Ktl-icon-tai-lieu

Quan hệ hình học trong SolidWorksSoluCAFeb16

Được đăng lên bởi Lee Lee
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 397 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Các mối quan hệ hình học trong SolidWorks

Các mối quan hệ hình học trong
SolidWorks
Quan hệ hình
học
Ngang và thẳng
đứng

Các đối tượng để
chọn
Một hoặc nhiều
đường thẳng; 2 hoặc
nhiều điểm.

Trùng Phương

Hai hoặc nhiều
đường thẳng.

Cung trùng

Hai hoặc nhiều cung.

Vuông góc

Hai đường.

Song song

Hai hoặc nhiều
đường thẳng.

Kết quả các quan hệ
Các đường thẳng sẽ trở nên
ngang hoặc thăng đứng (như
được định nghĩa bởi không
gian phác thảo hiện tại). Các
điểm được sắp xếp theo chiều
ngang hoặc chiều thẳng đứng.
Các đối tượng nằm trên cùng
một đường thẳng dài vô hạn.
Các đối tượng có cùng tâm và
bán kính.
Hai đối tượng vuông góc với
nhau.
Các đối tượng song song với
nhau.

Một đường thẳng và Đường thẳng song song với
một mặt phẳng (hoặc mặt được chọn.
một mặt có tính
phẳng) trong một
phác thảo 3D.
Một đường thẳng và Đường thẳng, mặt phẳng được
Song Song YZ
một mặt phẳng (hoặc chọn song song với mặt phẳng
một mặt có tính
YZ.
phẳng) trong một
phác thảo 3D.
Một đường thẳng và Đường thẳng, mặt phẳng được
Song Song ZX
một mặt phẳng (hoặc chọn song song với mặt phẳng
một mặt có tính
ZX.
phẳng) trong một
phác thảo 3D.
Một đường thẳng và Đường thẳng vuông góc với
Dọc theo Z
một mặt phẳng (hoặc mặt được chọn.
một mặt có tính
phẳng) trong một
phác thảo 3D.
Các quan hệ đối với các trục tọa độ được gọi là dọc theo X, dọc theo Y,
dọc Z. Các mối quan hệ đói với một mặt phẳng được gọi là ngang, dọc và
vuông góc.

Certified SolidWorks Expert-Lê Quang Đức

Biểu tượng

Các mối quan hệ hình học trong SolidWorks

Tiếp tuyến

Đồng tâm
Trung điểm
Giao
Trùng
Bằng nhau
Độ cong bằng
nhau
Đối xứng
Cố định

Giao nhau tại
một điểm

Nhập các điểm

Một Cung, ellipse,
hoặc spline, và
đường thẳng hoặc
cung.
Hai hoặc nhiều cung,
một điểm và một
cung.
Hai đường thẳng
hoặc một điểm và
một đường thẳng.
Hai đường thẳng và
một điểm.
Một điểm hoặc một
đường, cung hoặc
elip.
Hai hoặc nhiều
đường, hai hoặc
nhiều cung.
2 splines

Hai đối tượng tiếp tuyến với
nhau.
Các cung đồng tâm..
Điểm là trung điểm của
đường.
Hai đường thẳng giao nhau tại
điểm.
Điểm nằm trên đường, cung
hoặc ellipse.
Độ dài đường hoặc bán kính
bằng nhau.

Bán kính của độ cong và
vecto (hướng) tương ứng giữa
2 Spline.
Một đường tâm và
Các đối tượng cách đều nhau
hai điểm, hai đường, từ đường tâm, trên một đường
hai cung, hai elip.
vuông góc với đường tâm.
Bất kỳ đối tượng.
Kích cỡ và vị trí của đối tượng
được cố định. tuy nhiên, các
điểm đầu của đường cố định
có thể di chuyển dọc theo
đường vô hạn chứa nó. Các
điểm đầu của ...
Các mi quan h hình hc trong SolidWorks
Certified SolidWorks Expert-Lê Quang Đức
Các mối quan hệ hình học trong
SolidWorks
Quan hệ hình
học
Các đối tượng để
chọn
Kết quả các quan hệ
Biểu tượng
Ngang và thẳng
đứng
Một hoặc nhiều
đường thẳng; 2 hoặc
nhiều điểm.
Các đường thẳng sẽ trở nên
ngang hoặc thăng đứng (như
được định nghĩa bởi không
gian phác thảo hiện tại). Các
điểm được sắp xếp theo chiều
ngang hoặc chiều thẳng đứng.
Trùng Phương
Hai hoặc nhiều
đường thẳng.
Các đối tượng nằm trên cùng
một đường thẳng i vô hạn.
Cung trùng
Hai hoặc nhiều cung.
Các đối tượng có cùng tâm
bán kính.
Vuông góc
Hai đường.
Hai đối tượng vuông góc với
nhau.
Song song
Hai hoặc nhiều
đường thẳng.
Một đường thẳng và
một mặt phẳng (hoặc
một mặt có tính
phẳng) trong một
phác thảo 3D.
Các đối tượng song song với
nhau.
Đường thẳng song song với
mặt được chọn.
Song Song YZ
Một đường thẳng và
một mặt phẳng (hoặc
một mặt có tính
phẳng) trong một
phác thảo 3D.
Đường thẳng, mặt phẳng được
chn song song với mặt phẳng
YZ.
Song Song ZX
Một đường thẳng và
một mặt phẳng (hoặc
một mặt có tính
phẳng) trong một
phác thảo 3D.
Đường thẳng, mặt phẳng được
chn song song với mặt phẳng
ZX.
Dc theo Z
Một đường thẳng và
một mặt phẳng (hoặc
một mặt có tính
phẳng) trong một
phác thảo 3D.
Đường thẳng vuông góc với
mặt được chọn.
Các quan hệ đối với các trục tọa độ được gọi dọc theo X, dọc theo Y,
dọc Z. Các mối quan hệ đói với một mặt phẳng được gọi ngang, dọc và
vuông góc.
Quan hệ hình học trong SolidWorksSoluCAFeb16 - Trang 2
Quan hệ hình học trong SolidWorksSoluCAFeb16 - Người đăng: Lee Lee
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Quan hệ hình học trong SolidWorksSoluCAFeb16 9 10 849