Ktl-icon-tai-lieu

Quản lý công nghệ

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 31 trang   |   Lượt xem: 829 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Quaûn lyù coâng ngheä Th.s Nguyeãn Thò Thu Haèng
I. Giôùi thieäu :
Trong vaøi naêm laïi ñaây do thay ñoåi cheá quaœn lyù vaø neàn kinh teá ñang treân ñaø
phaùt trieån, maët khaùc do söï khaéc nghieät cuœa kinh teá thò tröôøng, nhieàu doanh nghieäp
thuoäc moïi thaønh phaàn kinh teá, buoäc phaœi ñoåi môùi coâng ngheä vaø thò tröôøng coâng ngheä
trôœ neân ñaày soâi ñoäng vaø môùi meœ.
Coâng ngheä coù taùc ñoäng raát lôùn ñeán khaû naêng caïnh tranh cuûa doanh nghieäp.
Tröôùc ñaây chuùng ta chaáp nhaän söû duïng coâng ngheä laïc haäu trong saûn xuaát thì ngaøy hoâm
nay ñaõ thaáy ñöôïc haäu quaû cuûa noù. Moïi ngöôøi ñeàu nhìn thaáy, yù thöùc ñöôïc vieäc laõng phí,
neùm tieàn qua cöûa soå cuûa ngaøy hoâm qua. Coâng ngheä môùi giuùp tieát kieäm naêng löôïng vaø
nguyeân lieäu do giaûm pheá phaåm. Chæ caàn giaûm ñöôïc 2% pheá phaåm laø ñaõ coù ñuû tieàn traû
löông cho coâng nhaân moät xöôûng saûn xuaát.
Coâng ngheä tieân tieán coù theå taïo ra nhöõng saûn phaåm ña tieän ích vôùi chaát löôïng
cao ñoàng thôøi coâng ngheä tieân tieán cuõng laø moät nhaân toá quan troïng trong vieäc öùng duïng
caùc moâ thöùc quaûn lyù hieän ñaïi.Giaù caû cuûa coâng ngheä cao coù theå khaù cao, song hieäu quaû
do noù ñem laïi raát roõ reät: saûn phaåm laøm ra coù chaát löôïng toát, giaù thaønh haï neân söùc
caïnh tranh laïi cao, coù theå hoøa voán vaø coù laõi nhanh. Hôn nöõa, chaéc chaén traùnh ñöôïc
nhieãm nhö coâng ngheä cuõ, laïc haäu.
Caùc doanh nghieäp ñaõ boœ ra nhöõng khoaœn tieàn raát lôùn ñeå mua saém maùy moùc
thieát bò, coâng ngheä môùi cho neân ñaõ taïo ra ñöôïc nhieàu saœn phaåm coù tính caïnh tranh vaø
ñaït tieâu chuaån xuaát khaåu, ñaùp öùng ñöôïc thò hieáu ngöôøi tieâu duøng caœ trong vaø ngoaøi
nöôùc. Ñoù chính laø ñoäng löïc thuùc ñaåy ñeå ngaønh saûn xuaát coâng nghieäp giöõ ñöôïc nhòp ñoä
taêng tröôœng cao. Nhöng nhìn chung toaøn cuïc thì tình traïng maùy moùc thieát vaø coâng
ngheä cuœa caùc sôœ saûn xuaát coâng nghieäp coøn laïc haäu, chaäm ñoåi môùi vaø chaép vaù. Ñaây
cuõng chính laø nguyeân nhaân laøm cho ngaønh saœn xuaát caû nöôùc vaãn chöa gia taêng ñaït möùc
yeâu caàu ñeà ra, hieäu quaœ chöa ñaït nhö mong muoán, soá löôïng caùc ñôn saœn xuaát coâng
ngheä thuoäc moïi thaønh phaàn khoâng hieäu quaœ vaø thua loã khoâng ít.
II.Thöïc traïng coâng ngheä trong caùc ngaønh saûn xuaát coâng nghieäp:
OÂng Nguyeãn Baûo Huøng, Phoù vuï tröôûng Vuï Ñaùnh giaù - Thaåm ñònh vaø Giaùm ñònh
coâng ngheä (Boä Khoa hoïc vaø Coâng ngheä), cho raèng coâng ngheä ôû trong nöôùc haàu heát chæ
ôû daïng nghieân cöùu, ñang trong quaù trình hoaøn thieän. Muoán ñöa vaøo öùng duïng caàn phaûi
coù giai ñoaïn trieån khai ñeå hoaøn thieän nhöng do kinh phí coøn haïn heïp neân coâng ngheä
khoù ñi vaøo thöïc teá. Ñoù laø chöa keå coâng ngheä caàn phaûi chöùng minh ñöôïc khaû naêng
thöông maïi hoùa. Töø nhöõng khoù khaên ñoù daãn ñeán tình traïng beân mua khoâng theå mua
vaø beân baùn cuõng khoâng theå baùn moät coâng ngheä hoaøn chænh.
Nhoùm 1 1
Quản lý công nghệ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản lý công nghệ - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
31 Vietnamese
Quản lý công nghệ 9 10 827