Ktl-icon-tai-lieu

QCVN0405

Được đăng lên bởi buon_oi_chao_mi_89
Số trang: 47 trang   |   Lượt xem: 2233 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

QCVN 04 - 05 : 2012/BNNPTNT

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA
CÔNG TRÌNH THỦY LỢI - CÁC QUY ĐỊNH
CHỦ YẾU VỀ THIẾT KẾ
National technical regulation on hydraulic structures
- The basic stipulation for design

HÀ NỘI - 2012

QCVN 04 - 05 : 2012/BNNPTNT

2

QCVN 04 - 05 : 2012/BNNPTNT
Mục lục
Lời nói đầu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Trang
4

1. Phạm vi áp dụng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5

2. Giải thích từ ngữ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5

3. Phân cấp công trình thủy lợi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9

4. Yêu cầu chủ yếu về thiết kế công trình thủy lợi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11

5. Các chỉ tiêu thiết kế chính . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14

5.1. Mức đảm bảo phục vụ của công trình thủy lợi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14

5.2. Các chỉ tiêu thiết kế chính về dòng chảy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15

5.3. Các chỉ tiêu thiết kế chính về khí hậu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21

6. Tải trọng, tác động và tổ hợp của chúng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21

6.1. Các tải trọng tác động lên công trình thủy lợi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21

6.2. Tổ hợp các tải trọng tác động lên công trình thủy lợi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23

7. Hệ số an toàn của công trình. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23

8. Yêu cầu kỹ thuật chủ yếu đối với một số loại công trình thủy lợi thông dụng . . . . . . . . . . . . . . .

25

8.1. Hồ chứa nước. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....
CNG HOÀ XÃ HI CH NGHĨA VIT NAM
QCVN 04 - 05 : 2012/BNNPTNT
QUY CHUN K THUT QUC GIA
CÔNG TRÌNH THY LI - CÁC QUY ĐỊNH
CH YU V THIT K
National technical regulation on hydraulic structures
- The basic stipulation for design
HÀ NI - 2012
QCVN0405 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
QCVN0405 - Người đăng: buon_oi_chao_mi_89
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
47 Vietnamese
QCVN0405 9 10 422