Ktl-icon-tai-lieu

QCVN 04 - 05 : 2012/BNNPTNT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA CÔNG TRÌNH THỦY LỢI - CÁC QUY ĐỊNH CHỦ YẾU VỀ THIẾT KẾ

Được đăng lên bởi Lê Chính
Số trang: 46 trang   |   Lượt xem: 1667 lần   |   Lượt tải: 3 lần
CtỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

QCVN 04 - 05 : 2012/BNNPTNT
QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA
CÔNG TRÌNH THỦY LỢI - CÁC QUY ĐỊNH
CHỦ YẾU VỀ THIẾT KẾ
National technical regulation on hydraulic structures
- The basic stipulation for design

HÀ NỘI - 2012

QCVN 04 - 05 : 2012/BNNPTNT
Mục lục
Lời nói đầu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1. Phạm vi áp dụng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Giải thích từ ngữ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. Phân cấp công trình thủy lợi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. Yêu cầu chủ yếu về thiết kế công trình thủy lợi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. Các chỉ tiêu thiết kế chính . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.1. Mức đảm bảo phục vụ của công trình thủy lợi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2. Các chỉ tiêu thiết kế chính về dòng chảy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.3. Các chỉ tiêu thiết kế chính về khí hậu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6. Tải trọng, tác động và tổ hợp của chúng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.1. Các tải trọng tác động lên công trình thủy lợi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.2. Tổ hợp các tải trọng tác động lên công trình thủy lợi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7. Hệ số an toàn của công trình. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8. Yêu cầu kỹ thuật chủ yếu đối với một số loại công trình thủy lợi thông dụng . . . . . . . . . . . . . . .
8.1. Hồ chứa nước. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
...
CtỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
QCVN 04 - 05 : 2012/BNNPTNT
QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA
CÔNG TRÌNH THỦY LỢI - CÁC QUY ĐỊNH
CHỦ YẾU VỀ THIẾT KẾ
National technical regulation on hydraulic structures
- The basic stipulation for design
HÀ NỘI - 2012
QCVN 04 - 05 : 2012/BNNPTNT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA CÔNG TRÌNH THỦY LỢI - CÁC QUY ĐỊNH CHỦ YẾU VỀ THIẾT KẾ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
QCVN 04 - 05 : 2012/BNNPTNT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA CÔNG TRÌNH THỦY LỢI - CÁC QUY ĐỊNH CHỦ YẾU VỀ THIẾT KẾ - Người đăng: Lê Chính
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
46 Vietnamese
QCVN 04 - 05 : 2012/BNNPTNT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA CÔNG TRÌNH THỦY LỢI - CÁC QUY ĐỊNH CHỦ YẾU VỀ THIẾT KẾ 9 10 79