Ktl-icon-tai-lieu

Quá trình nén khí

Được đăng lên bởi Lê Minh Trương
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 2189 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1.9 Qu¸ tr×nh nÐn khÝ
M¸y nÐn còng nh− b¬m, qu¹t lµ m¸y tiªu tèn c«ng, nªn cè g¾ng ®Ó c«ng
hoÆc c«ng suÊt cña m¸y nÐn cµng nhá cµng tèt.
Cã hai lo¹i m¸y nÐn khÝ: m¸y nÐn piston vµ m¸y nÐn li t©m. Nguyªn lý lµm
viÖc cÊu t¹o cña hai lo¹i m¸y nÐn kh¸c nhau nh−ng chóng gièng nhau trong viÖc
ph©n tÝch tÝnh chÊt nhiÖt ®éng.
1.9.1. M¸y nÐn piston mét cÊp lÝ t−ëng vµ thùc
M¸y nÐn piston gäi lµ lý t−ëng khi nghÜa lµ khi piston chuyÓn ®éng ®Õn s¸t
n¾p xilanh, m¸y nÐn piston thùc khi piston chØ chuyÓn ®éng ®Õn gÇn n¾p xilanh,
nghÜa lµ cßn mét kho¶ng hë gäi lµ thÓ tÝch thõa (hay thÓ tÝch chÕt).
C«ng tiªu thô cña m¸y nÐn mét cÊp lÝ t−ëng hoÆc thùc khi qu¸ tr×nh nÐn lµ
®a biÕn, víi sè mò ®a biÕn n ®−îc tÝnh theo c«ng thøc:
L mn = −

⎡ k
⎤
n
GRT1 ⎢π k −1 − 1⎥, [J ]
n −1
⎣
⎦

(1-96)

trong ®ã:
G – khèi l−îng khÝ, kg;
R - H»ng sè chÊt khÝ [J/kg0K];
T1 - nhiÖt ®é khÝ khi vµo m¸y nÐn, [0K];
NhiÖt l−îng to¶ ra trong m¸y nÐn khi nÐn ®a biÕn:
⎡ k
⎤
Q n = −GC n T1 ⎢π k −1 − 1⎥, [J ]
⎣
⎦

(1-97)

Cn – nhiÖt dung riªng cña qu¸ tr×nh ®a biÕn, [J/kg0K];
1.9.2. M¸y nÐn piston nhiÒu cÊp
Víi m¸y nÐn mét cÊp, tØ sè nÐn cao nhÊt kho¶ng π = 6÷8, vËy muèn nÐn tíi
¸p suÊt cao h¬n ph¶i dïng m¸y nÐn nhiÒu cÊp. Tæng qu¸t, khi ký hiÖu sè cÊp m¸y
nÐn lµ m, ta cã tØ sè gi÷a c¸c cÊp nh− nhau vµ b»ng:
π=m

pc
pd

(1-98)

trong ®ã:
pc - ¸p suÊt cuèi cïng;
p® - ¸p suÊt ®Çu cña khÝ.
C«ng cña m¸y nÐn nhiÒu cÊp b»ng m lÇn c«ng cña m¸y nÐn mét cÊp L1:
L mn = mL1 = −m

.n
⎡ n −1 ⎤
RT1 ⎢(π) n − 1⎥
n −1
⎣
⎦

(1-99)

1.10 kh«ng khÝ Èm

17

1.10.1. TÝnh chÊt cña kh«ng khÝ Èm
Kh«ng khÝ Èm lµ hçn hîp cña kh«ng khÝ kh« vµ h¬i n−íc.
Kh«ng khÝ kh« lµ hçn hîp c¸c khÝ cã thµnh phÇn thÓ tÝch: Nit¬ kho¶ng
78%; Oxy: 20,93%; Carbonnic vµ c¸c khÝ tr¬ kh¸c chiÕm kho¶ng 1%.
V× ph©n ¸p suÊt cña h¬i n−íc trong kh«ng khÝ Èm rÊt nhá nªn h¬i n−íc ë
®©y cã thÓ coi nh− lµ khÝ lý t−ëng.
¸p suÊt cña kh«ng khÝ Èm lµ p (¸p suÊt khÝ quyÓn) lµ tæng cña ph©n ¸p suÊt
cña kh«ng khÝ kh« pk vµ h¬i n−íc ph:
(1-100)
p = pk + ph ,
NhiÖt ®é cña kh«ng khÝ Èm t b»ng nhiÖt ®é cña kh«ng khÝ kh« tk vµ b»ng
nhiÖt ®é cña h¬i n−íc th:
t = tk = th,
ThÓ tÝch cña kh«ng khÝ Èm V b»ng thÓ tÝch cña kh«ng khÝ kh« Vk vµ b»ng
thÓ tÝch cña h¬i n−íc Vh:
`
V = Vkk + Vh,
Khèi l−îng cña kh«ng khÝ Èm lµ G b»ng tæng khèi l−îng cña kh«ng khÝ kh«
Gk vµ h¬i n−íc Gh:
`
(1-101)
G = Gk + Gh,
Tuy nhiªn v× khèi l−îng cña h¬i n−íc trong kh«ng khÝ Èm th−êng rÊt nhá
nªn cã thÓ coi khèi l−îng cña kh«ng khÝ Èm b»ng khèi l−îng cña kh«ng khÝ kh«:
G = Gk ,
ë ®©y ta cã thÓ dïng ph−¬n...
17
1.9 Qu¸ tr×nh nÐn khÝ
M¸y nÐn còng nh b¬m, qu¹t lµ m¸y tiªu tèn c«ng, nªn cè g¾ng ®Ó c«ng
hoÆc c«ng suÊt cña m¸y nÐn cµng nhá cµng tèt.
Cã hai lo¹i m¸y nÐn khÝ: m¸y nÐn piston vµ m¸y nÐn li t©m. Nguyªn lý lµm
viÖc cÊu t¹o cña hai lo¹i m¸y nÐn kh¸c nhau nhng chóng gièng nhau trong viÖc
ph©n tÝch tÝnh chÊt nhiÖt ®éng.
1.9.1. M¸y nÐn piston mét cÊp lÝ tëng vµ thùc
M¸y nÐn piston gäi lµ lý tëng khi nghÜa lµ khi piston chuyÓn ®éng ®Õn s¸t
n¾p xilanh, m¸y nÐn piston thùc khi piston chØ chuyÓn ®éng ®Õn gÇn n¾p xilanh,
nghÜa lµ cßn mét kho¶ng hë gäi lµ thÓ tÝch thõa (hay thÓ tÝch chÕt).
C«ng tiªu thô cña m¸y nÐn mét cÊp lÝ tëng hoÆc thùc khi qu¸ tr×nh nÐn lµ
®a biÕn, víi sè mò ®a biÕn n ®îc tÝnh theo c«ng thøc:
[]
J,1GRT
1n
n
L
1k
k
1mn
π
=
(1-96)
trong ®ã:
G – khèi lîng khÝ, kg;
R - H»ng sè chÊt khÝ [J/kg
0
K];
T
1
- nhiÖt ®é khÝ khi vµo m¸y nÐn, [
0
K];
NhiÖt lîng to¶ ra trong m¸y nÐn khi nÐn ®a biÕn:
[]
J,1TGCQ
1k
k
1nn
π=
(1-97)
C
n
– nhiÖt dung riªng cña qu¸ tr×nh ®a biÕn, [J/kg
0
K];
1.9.2. M¸y nÐn piston nhiÒu cÊp
Víi m¸y nÐn mét cÊp, tØ sè nÐn cao nhÊt kho¶ng π = 6÷8, vËy muèn nÐn tíi
¸p suÊt cao h¬n ph¶i dïng m¸y nÐn nhiÒu cÊp. Tæng qu¸t, khi ký hiÖu sè cÊp m¸y
nÐn lµ m, ta cã tØ sè gi÷a c¸c cÊp nh nhau vµ b»ng:
m
d
c
p
p
=π
(1-98)
trong ®ã:
p
c
- ¸p suÊt cuèi cïng;
p
®
- ¸p suÊt ®Çu cña khÝ.
C«ng cña m¸y nÐn nhiÒu cÊp b»ng m lÇn c«ng cña m¸y nÐn mét cÊp L
1
:
()
π
==
1RT
1n
n.
mmLL
n
1n
11mn
(1-99)
1.10 kh«ng khÝ Èm
Quá trình nén khí - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quá trình nén khí - Người đăng: Lê Minh Trương
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Quá trình nén khí 9 10 391