Ktl-icon-tai-lieu

QTCN gia công chi tiết dạng hộp

Được đăng lên bởi Dang Anh
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 904 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Quy trình công nghệ gia công các chi tiết dạn HỘP
1. Đặc điểm kết cấu

Ñònh nghóa:

Hoäp bao goàm caùc chi tieát coù hình khoái roãng thöôøng laøm nhieäm vuï cuûa chi
tieát cô sôõ ñeå laép caùc ñôn vò laép (nhö nhoùm, cuïm, boä phaän) cuûa nhöõng chi
tieát khaùc leân taïo thaønh moät boä phaän maùy
Hoäp thöôøng coù troïng löôïng vaø coù kích thöôùc lôùn hôn nhieàu so vôùi caùc loaïi
chi tieát khaùc, hình thuø phöùc taïp, coù nhieàu vaùch, ñoä daøy moûng cuûa caùc vaùch
cuõng khaùc nhau, trong caùc vaùch coù nhieàu gaân, coù nhieàu phaàn loõm

Quy trình công nghệ gia công các chi tiết dạng HỘP
2. Yêu cầu kỹ thuật
Caùc yeâu caàu kyõ thuaät

Sai leäch cho pheùp
Mặt phẳng

Ñoä khoâng phaúng vaø ñoä khoâng song song cuûa
caùc maët phaúng

0.050.1 mm/ treân toaøn chieàu daøi.

Ñoä nhaùm cuûa beà maët phaúng

Ra= 2.50.32 m (6 8).

 

Mặt lỗ
Caáp chính xaùc kích thöôùc loã

79

Ñoä nhaùm beà maët loã chính xaùc

Ra=1.250.16 m(7 9).
Độ chính xác vị trí tương quan của lỗ

Dung sai khoaûng caùch caùc taâm loã

Phuï thuoäc vaøo chöùc naêng.

Dung sai ñoä khoâng ñoàng taâm caùc loã

½ dung sai ñöôøng kính loã nhoû nhaát.

Ñoä khoâng vuoâng goùc giöõa maët ñaàu vaø taâm loã 

0.010.05 mm/100mm baùn kính
0.020.06 mm

Dung sai ñoä khoâng vuoâng goùc cuûa caùc taâm loã

Quy trình công nghệ gia công các chi tiết dạng HỘP
3. Vật liệu và phương pháp chế tạo phôi
Vật liệu:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Gang xaùm X15-32, GX18-36, GX21-40
Gang deûo
Thép đúc 40L, 40LK
Thép tấm hàn lại
Thép không gỉ 12X18H1T, 20XH2313.
Hợp kim nhôm AL4, AL8, AL10B, AL13

Phương pháp chế tạo phôi

1. Đúc từ gang (chiếm 95%)
2. Đúc từ thép đúc
3. Hàn

Quy trình công nghệ gia công các chi tiết dạng HỘP
4. Tính công nghệ trong kết cấu
1. Hoäp phaûi coù ñuû ñoä cöùng vöõng
2.

Caùc beà maët laøm chuaån phaûi coù ñuû dieän tích chaân ñeá nhaát ñònh,
phaûi cho pheùp thöïc hieän nhieàu nguyeân coâng khi duøng beà maët ñoù
laøm chuaån ñònh vò

3.

Caùc beà maët caàn gia coâng khoâng ñöôïc coù vaáu loài loõm, phaûi thuaän
tieän cho vieäc aên dao, taïo ñieàu kieän gia coâng nhieàu dao ñoàng thôøi.

4.

Caùc loã treân hoäp neân thoâng suoát, caùc loã ñoàng taâm neân coù caùc
ñöôøng kính giaûm daàn töø ngoaøi vaøo trong, khoâng neân coù raõnh ñònh
hình.

5. Khoâng neân boá trí caùc loã nghieâng so vôùi caùc maët phaúng cuûa caùc
vaùch

Quy trình công nghệ gia công các chi tiết dạng HỘP
5. Chuẩn định vị
1) Chuaån tinh thoáng nhaát
(thường 6 bậc tự do)

2) Chuaån thô:
(cho các NC đầu)

Moät maët phaúng (...
Quy trình công nghệ gia công các chi tiết dạn HỘP
1. Đặc điểm kết cấu

 !"#!$#%&&' 
()
*
&&&!+)
 &(& 
Ñònh nghóa:
QTCN gia công chi tiết dạng hộp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
QTCN gia công chi tiết dạng hộp - Người đăng: Dang Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
QTCN gia công chi tiết dạng hộp 9 10 940