÁM SÁT KỸ THUẬT VÀ ĐÓNG TÀU BIỂN CỠ NHỎ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
QCVN 03: 2009BGTVT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ GIÁM SÁT KỸ THUẬT VÀ ĐÓNG TÀU BIỂN CỠ NHỎ - Người đăng: noilaitinhxua-nd89
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
71 Vietnamese
QCVN 03: 2009BGTVT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ GIÁM SÁT KỸ THUẬT VÀ ĐÓNG TÀU BIỂN CỠ NHỎ 9 10 196