Ktl-icon-tai-lieu

Quá trình đùn ép nhôm trong khuôn

Được đăng lên bởi Anhtuan69
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 727 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Giíi thiÖu chung vÒ qu¸ tr×nh ®ïn Ðp nh«m
Tõ thanh Billet nh«m (thµnh phÇn6063) dµi ®îc gia nhiÖt lªn ®Õn 4300C - 4500C, qua m¸y
c¾t nãng c¾t thµnh ®o¹n kÝch thíc nhÊt ®Þnh, Container gia nhiÖt vµ khu«n (vËt liÖu: SKD 61)
còng ®îc gia nhiÖt ®Õn 4300C - 4500C . Khi nhiÖt ®é ®· ®¶m b¶o billet nh«m ®îc ®a vµo trong
container, khu«n ®îc ®Æt vµo trong DIE RING vµ trong DIE HOUSE. Chµy Ðp ®i vµo, lóc nµy ë
nhiÖt ®é kho¶ng 5800C nh«m ë tr¹ng th¸i gÇn nh láng ®îc ch¶y qua khu«n t¹o ra h×nh d¸ng h×nh
häc cña profile, khi ®ïn ra th× thiÖt ®é cña thanh nh«m cßn kho¶ng 5300C. Thanh nh«m ®îc ®ïn
ra vµ lµm m¸t trªn giµn b¨ng t¶i, sau ®ã qua hÖ thèng kÐo c¨ng, qua hÖ thèng c¾t t¹o ra kÝch th íc
s¶n phÈm theo yªu cÇu. §a toµn bé s¶n phÈm qua lß ho¸ giµ ®Ó lµm thay ®æi tæ chøc t¹o ®é cøng
cho thanh nh«m, sau ®ã qua quy tr×nh an«t, s¬n tÜnh ®iÖn, phñ phim ®Ó t¹o ra s¶n phÈm hoµn
chØnh.
§Ó nh«m cã thÓ ®ïn Ðp ra th× ph¶i ®¶m b¶o 3 yÕu tè nhiÖt ®é sau:
-

NhiÖt ®é cña Billet

-

NhiÖt ®é cña Container

4300C – 4500C

- NhiÖt ®é cña khu«n
- Lîng co ngãt cña nh«m khi ®«ng ®Æc lµ 1/100.
Qu¸ tr×nh ®ïn Ðp:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Xylanh m¸y Ðp
Th©n chµy Ðp
§Çu chµy Ðp
Nh«m billet
B¹c
Container

7.
8.
9.
10.
11.
12.

L.I.P (BG)
DIE
BK
DIE Ring
BOLSTER
DIE HOUSE

KÕt cÊu c¬ b¶n cña khu«n
Khu«n ®ïn Ðp nh«m ®îc ph©n ra lµm 2 lo¹i chÝnh lµ:
-

Khu«n SOLID

- Khu«n HOLLOW
1. KÕt cÊu cña khu«n SOLID gåm cã 3 thµnh phÇn c¬ b¶n lµ:
+ L.I.P

+ DIE
+ BACKER (BK)
Chøc n¨ng vµ nguyªn lý lµm viÖc:
-

L.I.P: Ph©n chia dßng nh«m vµ dÉn híng cho dßng nh«m vµo khu«n, ®îc l¾p ghÐp phÝa tríc DIE th«ng qua chèt ®Þnh vÞ, chÞu ¸p lùc Ðp vµ ®é ®µn håi nhiÖt cho khu«n, t¨ng ®é
cøng v÷ng vµ tuæi thä cña khu«n trong qu¸ tr×nh lµm viÖc.

-

DIE: T¹o ra h×nh d¸ng h×nh häc cña profile vµ chÊt lîng bÒ mÆt cña s¶n phÈm, cho phÐp
dßng nh«m ch¶y qua c¸c khe hë ®îc t¹o trªn bÒ mÆt DIE.

-

BACKER: T¨ng ®é cøng v÷ng cho DIE, ®îc l¾p ghÐp phÝa sau DIE th«ng qua chèt ®Þnh
vÞ, lµm t¨ng ®é æn ®Þnh vµ tuæi thä cña khu«n.
2. KÕt cÊu khu«n HOLLOW gåm cã 3 thµnh phÇn c¬ b¶n:
+ BRIDGE (BG)
+ DIE
+ BACKER (BK)
Chøc n¨ng vµ nguyªn lý lµm viÖc:
-

BG: Ph©n chia dßng nh«m vµ dÉn híng cho dßng nh«m vµo khu«n, t¹o ra h×nh d¸ng h×nh
häc c¸c lç rçng khÐp kÝn bªn trong cña profile. §îc l¾p ghÐp chÆt víi DIE th«ng qua chèt
®Þnh vÞ

-

DIE: T¹o ra h×nh d¸ng h×nh häc bao qu¸t phÝa bªn ngoµi cña profile, khi ®îc l¾p ghÐp víi
BG sÏ t¹o ra h×nh d¸ng h×nh häc cña s¶n phÈm hoµn chØnh.

-

BK: T¨ng ®é cøng v÷ng cho khu«n, ®îc l¾p ghÐp phÝa sau cñ...
Giíi thiÖu chung vÒ qu¸ tr×nh ®ïn Ðp nh«m
Tõ thanh Billet nh«m (thµnh phÇn6063) dµi ®îc gia nhiÖt lªn ®Õn 430
0
C - 450
0
C, qua m¸y
c¾t nãng c¾t thµnh ®o¹n kÝch thíc nhÊt ®Þnh, Container gia nhiÖt khu«n (vËt liÖu: SKD 61)
còng ®îc gia nhiÖt ®Õn 430
0
C - 450
0
C . Khi nhiÖt ®é ®· ®¶m b¶o billet nh«m ®îc ®a vµo trong
container, khu«n ®îc ®Æt vµo trong DIE RING trong DIE HOUSE. Chµy Ðp ®i vµo, lóc nµy ë
nhiÖt ®é kho¶ng 580
0
C nh«m ë tr¹ng th¸i gÇn nh ng ®îc ch¶y qua khu«n t¹o ra h×nh d¸ng h×nh
häc cña profile, khi ®ïn ra th× thiÖt ®é cña thanh nh«m cßn kho¶ng 530
0
C. Thanh nh«m ®îc ®ïn
ra vµ lµm m¸t trªn giµn b¨ng t¶i, sau ®ã qua hÖ thèng kÐo c¨ng, qua hÖ thèng c¾t t¹o ra kÝch th íc
s¶n phÈm theo yªu cÇu. §a toµn s¶n phÈm qua ho¸ giµ ®Ó lµm thay ®æi chøc t¹o ®é cøng
cho thanh nh«m, sau ®ã qua quy tr×nh an«t, s¬n tÜnh ®iÖn, phñ phim ®Ó t¹o ra s¶n phÈm hoµn
chØnh.
§Ó nh«m cã thÓ ®ïn Ðp ra th× ph¶i ®¶m b¶o 3 yÕu tè nhiÖt ®é sau:
- NhiÖt ®é cña Billet
- NhiÖt ®é cña Container 430
0
C – 450
0
C
- NhiÖt ®é cña khu«n
- Lîng co ngãt cña nh«m khi ®«ng ®Æc lµ 1/100.
Qu¸ tr×nh ®ïn Ðp:
1. Xylanh m¸y Ðp
2. Th©n chµy Ðp
3. §Çu chµy Ðp
4. Nh«m billet
5. B¹c
6. Container
7. L.I.P (BG)
8. DIE
9. BK
10. DIE Ring
11. BOLSTER
12. DIE HOUSE
KÕt cÊu c¬ b¶n cña khu«n
Khu«n ®ïn Ðp nh«m ®îc ph©n ra lµm 2 lo¹i chÝnh lµ:
- Khu«n SOLID
- Khu«n HOLLOW
1. KÕt cÊu cña khu«n SOLID gåm cã 3 thµnh phÇn c¬ b¶n lµ:
+ L.I.P
Quá trình đùn ép nhôm trong khuôn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quá trình đùn ép nhôm trong khuôn - Người đăng: Anhtuan69
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Quá trình đùn ép nhôm trong khuôn 9 10 659