Ktl-icon-tai-lieu

quá trình thiết kế kỹ thuật

Được đăng lên bởi quanghuyrub-gmail-com
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 820 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Khoa: Cô Khí
báo cáo
-----oOo-------Môn học : QUÁ TRÌNH THIẾT KẾ KỸ THUẬT
TÊN ĐỀ TÀI : ROBOT LAU KÍNH
Sinh viên thực hiện 1: TRẦN QUANG HUY...MSSV: 21001278
Sinh viên thực hiện 2: HÀ QUỐC ĐẶNG.......MSSV: .....
Sinh viên thực hiện 3: ...................... MSSV: .................
NGÀY BÁO CÁO :
12/09/2013
NHIỆM VỤ BÀI TẬP LỚN:
thiết kế 1 sản phẩm cơ khí thực hiện một chức năng c ụ th ể bao g ồm
các nội dung và lịch trình như sau:
tuần thứ
nội dung
3,4
Phân tích nhiệm vụ thiết kế
Mô tả nhóm thiết kế
Phát biểu bài toán thiết kế
5
lập kế hoạch thực hiện:
các bước tiến hành thiết kế
sử dụng biểu đồ thanh lập trình thi ết kế
6
Xác định yêu cầu kỹ thuật của bài toán thi ết k ế:
Xác định yêu cầu khác hàng
sử dụng ngôi nhà chất lượng( phuong pháp QFD) xác
định yêu cầu kỹ thuật của sản phẩm
7,8
Đư ra ý tưởng cho bài toán thi ết k ế
Tham khảo các thiết kế liên quan
Đưa ra các phương án thiết kế
9,10
Đánh giá ý tưởng, chọn phương án thi ết kế:
Đưa ra các ma trận quyết định (đánh giá)
Lựa chọn 1 ý tưởng để đưa ra thiết kế
11,12
Tính toán thiết kế sản phẩm:
Tính toán thiết kế chi tiết các bộ phận
thiết kế hình dáng, kết cấu của các chi tiết
bản vẽ chung
bản vẽ lắp, bản vẽ chi tiết
bản vẽ chi tiết
13
Đánh giá sản phẩm (theo các tiêu chu ẩn sau):
khả năng làm việc
giá thành sản phẩm
khả năng chế tạo
khả năng lắp ráp
độ tin cậy
khả năng thử nghiệm bảo trì
khả năng bảo vệ môi trường

14

15

viết thuyết minh và báo cáo :
thuyết minh có tờ nhiệm vụ, trình bày nh ư m ột báo cáo
kỹ thuật
báo cáo tóm tắt dưới dạng Powerpoint
nộp bài

Giáo viên hướng dẫn : PGS.TS. Nguyễn Thanh Nam... chữ
ký:..................
bảng kiểm tra kết quả thực hiện:
Tên T.3 T.4 T.5 T.6 T.7 T.8 T.9 T.1 T.11 T.12 T.13 T.1 T.15
SV
0
4

CÁC NỘI DUNG YÊU CẦU TRONG BÀI TẬP LỚN
I. Phân tích nhiệm vụ thiết kế (TLTK: PPTKKT):
- Mô tả nhóm thiết kế
+ Thực hiện tự đánh giá theo phụ lục 1 tài liệu PPTKKT lập b ảng t ự
đánh giá vai trò của mình trong một đội ngũ làm việc:
A
b
c
D
E
F
g
h
1
2
3
4
5
6
7
+ Mô tả, phân công công việc trong nhóm dựa trên kết quả đánh giá.
- Phát biểu bài toán thiết kế
Mô tả tóm lược sản phẩm; mục đích thương mại chính; thị trường mục
tiêu; giả thiết những ràng buộc; những khách hàng
TÊN ĐỀ TÀI: ROBOT LAU KÍNH
…
I - PHÂN TÍCH NHIỆM VỤ THIẾT KẾ
1. Thành lập nhóm thiết kế
Để phù hợp với công việc được giao và thuận tiện cho công việc
thiết kế, cả nhóm chúng tôi tiến hành trắc nghiệm tính cách c ủa các

thành viên trong nhóm. Sau đây xin gi ới thiệu các thành viên trong nhóm
và đặc điểm t...
Khoa: Cô Khí báo cáo
-----oOo--------
Môn h c : QUÁ TRÌNH THI T K K THU T
TÊN Đ TÀI : ROBOT LAU KÍNH
Sinh viên th c hi n 1: TR N QUANG HUY ...MSSV: 21001278
Sinh viên th c hi n 2: HÀ QU C Đ NG .......MSSV: .....
Sinh viên th c hi n 3: ...................... MSSV: .................
NGÀY BÁO CÁO : 12/09/2013
NHI M V BÀI T P L N :
thi t k 1 s n ph m c khí th c hi n m t ch c năng c th bao g mế ế ơ
các n i dung và l ch trình nh sau: ư
tu n th n i dung
3,4 Phân tích nhi m v thi t k ế ế
t nhóm thi t k ế ế
Phát bi u bài toán thi t k ế ế
5 l p k ho ch th c hi n ế :
các b c ti n hành thi t kướ ế ế ế
s d ng bi u đ thanh l p trình thi t k ế ế
6 c đ nh yêu c u k thu t c a bài toán thi t k ế ế:
Xác đ nh yêu c u khác hàng
s d ng ngôi nhà ch t l ng( phuong pháp QFD) xác ượ
đ nh yêu c u k thu t c a s n ph m
7,8 Đ ra ý t ng cho bài toán thi t kư ưở ế ế
Tham kh o các thi t k liên quan ế ế
Đ a ra các ph ng án thi t kư ươ ế ế
9,10 Đánh giá ý t ng, ch n ph ng án thi t kưở ươ ế ế:
Đ a ra các ma tr n quy t đ nh (đánh giá)ư ế
L a ch n 1 ý t ng đ đ a ra thi t k ưở ư ế ế
11,12 Tính toán thi t k s n ph m:ế ế
Tính toán thi t k chi ti t các b ph nế ế ế
thi t k hình dáng, k t c u c a các chi ti tế ế ế ế
b n v chung
b n v l p, b n v chi ti t ế
b n v chi ti t ế
13 Đánh giá s n ph m (theo các tiêu chu n sau):
kh năng làm vi c
giá thành s n ph m
kh năng ch t o ế
kh năng l p ráp
đ tin c y
kh năng th nghi m b o trì
kh năng b o v môi tr ng ườ
quá trình thiết kế kỹ thuật - Trang 2
quá trình thiết kế kỹ thuật - Người đăng: quanghuyrub-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
quá trình thiết kế kỹ thuật 9 10 712