Ktl-icon-tai-lieu

quá trình hình thành, phát triển đội ngũ CNVC, LĐQP và sự ra đời của công đoàn sản xuất vũ khí VN. Trả lời:

Được đăng lên bởi vuson-msc27-gmail-com
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 1217 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Câu1: Đ/c hãy cho biết quá trình hình thành, phát triển đội ngũ
CNVC, LĐQP và sự ra đời của công đoàn sản xuất vũ khí VN.
Trả lời:
Ngày 03 tháng 02 năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, đánh dấu
bước ngoặt căn bản của phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở Việt Nam.
Lịch sử dân tộc Việt Nam bước sang giai đoạn mới, giai đoạn cách mạng Việt
Nam do giai cấp công nhân Việt Nam lãnh đạo.
Ngay từ khi mới thành lập, với đường lối cách mạng đúng đắn và tinh
thần đấu tranh dũng cảm, Đảng ta đã phát động quần chúng tiến hành cuộc đấu
tranh cách mạng anh dũng, mãnh liệt và rộng lớn trong những năm 1930-1931
mà đỉnh cao là phong trào Xô-viết Nghệ Tĩnh làm ra đời các đội tự vệ công
nông gọi là tự vệ đỏ. Cao trào cách mạng 1930-1931 đã thể hiện được quyền
lãnh đạo trọn vẹn của giai cấp công nhân đối với cách mạng.
Trong thời kỳ mặt trận dân chủ(1936-1939), Đảng ta đã đưa ra quyết định
quan trọng cho phong trào công nhân: đó là đưa Công hội đỏ ra hoạt động công
khai dưới những hình thức và tên gọi mới và coi đấu tranh cho tự do nghiệp
đoàn là mục tiêu cơ bản của phòng trào công nhân giai đoạn này. Đại chiến thế
giới lần thứ hai bùng nổ (tháng 9-1939), bọn phản động ở các thuộc địa ngóc
đầu dậy, phát xít hóa trở lại, thẳng tay khủng bố không chỉ với các tổ chức Đảng
mà cả với các nghiệp đoàn của giai cấp công nhân, lao động. Ngày 28-9-1939
chính quyền ở Đông Dương ra lệnh giải tán các hội ái hữu, nghiệp đoàn có liên
quan đến Đảng Cộng sản Đông Dương, tuyên bố giải tán Đảng Cộng sản.Trước
tình hình đó, Dẩng Cộng sản Đông Dương đã quyết định rút vào hoạt động bí
mật, chuyển trọng tâm công tác từ thành thị về nông thôn, cách mạng Việt Nam
chuyển sang thời kỳ chiến tranh và cách mạng. Hội nghị Trung ương Đảng lần
thứ 6 đã chỉ ra nhiệm vụ hàng đầu của cách mạng Đông Dương là: “Bước đường
sinh tồn của các dân tộc Đông Dương không có con đường nào khác là con
đường đánh đổ đế quốc Pháp, chống tất cả ách ngoại xâm, vô luận da trắng hay
da vàng để tranh lấy giải phóng, độc lập”.
Tháng 5 - 1940 phát xít Đức tấn công nước Pháp. Sau một tháng quân
Pháp đầu hàng. Ở Đông Dương, lợi dụng cơ hội Pháp thua Đức, phát xít Nhật
thực hiện kế hoạch xâm lấn Đông Dương. Đêm 22-9-1940, quân Nhật đánh vào
Lạng Sơn, quân Pháp rút chạy về Bắc Sơn bỏ lại vũ khí hoặc bị nhân dân tước
vũ khí để tự vũ trang và chiến đấu tự vệ. Hội nghị Trung ương lần thứ 7 họp tại

Đình Bảng nhấn mạnh hai nhiệm vụ chống đế quốc và chống phong kiến là “hai
bộ phận khăng khít của cách mạng tư sản dân quyền”. Hội n...
Câu1: Đ/c hãy cho biết quá trình hình thành, phát triển đội ngũ
CNVC, LĐQP và sự ra đời của công đoàn sản xuất vũ khí VN.
Trả lời:
Ngày 03 tháng 02 năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, đánh dấu
bước ngoặt căn bản của phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc Việt Nam.
Lịch sử dân tộc Việt Nam bước sang giai đoạn mới, giai đoạn cách mạng Việt
Nam do giai cấp công nhân Việt Nam lãnh đạo.
Ngay từ khi mới thành lập, với đường lối cách mạng đúng đắn và tinh
thần đấu tranh dũng cảm, Đảng ta đã phát động quần chúng tiến hành cuộc đấu
tranh cách mạng anh dũng, mãnh liệt rộng lớn trong những năm 1930-1931
đỉnh cao phong trào Xô-viết Nghệ Tĩnh làm ra đời các đội tự vệ công
nông gọi là tự vệ đỏ. Cao trào cách mạng 1930-1931 đã thể hiện được quyền
lãnh đạo trọn vẹn của giai cấp công nhân đối với cách mạng.
Trong thời kỳ mặt trận dân chủ(1936-1939), Đảng ta đã đưa ra quyết đnh
quan trọng cho phong trào công nhân: đó đưa Công hội đỏ ra hoạt động công
khai dưới những hình thức tên gọi mới coi đấu tranh cho tự do nghiệp
đoàn mục tiêu bản của phòng trào công nhân giai đoạn này. Đại chiến thế
giới lần thứ hai ng nổ (tháng 9-1939), bọn phản động các thuộc địa ngóc
đầu dậy, phát xít hóa trở lại, thẳng tay khủng bố không chỉ với các tổ chức Đảng
cả với các nghiệp đoàn của giai cấp công nhân, lao động. Ngày 28-9-1939
chính quyền Đông Dương ra lệnh gii tán các hội ái hữu, nghiệp đoàn liên
quan đến Đảng Cộng sản Đông Dương, tuyên bố giải tán Đảng Cộng sản.Trước
tình nh đó, Dẩng Cộng sản Đông Dương đã quyết định rút vào hoạt động
mật, chuyển trọng tâm công tác từ thành thị về nông thôn, cách mạng Việt Nam
chuyển sang thời kỳ chiến tranh cách mạng. Hội nghị Trung ương Đảng lần
thứ 6 đã chỉ ra nhiệm vụ hàng đầu của cách mạng Đông Dương là: “Bước đường
sinh tồn của các dân tộc Đông Dương không có con đường nào khác con
đường đánh đổ đế quốc Pháp, chống tất cả ách ngoại xâm, luận da trắng hay
da vàng để tranh lấy giải phóng, độc lập”.
Tháng 5 - 1940 phát xít Đức tấn công nước Pháp. Sau một tháng quân
Pháp đầu hàng. Đông Dương, lợi dụng hội Pháp thua Đức, phát xít Nhật
thực hiện kế hoạch xâm lấn Đông Dương. Đêm 22-9-1940, quân Nhật đánh vào
Lạng Sơn, quân Pháp rút chạy về Bắc Sơn bỏ lại khí hoặc bị nhân dânớc
khí để tự trang chiến đấu tự vệ. Hội nghị Trung ương lần thứ 7 họp tại
quá trình hình thành, phát triển đội ngũ CNVC, LĐQP và sự ra đời của công đoàn sản xuất vũ khí VN. Trả lời: - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
quá trình hình thành, phát triển đội ngũ CNVC, LĐQP và sự ra đời của công đoàn sản xuất vũ khí VN. Trả lời: - Người đăng: vuson-msc27-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
quá trình hình thành, phát triển đội ngũ CNVC, LĐQP và sự ra đời của công đoàn sản xuất vũ khí VN. Trả lời: 9 10 396