Ktl-icon-tai-lieu

quản lí hệ thống môi trường

Được đăng lên bởi ducmy230792-gmail-com
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 249 lần   |   Lượt tải: 0 lần
QUÁ TRÌNH XỬ LÝ SINH HỌc HIẾU KHÍ KẾT HỢP KỴ KHÍ
(AO HỒ TÙY NGHI)
Đây là loại ao hồ phổ biến trong thưc tế. Đó là loại
kết hợp có hai quá trình song song: phân hủy hiếu khí
các chất hữu cơ hòa tan có điều ở trong nước và phân
hủy kỵ khí ( sản phẩm chủ yếu là CH4) cặn lắng ở vùng đáy
Nguyên lý làm việc:
- Ở tầng trên quá trình oxy hóa các chất hữu cơ
nhiễm bẩn trong nước xảy ra nhờ tảo quang hợp
dưới tác dụng của ánh sáng mặt trời.
- Ở tầng dưới các chất hữu cơ bị phân hủy kỵ khí sinh ra các khí CH4, H2S, H2
Sau khi xử lý sinh học, nước thải có thể giảm được 90 ÷
98% BOD nhưng tổng N chỉ giảm được 30 ÷ 40% và
khoảng 30% lượng P, hàm lương N và P vượt quá ngưỡng
cho phép thì cần xử lý bổ sung bằng phương pháp thiếu
khí
 Đây là quá trình chuyển hóa Nitrat thành N trong điều
kiện không cấp thêm oxy từ ngoài vào.
 Qúa trình khử Nitrat bao gồm việc oxy hóa nhiều chất
hữu cơ trong xử lý nước thải, sử dụng Nitrat hoặc Nitrit như là chất nhận điện tử
thay cho oxy

...
QUÁ TRÌNH XỬ LÝ SINH HỌc HIẾU KHÍ KẾT HỢP KỴ KHÍ
(AO HỒ TÙY NGHI)
Đây là loại ao hồ phổ biến trong thưc tế. Đó là loại
kết hợp có hai quá trình song song: phân hủy hiếu khí
các chất hữu cơ hòa tan có điều ở trong nước và phân
hủy kỵ khí ( sản phẩm chủ yếu là CH4) cặn lắng ở vùng đáy
Nguyên lý làm việc:
- Ở tầng trên quá trình oxy hóa các chất hữu cơ
nhiễm bẩn trong nước xảy ra nhờ tảo quang hợp
dưới tác dụng của ánh sáng mặt trời.
- Ở tầng dưới các chất hữu cơ bị phân hủy kỵ khí sinh ra các khí CH4, H2S, H2
Sau khi xử lý sinh học, nước thải có thể giảm được 90 ÷
98% BOD nhưng tổng N chỉ giảm được 30 ÷ 40% và
khoảng 30% lượng P, hàm lương N và P vượt quá ngưỡng
cho phép thì cần xử lý bổ sung bằng phương pháp thiếu
khí
 Đây là quá trình chuyển hóa Nitrat thành N trong điều
kiện không cấp thêm oxy từ ngoài vào.
 Qúa trình khử Nitrat bao gồm việc oxy hóa nhiều chất
hữu cơ trong xử lý nước thải, sử dụng Nitrat hoặc Nitrit như là chất nhận điện tử
thay cho oxy
quản lí hệ thống môi trường - Người đăng: ducmy230792-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
quản lí hệ thống môi trường 9 10 873