Ktl-icon-tai-lieu

Quản lý bảo trì nhà máy công nghiệp

Được đăng lên bởi tho-nhuquy
Số trang: 67 trang   |   Lượt xem: 5179 lần   |   Lượt tải: 26 lần
BẢO TRÌ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
Vinamain.com
----- ˜ - & - ™-----

Quản lý bảo trì nhà máy công nghiệp

KS. Nguyễn Thanh Sơn - Vinamain.com

MỤC LỤC
Nội dung

Bài

Trang

1

Lịch sử bảo trì của thế giới, vai trò và thách thức

3

2

Vài nét về bảo dưỡng công nghiệp Việt Nam

10

3

Một số phương pháp bảo trì chủ yếu được áp dụng ở các nước
châu Âu.

14

4

Định nghĩa và phân loại Bảo trì

18

5

Mục tiêu và lợi ích của bảo trì

21

6

Tổng quát về các chiến lược và giải pháp bảo trì

24

7

Đặc điểm cơ bản của 4 chiến lược bảo trì

29

8

Lựa chọn giải pháp bảo trì

31

9

Bảo trì phòng ngừa (Preventive Maintenance)

34

10

Bảo trì dự đoán (Predictive Maintenance)

40

11

Bảo trì tiên phong (Proactive Maintenance)

56

12

Kiểm định dựa trên rủi ro RBI

58

13

Mô hình quản lý bảo trì ở các nhà máy công nghiệp

70

Công tác bảo trì, những tồn tại và giải pháp để nâng cao hiệu quả
14

73

bảo trì nhà máy công nghiệp

Trang 2

Quản lý bảo trì nhà máy công nghiệp

KS. Nguyễn Thanh Sơn - Vinamain.com

BÀI 1: Lịch sử bảo trì của thế giới, vai trò và thách thức
Bài này trình bày về lịch sử bảo trì của thế giới, những bước phát triển của nó (từ
thời sơ khai nguyên thủy đến thời đại công nghiệp ngày nay), vai trò và thách thức
của bảo trì ngày nay là gì?

SỰ PHÁT TRIỂN CỦA BẢO TRÌ
� Lịch sử bảo trì
Bảo trì đã xuất hiện kể từ khi con người biết sử dụng các loại dụng cụ, đặc biệt là từ
khi bánh xe được phát minh. Nhưng chỉ hơn mười lăm năm qua bảo trì mới được coi
trọng đúng mức khi có sự gia tăng khổng lồ về số lượng và chủng loại của các tài sản cố
định như máy móc, thiết bị, nhà xưởng trong sản xuất công nghiệp.
Trang 3

Quản lý bảo trì nhà máy công nghiệp

KS. Nguyễn Thanh Sơn - Vinamain.com

Ở bất kỳ nơi nào trên thế giới người ta đã tính trung bình rằng khoảng từ 4 đến 40 lần
chi phí mua sắm sản phẩm và thiết bị để dùng để duy trì chúng vận hành đạt yêu cầu bằng
các hoạt động bảo trì phòng ngừa và phục hồi trong suốt tuổi đời của chúng. Theo tạp chí
Control Magazine (October, 1996) các nhà sản xuất trên toàn thế giới chi 69 tỉ USD cho
bảo trì mỗi năm và con số này sẽ không ngừng gia tăng.

Bảo trì đã trải qua ba thế hệ sau:
Thế hệ thứ nhất: (Bắt đầu từ xa xưa mãi đến đầu chiến tranh thế giới thứ II)
Trong giai đoạn này công nghiệp chưa được phát triển. Việc chế tạo và sản xuất được
thực hiện bằng các máy móc còn đơn giản, thời gian ngừng máy ít ảnh hưởng đến sản
xuất, do đó công việc bảo trì cũng rất đơn giản. Bảo trì không ảnh hưởng lớn về chất
lượng và năn...
BẢO TRÌ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
Vinamain.com
----- ˜ - & - -----
Quản lý bảo trì nhà máy công nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản lý bảo trì nhà máy công nghiệp - Người đăng: tho-nhuquy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
67 Vietnamese
Quản lý bảo trì nhà máy công nghiệp 9 10 984