Ktl-icon-tai-lieu

QTCN gia công chi tiết dạng bạc

Được đăng lên bởi Dang Anh
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 1652 lần   |   Lượt tải: 6 lần
Quy trình công nghệ gia công các chi tiết dạng bạc
1. Đặc điểm kết cấu

1. Loaïi baïc trôn
khoâng coù gôø
2. Loaïi baïc coù gôø
hoaëc maët bích
3. Loaïi baïc coù loã
hình coân
4. Loaïi baïc coù raõnh
5. Loaïi baïc coù loùt
theâm lôùp hôïp
kim choáng moøn

Chức năng của bạc ?

6. Loaïi baïc moûng
coù xeû raõnh

Quy trình công nghệ gia công các chi tiết dạng bạc
2. Yêu cầu kỹ thuật

1. Đảm bảo độ đồng tâm mặt trong
và ngoài
2. Đảm bảo độ vuông góc của mặt
đầu với tâm lỗ

Chú ý chung

Cấp chính xác

Độ nhám

1. Ñöôøng kính maët ngoaøi chính xaùc 7 10.
2. Ñöôøng kính loã ñaït caáp chính xaùc 6,7,8
3. Ñoä daøy thaành baïc cho pheùp sai leäch 0, 03 0,15 mm.
4. Ñoä ñoàng taâm tuøy thuoäc ñieàu kieän laøm vieäc
5. Ñoä khoâng vuoâng goùc giöõa maët ñaàu vaø ñöôøng taâm loã
naèm trong khoaûng 0,1 0, 2mm/100mm baùn kính.

+ Vôùi beà maët loã tuøy theo yeâu caàu maø cho
Ra=2, 5 0, 63m, ñoâi khi Ra =0, 32m .
+ Vôùi beà maët ngoaøi caàn ñaït Ra=2, 5m .
+ Vôùi maët ñaàu :Rz=40 10m, Ra=2, 5 1, 25m .

Quy trình công nghệ gia công các chi tiết dạng bạc
3. Vật liệu và phương pháp chế tạo phôi

Vật liệu:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Thép
Gang
Hợp kim đồng
Hợp kim chống ma sát
Phi kim loại (chất dẻo)
Gốm (ngấm dầu bôi trơn tốt)

Phương pháp chế tạo phôi

1.
2.
3.
4.

Phôi thanh (đặc hoặc có lỗ)
Phôi cán nóng
Phôi đúc
Ép trong khuôn (chất dẻo)

Quy trình công nghệ gia công các chi tiết dạng bạc
3. Chuẩn định vị

1. Mặt trụ ngoài

1. Đảm bảo độ đồng tâm
mặt trong và ngoài
2. Đảm bảo độ vuông góc
của mặt đầu với tâm lỗ

2. Mặt trụ ngoài và mặt đầu
3. Mặt trụ trong và mặt đầu

1. Quan trọng nhất là định vị
vào mặt trong của bạc,
2.

VÌ SAO?

Để gia công các mặt chính của bạc ta có thể
thực hiện qua 1, 2, 3, hoặc 4 lần gá

Quy trình công nghệ gia công các chi tiết dạng bạc
3. Chuẩn định vị

1 lần gá

2 lần gá

3 lần gá

Quy trình công nghệ gia công các chi tiết dạng bạc
4. Thứ tự gia công chung
1.
2.
3.
4.
5.

Gia coâng caùc maët chính cuûa baïc
Khoan caùc loã phuï
Gia coâng caùc raõnh, caùc maët ñònh hình
Nhieät luyeän neáu caàn
Gia coâng tinh caùc maët trong vaø maët
ngoaøi neáu caàn thieát
6. Kieåm tra.

Quy trình công nghệ gia công các chi tiết dạng bạc
5. Biện pháp thực hiện các nguyên công
5.1 Gia công các mặt chính
Chú ý: Biện pháp gc bạc phụ thuộc
vào dạng phôi và sản lượng gc
sản lượng
ít

Máy tiện vạn năng: qua nhiều
nguyên công qua một lần gá

sản lượng
nhiều

Máy tiện tự động rơvônve: gá
nhiều dao, thực hiện nhiều NC

1. Phôi thanh
2. Phôi ống

Quy trình công n...
Quy trình công nghệ gia công các chi tiết dạng bạc
1. Đặc điểm kết cấu
1. Loaïi baïc trôn
khoâng coù gôø
2. Loaïi baïc coù gôø
hoaëc maët bích
3. Loaïi baïc coù loã
hình coân
4. Loaïi baïc coù raõnh
5. Loaïi baïc c loùt
theâm lôùp hôïp
kim choáng moøn
6. Loaïi baïc moûng
coù xeû raõnh
Chức năng của bạc ?
QTCN gia công chi tiết dạng bạc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
QTCN gia công chi tiết dạng bạc - Người đăng: Dang Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
QTCN gia công chi tiết dạng bạc 9 10 58