Ktl-icon-tai-lieu

Quá trình kết tinh của PbSb

Được đăng lên bởi Hoangphi
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 219 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Câu 3:hãy trình bày quá trình kết tinh của hợp kim 40%Pb60%Sb.
Trả lời:
Ta xét giản đồ của của chì và antimoan là giản đồ pha loại I.
Xét quá trình kết tinh của hợp kim điển hình gồm 40%Pb và
60%Sb có đồ thị của quá trình kết tinh theo giản đồ pha như sau:

Giản đồ ứng với đồ thị quá trình kết tinh của hợp kim.
Xét sự kết tinh của một hợp kim cụ thể gồm 60%B (Sb) +
40%A (Pb). Đường thẳng đứng biểu thị hợp kim này cắt các đường
lỏng và rắn tương ứng ở 1 (500độ C), 2 (245độ C). Đó là hai móc
nhiệt độ đáng chú ý:

+ Ở cao hơn 1 (500độ C) hợp kim ở trạng thái lỏng hoàn toàn,
+ Ở thấp hơn 2 (245độ C) hợp kim ở trạng thái rắn (Pb + Sb),
+ Ở trạng thái từ 1-2(500-245độ C) Hợp kim ở trạng thái lỏng
+ rắn,
Vậy 1 (500độ C) Là nhiệt độ bắt đầu kết tinh hay kết thúc
nóng chảy và ở 2 (245độ C) Là nhiệt độ bắt đầu nóng cháy hay kết
thúc kết tinh.
Sự kết tinh của một hợp kim diễn ra như sau.
- Làm nguội đến 1 (500độ C) hợp kim lỏng bắt đầu kết tinh ra
tinh thể Sb cũng ở nhiệt độ này ứng với 1’.
- Làm nguội tiếp tục, tinh thể Sb tạo thành càng nhiều làm tỷ lệ
Sb trong hợp kim lỏng còn lại giảm đi nên điểm biểu diễn tọa độ
dịch sang trái theo đường cong từ 1 đến E. Cụ thể là ở nhiệt độ tại
điểm a là 400độ C hợp kim lỏng với tọa độ điểm a” có 37%Sb và
tinh thể Sb với tọa độ điểm a’ tức 100%Sb. Áp dụng quy tắc cánh
tay đòn tỷ lệ của hai pha này tính được là 63.5% pha Lỏng và
36.5% là pha rắn.
- Khi làm nguội đến đường rắn CED hợp kim lỏng nghèo Sb đi
nữa và có tọa độ ở điểm E (13% Sb), còn pha rắn ứng với điểm D
tỷ lệ của hai pha này là: pha lỏng còn 46%, pha rắn Sb đã kết tinh
là 54%.
Như vậy đến đây hợp kim tuy đã có hai cấu tử là Pb và Sb
nhưng mới chỉ kết tinh ra Sb và mới chỉ có một phần Sb trong hợp

kim kết tinh, Cấu tử kia chưa kết tinh.
- Tại nhiệt độ của đường rắn CED (245độ C), L13 kết tinh ra
cả hai cấu tử Pb + Sb cùng một lúc, hỗn hợp của hai pha rắn được
tạo thành cùng một lúc, từ pha lỏng như vậy được gọi là cùng kết
tinh.
L13→(Pb + Sb) là phản ứng cùng tinh.
Sự kết tinh kết thúc ở đây và khi làm nguội đến nhiệt độ
thường không xảy ra chuyển biến gì khác.
Cuối cùng hợp kim có tổ chức Sb+(Pb+Sb). Trong đó Sb được
tạo thành trước ở nhiệt độ cao hơn nên có kích thước hạt lớn hơn
( độ quá nguội nhỏ) còn (Pb+Sb) tạo thành ở nhiệt độ thấp hơn nên
có kích thước hạn nhỏ hơn ( độ quá nguội lớn ).
Như vậy hợp kim có tỉ lệ pha ở nhiệt độ thường có Pb40% và
Sb60%.
Hợp kim có tính chất đặc biệt sau: có độ cứng tương đối cao,
nhiệt độ chảy tương đối thấp, nhiệt độ sôi ca...

!"
#$%&
#'()$*+,-%)$*+%-./"
0(*1)+,
!2*+34-)$*+56
7$*+8),9*+3"
0(6:;<1)+ =>!?@
A>?"B5&)C)*8)13D*5&)
%E),D5F)8)GH>I*;?JK>KI*;?"B2%2
L*;*)MN
Quá trình kết tinh của PbSb - Trang 2
Quá trình kết tinh của PbSb - Người đăng: Hoangphi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Quá trình kết tinh của PbSb 9 10 760