Ktl-icon-tai-lieu

QUÁ TRÌNH KẾT TINH CỦA HỢP KIM FeC VỚI 0.4%, 0.8%, 1.2%C KHI LÀM NGUỘI CHẬM TỪ TRẠNG THÁI LỎNG

Được đăng lên bởi vuhuy0609
Số trang: 31 trang   |   Lượt xem: 9528 lần   |   Lượt tải: 187 lần
BÁO CÁO VẬT LIỆU HỌC

MỤC LỤC
MỤC LỤC....................................................................................................................................1

PHẦN 1: VAI TRÒ CỦA VẬT LIỆU CƠ KHÍ TRONG QUÁ TRÌNH CNH-HĐH
ĐẤT NƯỚC..............................................................................................................................3
PHẦN 2: QUÁ TRÌNH KẾT TINH CỦA HỢP KIM Fe-C VỚI 0.4%, 0.8%, 1.2%C
KHI LÀM NGUỘI CHẬM TỪ TRẠNG THÁI LỎNG................................................7
A. GIẢN ĐỒ TRẠNG THÁI Fe-C VÀ CÁC TỔ CHỨC............................................7

I. Giảnđồtrạngtháisắt-cacbonvàcáctổchức....................................................................7
1.Giảithíchcácthuậtngữ...............................................................................................7
2.TươngtácgiữaFe– C.................................................................................................8
3.Giảnđồ phaFe– C.....................................................................................................9
4.Cáctổchứcmộtpha..................................................................................................11
5. Các tổ chức 2 pha..................................................................................................13
B. QUÁ TRÌNH KẾT TINH CỦA HỢP KIM Fe-C VỚI 0.4%, 0.8%, 1.2%C KHI
LÀM NGUỘI CHẬM TỪ TRẠNG THÁI LỎNG..............................................................14

PHẦN 3: QUÁ TRÌNH KẾT TINH CỦA HỢP KIM Fe-C VỚI 3.0%, 4.5%, 5.0%
C KHI LÀM NGUỘI ĐỦ NHANH..................................................................................16
PHẦN 4 : TỔ CHỨC, HÌNH ẢNH, TÍNH CHẤT MINH HỌA CỦA CÁC HỢP
KIM Fe-C
I. PHÂN LOẠI :........................................................................................................19
1. Thép.....................................................................................................................19
2. Gang....................................................................................................................19
II. Đặc điểm cơ tính của thép và gang theo giản đồ trạng thái............................20
1. Thép...................................................................................................................20
2. Gang..................................................................................................................20
3. Cơ tính của M....................................................
O CÁO VẬT LIỆU HỌC
MỤC LỤC
MỤC LỤC....................................................................................................................................1
PHẦN 1: VAI TRÒ CỦA VẬT LIỆU KHÍ TRONG QUÁ TRÌNH CNH-HĐH
ĐẤT NƯỚC..............................................................................................................................3
PHẦN 2: QUÁ TRÌNH KẾT TINH CỦA HỢP KIM Fe-C VỚI 0.4%, 0.8%, 1.2%C
KHI LÀM NGUỘI CHẬM TỪ TRẠNG THÁI LỎNG................................................7
A. GIẢN ĐỒ TRẠNG THÁI Fe-C VÀ CÁC TỔ CHỨC............................................7
I. Giảnđồtrạngtháisắt-cacbonvàcáctổchức....................................................................7
1.Giảithíchcácthuậtngữ...............................................................................................7
2.TươngtácgiữaFe– C.................................................................................................8
3.Giảnđồ phaFe– C.....................................................................................................9
4.Cáctổchứcmộtpha..................................................................................................11
5. Các tổ chức 2 pha..................................................................................................13
B. QUÁ TRÌNH KẾT TINH CỦA HỢP KIM Fe-C VỚI 0.4%, 0.8%, 1.2%C KHI
LÀM NGUỘI CHẬM TỪ TRẠNG THÁI LỎNG..............................................................14
PHẦN 3: QUÁ TRÌNH KẾT TINH CỦA HỢP KIM Fe-C VỚI 3.0%, 4.5%, 5.0%
C KHI LÀM NGUỘI ĐỦ NHANH..................................................................................16
PHẦN 4 : TỔ CHỨC, HÌNH ẢNH, TÍNH CHẤT MINH HỌA CỦA CÁC HỢP
KIM Fe-C
I. PHÂN LOẠI :........................................................................................................19
1. Thép.....................................................................................................................19
2. Gang....................................................................................................................19
II. Đặc điểm cơ tính của thép và gang theo giản đồ trạng thái............................20
1. Thép...................................................................................................................20
2. Gang..................................................................................................................20
3. Cơ tính của M....................................................................................................20
PHẦN 5: 10 MÁC THÉP THEO TCVN HÌNH ẢNH CỦA CÁC CHI TIẾT TƯƠNG ỨNG
VỚI CÁC MÁC THÉP ĐÓ, YÊU CẦU CƠ TÍNH CỦA CÁC CHI TIẾT ĐÓ........................22
I.10 MÁC THÉP THEO TCVN..............................................................................22
1 | 3 1
QUÁ TRÌNH KẾT TINH CỦA HỢP KIM FeC VỚI 0.4%, 0.8%, 1.2%C KHI LÀM NGUỘI CHẬM TỪ TRẠNG THÁI LỎNG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
QUÁ TRÌNH KẾT TINH CỦA HỢP KIM FeC VỚI 0.4%, 0.8%, 1.2%C KHI LÀM NGUỘI CHẬM TỪ TRẠNG THÁI LỎNG - Người đăng: vuhuy0609
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
31 Vietnamese
QUÁ TRÌNH KẾT TINH CỦA HỢP KIM FeC VỚI 0.4%, 0.8%, 1.2%C KHI LÀM NGUỘI CHẬM TỪ TRẠNG THÁI LỎNG 9 10 303