Ktl-icon-tai-lieu

Quản Lí môi trường và phát triển bền vững

Được đăng lên bởi 13127171
Số trang: 31 trang   |   Lượt xem: 672 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHUYÊN ĐỀ:
PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VÀ
ĐỊNH LƯỢNG PHÁT TRIỂN BỀN
VỮNG

GV: Ngô Văn Giới

Khoa KHMT&TĐ
Trường ĐHKH-ĐHTN
Email: nvgioi@gmail.com

NỘI DUNG
1. Khái niệm phát triển bền vững
2. Phát triển và phát triển không bền vững
3. Yêu cầu của phát triển bền vững
4. Các nguyên tắc của phát triển bền vững
5. Các mục tiêu của phát triển bền vững
6. Sử dụng hợp lý tài nguyên và tính bền vững
7. Duy trì đa dạng sinh học và tính bền vững
8. Phương thức tiêu thụ trong PTBV
9. Vai trò của khoa học công nghệ trong PTBV
10. Vấn đề PTBV trên thế giới và Việt Nam
11. Cách tiếp cận khi đánh giá PTBV
12. Các phương pháp đánh giá sự PTBV của cộng đồng

1.KHÁI NIỆM PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG



Trong
cuốn
sách
“Tương lai chung của
chúng ta” PTBV được
định nghĩa là sự phát
triển đáp ứng những
nhu cầu của thế hệ
hiện tại mà không làm
tổn hại đến khả năng
của thế hệ tương lai
trong việc đáp ứng nhu
cầu của họ.

1.KHÁI NIỆM PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG



Trong cuốn “Hãy cứu lấy
trái đất” (1991) thì PTBV
được định nghĩa là sự
nâng cao chất lượng cuộc
sống con người trong lúc
đang tồn tại, trong khuôn
khổ đảm bảo các hệ thống
sinh thái.

1.KHÁI NIỆM PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG



Tác giả Lê Thạc Cán cho
rằng “PTBV là sự sử dụng
tài nguyên thiên nhiên,
trong điều kiện môi trường
hiện có để thoả mãn nhu
cầu của các thế hệ con
người đang sống, nhưng
phải đảm bảo cho các thế
hệ tương lai những điều
kiện tài nguyên và môi
trường cần thiết để họ có
thể sống tốt hơn ngày nay”

2.2.PHÁT TRIỂN VÀ PHÁT TRIỂN
KHÔNG BỀN VỮNG

Phát
triển

=

Công
nghiệp +
hoá

Thành
Quốc
Phương
thị hoá + tế hoá + tây hoá

Vòng luẩn quẩn - mô hình phát triển không bền vững

CÁC YẾU TỐ ĐẢM BẢO CHO SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG Ở VIỆT NAM

MÔ HÌNH KIẾN TRÚC BỀN VỮNG/ KIẾN TRÚC XANH

2.4. CÁC NGUYÊN TẮC XÂY DỰNG MỘT XÃ HỘI BV
1- Tôn trọng và quan tâm đến đời sống cộng đồng.
2- Cải thiện chất lượng cuộc sống con người
3- Bảo vệ sức sống và tính đa dạng trên Trái Đất.
4- Giảm đến mức thấp nhất sự cạn kiệt nguồn tài nguyên
không tái tạo.
5- Tôn trọng khả năng chịu đựng của trái đất.
6- Thay đổi thái độ và hành vi cá nhân.
7- Giúp cho các cộng đồng có khả năng
tự giữ gìn môi trường của mình.
8- Đưa ra một khuôn mẫu quốc gia cho
sự phát triển tổng hợp và bảo vệ
9- Xây dựng khối liên minh toàn cầu.

MÔ HÌNH CỦA HỘI ĐỒNG THẾ GIỚI VỀ MÔI
TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN

1. Tiếp cận theo mô hình quả trứng

Các yếu tố
sinh thái

Các yếu
tố XHNV

IUCN 1996

2. Thước đo tính bền vững (BS)
C¸c m¶ng vÊn ®Ò sö dông th...
CHUYÊN ĐỀ:
PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
ĐỊNH LƯỢNG PHÁT TRIỂN BỀN
VỮNG
GV: Ngô Văn Giới
Khoa KHMT&TĐ
Trường ĐHKH-ĐHTN
Email: nvgioi@gmail.com
Quản Lí môi trường và phát triển bền vững - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản Lí môi trường và phát triển bền vững - Người đăng: 13127171
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
31 Vietnamese
Quản Lí môi trường và phát triển bền vững 9 10 574