Ktl-icon-tai-lieu

quản lý chất lượng

Được đăng lên bởi Thanhluan Vu
Số trang: 80 trang   |   Lượt xem: 3835 lần   |   Lượt tải: 12 lần
CHUYÊN ĐỀ 3:

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CTXD
NGƯỜI TRÌNH BÀY: NGUYỄN VĂN HẢI

02/28/13

1

VĂN BẢN HƯỚNG DẪN
1. Nghị đinh số 209/2004/NĐ-CP ngày 16
tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về
quản lý chất lượng CTXD
2. Nghị định số 49/2008/NĐ-CP ngày 18
tháng 4 năm 2008 của Chính phủ Sửa
đổi, bổ sung một số điều của Nghị định
số 209/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 12
năm 2004 của Chính phủ về Quản lý
chất lượng CTXD

02/28/13

2

NỘI DUNG CHUYÊN ĐỀ
I.

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

II. PHÂN LOẠI, PHÂN CẤP CTXD
III. QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG KHẢO SÁT XÂY DỰNG
IV. QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THIẾT KẾ XDCT
V.

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THI CÔNG XÂY DỰNG
CÔNG TRÌNH

VI. BẢO HÀNH CTXD
VII. BẢO TRÌ CTXD
VIII. SỰ CỐ CTXD

02/28/13

3

I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

1.1. Phạm vi và đối tượng áp dụng
1.2. Hệ thống tiêu chuẩn xây dựng
1.3. Giám sát của nhân dân về chất
lượng CTXD

02/28/13

4

I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

1.1. Phạm vi và đối tượng áp dụng
Nghị định này hướng dẫn thi hành Luật
Xây dựng về quản lý chất lượng CTXD;
áp dụng đối với chủ đầu tư, nhà thầu,
tổ chức và cá nhân có liên quan trong
công tác khảo sát, thiết kế, thi công
xây dựng, bảo hành và bảo trì, quản lý
và sử dụng CTXD trên lãnh thổ Việt
Nam.

02/28/13

5

I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
1.2. Hệ thống tiêu chuẩn xây dựng
1. Hệ thống tiêu chuẩn xây dựng của Việt Nam bao gồm quy chuẩn
xây dựng và tiêu chuẩn xây dựng.
2. Quy chuẩn xây dựng là cơ sở để quản lý hoạt động xây dựng và là
căn cứ để ban hành tiêu chuẩn xây dựng.
3. Bộ Xây dựng ban hành quy chuẩn xây dựng; tiêu chuẩn xây d ựng
đối với các CTXD dân dụng bao gồm công trình công cộng và nhà
ở, công trình công nghiệp và các công trình h ạ t ầng k ỹ thu ật. Các
Bộ có quản lý CTXD chuyên ngành căn cứ vào quy chu ẩn xây d ựng,
ban hành tiêu chuẩn XDCT chuyên ngành thuộc ch ức năng qu ản lý
của mình.
4. Những tiêu chuẩn xây dựng bắt buộc áp dụng của Việt Nam
5. Bộ Xây dựng quy định việc áp dụng các tiêu chuẩn nước ngoài trên
lãnh thổ Việt Nam.
02/28/13

6

I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

1.3. Giám sát của nhân
dân về chất lượng CTXD
1. Chủ đầu tư phải treo biển
báo tại công trường thi
công ở vị trí dễ nhìn, dễ
đọc với nội dung quy định
để tạo điều kiện cho nhân
dân giám sát:
02/28/13

7

I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

1.3. Giám sát của nhân dân về chất lượng CTXD
2. Tổ chức, cá nhân khi phát hiện hành vi vi ph ạm ch ất lượng
CTXD thì phải phản ánh kịp thời với chủ đầu tư, Uỷ ban
nhân dân xã, phường, thị trấn nơi đặt CTXD hoặc cơ quan
quản lý nhà nước có thẩm quyền về xây dựng.
3. Người tiếp nhận thông tin phản ánh của...
02/28/13 1
CHUYÊN Đ 3:
CHUYÊN Đ 3:
QU N LÝ CH T L NG CTXD ƯỢ
QU N LÝ CH T L NG CTXD ƯỢ
NG I TRÌNH BÀY: NGUY N VĂN H IƯỜ
NG I TRÌNH BÀY: NGUY N VĂN H IƯỜ
quản lý chất lượng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
quản lý chất lượng - Người đăng: Thanhluan Vu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
80 Vietnamese
quản lý chất lượng 9 10 159