Ktl-icon-tai-lieu

qua trình nhào bột nhào

Được đăng lên bởi nhi-yen
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 4455 lần   |   Lượt tải: 16 lần
BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
--------

GVHD : Th.S HỒ XUÂN HƯƠNG
SVTH

:
NGUYỄN MỘNG DUY

10050941

NGUYỄN T. THÙY HƯƠNG 10057681

Tp. Hồ Chí Minh, tháng 6 năm 2013

DANH SÁCH SINH VIÊN THỰC HIỆN

HỌ TÊN SINH VIÊN

MÃ SỐ SINH
VIÊN

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

NGUYỄN MỘNG DUY

10050941

Khái niệm
Mục đích
Phân loại
Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hút
nước của bột
Các biến đổi trong quá trình nhào
bột

NGUYỄN THỊ THÙY
HƯƠNG

10057681

Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình
nhào bột.
Xác định chất lượng bột nhào
Yêu cầu bột nhào sau khi nhào
Thiết bị

MỤC LỤC
1.

Khái niệm bột nhào ................................................................................................................ 1

2.

Mục đích nhào bột .................................................................................................................. 1

3.

Phân loại bột nhào .................................................................................................................. 1

4.

Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hút nước của bột: ................................................................. 2

5.

Các biến đổi trong quá trình nhào bột ................................................................................. 3
5.1 Cảm quan .............................................................................................................................. 3
5.2 Vật lý ..................................................................................................................................... 3
5.3 Hóa sinh ................................................................................................................................ 3
5.4 Hóa học ................................................................................................................................. 6
5.5 Hóa lý .................................................................................................................................... 7

6. Những yếu tố ảnh hưởng đến bột nhào và quá trình nhào. ................................................... 7
6.1 Nhiệt độ nhào........................................................................................................................ 7
6.2 Cường độ nhào ..................................................................................................................... 8
6.3 Thời gian nhào.......................................................................................
BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
--------
GVHD : Th.S HỒ XUÂN HƯƠNG
SVTH :
NGUYỄN MỘNG DUY 10050941
NGUYỄN T. THÙY HƯƠNG 10057681
Tp. Hồ Chí Minh, tháng 6 năm 2013
qua trình nhào bột nhào - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
qua trình nhào bột nhào - Người đăng: nhi-yen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
qua trình nhào bột nhào 9 10 195