Ktl-icon-tai-lieu

Quá trình chuyển khối

Được đăng lên bởi Đoàn Lợi
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 322 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1. Đường cong sấy và đường cong tốc dộ sấy
1.1Đường cong sấy:
Là đường cong biểu diễn sự thay đổi của độ ẩm vật liệu theo thời gian sấy
(r):
U=f(r)
Dạng của đường cong sấy phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: liên kết giữa
ẩm và vật liệu, hình dáng, kích thước, đặc tính vật liệu, phương pháp và
chế độ sấy.
1.2 Đường cong tốc độ sấy:
Là đường cong biểu diễn mối quan hệ giữa tốc độ sấy và độ ẩm của vật
liệu sấy. Đường cong tốc độ sấy thu được từ việc đạo hàm đường cong
sấy theo thời gian
dU/dt = g(U)
đồ thị sấy:
Từ đồ thị sấy có thể quá trình sấy mọi vật liệu ướt đến độ ẩm cân bằng
gồm các giai đoạn:
- Giai đoạn đun nóng vật liệu: làm tăng nhiệt độ để nhiẹt có thể bốc hơi
được, giai đoạn này xảy ra nhanh với thời gian không đáng kể
- Giai đoạn sấy đẳng tốc: tốc độ khuyết tán ẩm từ trong long vật liệu ra
bề mặt lớn hơn tốc độ bốc hơi trên bề mặt vật liệu nên bề mặt vật liệu
luôn bão hoà ẩm. Tốc độ sấy của giai đoạn này phụ thuộc vào tốc độ
bốc hơi ẩm trên bề mặt và phụ thuộc vào các yếu tố bên ngoài như:
nhiệt độ, tốc độ, độ ẩm của không khí sấy,..
- Giai đoạn sấy giảm tốc: do vật liệu đả tươg đối khô, chỉ còn dạng ẩm
lien kết nên bề mặt bốc hơi bị co hẹp lại, đi sâu vào long vật liệu, tốc
độ khuất tán ẩm sẽ chậm dần. Tốc độ sấy trong quá trình này giảm và
phụ thuộc vào tốc độ khuất tán ẩm và yếu tố bên trong vật liệu. Nhiệt
độ của tác nhân sấy trong giai đoạn này phải nhỏ hơn nhiệt độ cho
phép của vật liệu.
2. Cân bằng vật liệu cho quá trình sấy
2.1 Phương trình cân bằng vật liệu chung
G1 = G2 + U (1)
Trong đó: G1, G2 : khối lượng vật liệu trước và sau khi sấy, kg hoặc kg/s
U
: lượng ẩm bay hơi trong quá trình sấy
2.2 Lượng ẩm bay hơi

Lượng ẩm bay hơi trong quá trình sấy tính theo công thức (1) hoặc theo
những công thức sau:
u u
U  1 2 G1
100  u2

u1,  u2,
U
Gk
100

Hay
Trong đó: Gk - khối lượng vật liệu khô tuyệt đối, kg hoặc kg/s
2.3 Lượng không khí khô cần thiết để làm bốc hơi 1 kg ẩm (lượng không khí
tiêu hao riêng)
l

1
x2  x0

, kg không khí khô/kg ẩm bay hơi
2.4 Tổng lượng không khí khô cần thiết trong quá trình sấy:
L Ul 

U
x2  x0

, kg không khí khô/s
Trong đó: x2, x0 – hàm ẩm của không khí trước và sau khi sấy, kg ẩm/kg
không khí khô
3. Cân bằng nhiệt của quá trình sấy
3.1 Lượng nhiệt cần thiết để làm bay hơi 1 kg ẩm (lượng nhiệt tiêu hao
riêng) với điều kiện là tác nhân sấy chỉ được đốt nóng trước khi vào máy
sấy
q

I1  I 0
x2  x0

, J/kg ẩm bay hơi
Trong đó: I0, I1 - nhiệt lượng riêng của không khí trước và sau caloriphe, J/kg
không kh...
1. Đường cong sấy và đường cong tốc dộ sấy
1.1Đường cong sấy:
Là đường cong biểu diễn sự thay đổi của độ ẩm vật liệu theo thời gian sấy
(r):
U=f(r)
Dạng của đường cong sấy phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: liên kết giữa
ẩm và vật liệu, hình dáng, kích thước, đặc tính vật liệu, phương pháp và
chế độ sấy.
1.2 Đường cong tốc độ sấy:
Là đường cong biểu diễn mối quan hệ giữa tốc độ sấy và độ ẩm của vật
liệu sấy. Đường cong tốc độ sấy thu được từ việc đạo hàm đường cong
sấy theo thời gian
dU/dt = g(U)
đồ thị sấy:
Từ đồ thị sấy có thể quá trình sấy mọi vật liệu ướt đến độ ẩm cân bằng
gồm các giai đoạn:
- Giai đoạn đun nóng vật liệu: làm tăng nhiệt độ để nhiẹt có thể bốc hơi
được, giai đoạn này xảy ra nhanh với thời gian không đáng kể
- Giai đoạn sấy đẳng tốc: tốc độ khuyết tán ẩm từ trong long vật liệu ra
bề mặt lớn hơn tốc độ bốc hơi trên bề mặt vật liệu nên bề mặt vật liệu
luôn bão hoà ẩm. Tốc độ sấy của giai đoạn này phụ thuộc vào tốc độ
bốc hơi ẩm trên bề mặt và phụ thuộc vào các yếu tố bên ngoài như:
nhiệt độ, tốc độ, độ ẩm của không khí sấy,..
- Giai đoạn sấy giảm tốc: do vật liệu đả tươg đối khô, chỉ còn dạng ẩm
lien kết nên bề mặt bốc hơi bị co hẹp lại, đi sâu vào long vật liệu, tốc
độ khuất tán ẩm sẽ chậm dần. Tốc độ sấy trong quá trình này giảm và
phụ thuộc vào tốc độ khuất tán ẩm và yếu tố bên trong vật liệu. Nhiệt
độ của tác nhân sấy trong giai đoạn này phải nhỏ hơn nhiệt độ cho
phép của vật liệu.
2. Cân bằng vật liệu cho quá trình sấy
2.1 Phương trình cân bằng vật liệu chung
G
1
= G
2
+ U (1)
Trong đó: G
1
, G
2
: khối lượng vật liệu trước và sau khi sấy, kg hoặc kg/s
U : lượng ẩm bay hơi trong quá trình sấy
2.2 Lượng ẩm bay hơi
Quá trình chuyển khối - Trang 2
Quá trình chuyển khối - Người đăng: Đoàn Lợi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Quá trình chuyển khối 9 10 280