Ktl-icon-tai-lieu

QUAN HỆ GIỮA THANH TOÁN TRÊN THỊ TRƯỜNG ĐIỆN GIAO NGAY VÀ THANH TOÁN THEO HỢP ĐỒNG DẠNG SAI KHÁC TRONG THỊ TRƯỜNG PHÁT ĐIỆN CẠNH TRANH VIỆT NAM

Được đăng lên bởi minhphuong_humg
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 669 lần   |   Lượt tải: 3 lần
PHÂN BAN B4. Kinh doanh điện năng và thị trường điện lực

QUAN HỆ GIỮA THANH TOÁN
TRÊN THỊ TRƯỜNG ĐIỆN GIAO NGAY
VÀ THANH TOÁN THEO HỢP ĐỒNG DẠNG SAI KHÁC
TRONG THỊ TRƯỜNG PHÁT ĐIỆN CẠNH TRANH VIỆT NAM
Nguyễn Đình Doãn, Lê Khắc Hưng
Công ty Mua bán điện
Tóm tắt: Theo thiết kế thị trường phát điện cạnh tranh Việt Nam gồm hai thành phần
chính là Hợp đồng mua bán điện dạng sai khác và thị trường điện giao ngay. Giữa hai
thành phần này có sự liên hệ với nhau thể hiện qua kết quả tính toán các khoản thanh
toán trên thị trường điện và giao ngay và khoản thanh toán theo hợp đồng dạng sai
khác. Thông qua số liệu vận hành thị trường điện, báo cáo sẽ tập trung làm sáng rõ
các kết quả đã đạt được và các vấn đề cần xem xét của thị trường nhìn từ quan hệ
giữa thị trường điện giao ngay cơ chế vận hành của hợp đồng dạng sai khác trong
thực tế của thị trường điện Việt Nam. Từ đó báo cáo đưa ra các kiến nghị để điều
chỉnh nhằm cho thị trường vận hành ngày càng cạnh tranh và ổn định.
1. NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG CỦA THỊ TRƯỜNG PHÁT ĐIỆN CẠNH TRANH
VIỆT NAM
1.1. Nguyên tắc hoạt động của thị trường điện giao ngay
Trên thị trường điện giao ngay Việt Nam (VCGM), các đơn vị phát điện trực tiếp tham gia thị
trường điện sẽ chào giá (gửi bản chào chào giá cho đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường
điện) của từng tổ máy để bán điện qua thị trường điện giao ngay. Giá chào của tổ máy được giới
hạn trong khoảng từ giá sàn đến giá trần bản chào. Mức giá trần bản chào của tổ máy nhiệt điện
được xác định hàng năm, điều chỉnh hàng tháng căn cứ trên các yếu tố: suất hao nhiệt của tổ
máy phát điện, hệ số suy giảm hiệu suất theo thời gian vận hành của tổ máy phát điện, giá nhiên
liệu, hệ số chi phí phụ, giá biến đổi theo hợp đồng mua bán điện. Mức giá trần bản chào của tổ
máy thủy điện được tính toán hàng tuần, bằng giá trị lớn nhất của giá trị nước của nhà máy đó
và giá trung bình của các giá trần bản chào của các tổ máy nhiệt điện tham gia thị trường điện
trong kế hoạch vận hành tháng. Giá sàn của tổ máy nhiệt điện là 01 đồng/kWh, giá sàn của tổ
máy thủy điện là 0 đ/kWh.
Việc định giá và thanh toán trên thị trường điện giao ngay dựa theo nguyên tắc sau:

721

HỘI NGHỊ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐIỆN LỰC TOÀN QUỐC
 Giá điện năng thị trường điện (SMP) là giá chung của toàn hệ thống, được xác định sau
vận hành dựa trên việc sắp xếp các bản chào giá của các tổ máy và phụ tải thực tế của
từng giờ. Giá điện năng thị trường không vượt quá mức giá trần thị trường do đơn vị vận
hành hệ thống điện và th...
PHÂN BAN B4. Kinh doanh điện năng và thị trường điện lc
721
QUAN H GIA THANH TOÁN
TRÊN TH TRƯỜNG ĐIỆN GIAO NGAY
VÀ THANH TOÁN THEO HỢP ĐỒNG DNG SAI KHÁC
TRONG TH TRƯỜNG PHÁT ĐIỆN CNH TRANH VIT NAM
Nguyễn Đình Doãn, Lê Khắc Hưng
Công ty Mua bán điện
Tóm tắt: Theo thiết kế thị trường phát điện cạnh tranh Việt Nam gồm hai thành phần
chính là Hợp đồng mua bán điện dạng sai khác và thị trường điện giao ngay. Giữa hai
thành phần này có sự liên hệ với nhau thể hiện qua kết quả tính toán các khoản thanh
toán trên thị trường điện giao ngay khoản thanh toán theo hợp đồng dạng sai
khác. Thông qua số liệu vận hành thị trường điện, báo cáo sẽ tập trung làm sáng
các kết quả đã đạt được các vấn đề cần xem xét của thị trường nhìn từ quan hệ
giữa thị trường điện giao ngay chế vận hành của hợp đồng dạng sai khác trong
thực tế của thị trường điện Việt Nam. Từ đó báo cáo đưa ra các kiến nghị để điều
chỉnh nhằm cho thị trường vận hành ngày càng cạnh tranh và ổn định.
1. NGUYÊN TC HOẠT ĐỘNG CA TH TRƯỜNG PHÁT ĐIỆN CNH TRANH
VIT NAM
1.1. Nguyên tc hot đng ca th trường điện giao ngay
Trên thị trường điện giao ngay Việt Nam (VCGM), các đơn vị phát điện trực tiếp tham gia thị
trường điện sẽ chào giá (gửi bản chào chào giá cho đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường
điện) của từng tổ máy để bán điện qua thị trường điện giao ngay. Giá chào của tổ máy được giới
hạn trong khoảng từ giá sàn đến giá trần bản chào. Mức giá trần bản chào của tổ máy nhiệt điện
được xác định hàng năm, điều chỉnh hàng tháng căn cứ trên các yếu tố: suất hao nhiệt của t
máy phát điện, hệ số suy giảm hiệu suất theo thời gian vận hành của tổ máy phát điện, giá nhiên
liệu, hệ số chi phí phụ, giá biến đổi theo hợp đồng mua bán điện. Mức giá trần bản chào của tổ
máy thủy điện được tính toán hàng tuần, bằng gtrị lớn nhất của gtrị nước của nhà máy đó
giá trung bình của các giá trần bản chào của các tổ máy nhiệt điện tham gia thị trường điện
trong kế hoạch vận hành tháng. Giá sàn của tổ máy nhiệt điện 01 đồng/kWh, giá sàn của t
máy thủy điện là 0 đ/kWh.
Việc định giá và thanh toán trên thị trường điện giao ngay dựa theo nguyên tắc sau:
QUAN HỆ GIỮA THANH TOÁN TRÊN THỊ TRƯỜNG ĐIỆN GIAO NGAY VÀ THANH TOÁN THEO HỢP ĐỒNG DẠNG SAI KHÁC TRONG THỊ TRƯỜNG PHÁT ĐIỆN CẠNH TRANH VIỆT NAM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
QUAN HỆ GIỮA THANH TOÁN TRÊN THỊ TRƯỜNG ĐIỆN GIAO NGAY VÀ THANH TOÁN THEO HỢP ĐỒNG DẠNG SAI KHÁC TRONG THỊ TRƯỜNG PHÁT ĐIỆN CẠNH TRANH VIỆT NAM - Người đăng: minhphuong_humg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
QUAN HỆ GIỮA THANH TOÁN TRÊN THỊ TRƯỜNG ĐIỆN GIAO NGAY VÀ THANH TOÁN THEO HỢP ĐỒNG DẠNG SAI KHÁC TRONG THỊ TRƯỜNG PHÁT ĐIỆN CẠNH TRANH VIỆT NAM 9 10 663