Ktl-icon-tai-lieu

Quản lý công nghệ

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 2013 lần   |   Lượt tải: 0 lần
WWW.TAILIEUHOC.TK

Hái- ®¸p
qu¶n lý c«ng nghÖ
c©u 1. C«ng nghÖ lµ gØ? Nªu kh¸i niÖm vµ ph©n tÝch.
Tr¶ lêi.
Ngµy nay chóng ta sèng trong thêi ®¹i c«ng nghÖ nhng ®Þnh nghÜa vÒ c«ng nghÖ vÉn cßn nhiÒu
tranh c·i, mçi ngêi hiÓu c«ng nghÖ theo ý riªng cña m×nh. Tuy nhiªn ®· thèng nhÊt r»ng c«ng nghÖ
chØ lµ c«ng cô phôc vô ph¸t triÓn. Nã gãp phÇn quan träng trong viÖc n©ng cao n¨ng suÊt t¸c ®éng ,
c¶i thiÖn ®iÒu kiÖn lµm viÖc , sö dông hîp lý c¸c nguån tµi nguyªn gióp con ngêi gi¶i quyÕt nh÷n
gtho¶ m·n vÒ nhu cÇu ®ßi hái vÒ mÆt ng«n tõ ta cã thÓ hiÓu c«ng nghÖ m¸y mãc thiÕt bÞ nghÜa lµ
nghÖ thuËt c«ng nghÖ lµ nghÖ thuËt cña c¸i thiÕt bÞ.
C¸c tæ chøc quèc tÕ vÒ c«ng nghÖ ®· bá nhiÒu c«ng søc ®Ó ®a ra viÖc ®Þnh n ghÜa vÒ c«ng nghÖ thÓ
hiÖn ®îc c¸c khÝ© c¹nh c¬ b¶n cña c«ng nghÖ .
Theo tæ chøc ph¸t triÓn c«ng nghÖ cña liªn hiÖp quèc (UN1UNID) Th× c«ng nghÖ lµ viÖc ¸p dông
c¸c nghªn cøu vµ sö lý nã mét c¸ch cã hÖ thèng vµ cã ph¬ng ph¸p.
Theo tæ chøc BSCAP uû ban kinh tÕ vµ x· héi ch©u ¸ th¸i b×nh d¬ng th× c«ng nghÖ lµ hÖ thèng
kiÕn thøc vµ quy tr×nh vµ ph¬ng ph¸p sö dông trong s¶n xuÊt th«ng tin vµ dÞch vô c«ng nghÖ vµ
dÞch vô qu¶n lý.
Nh vËy vÒ mÆt ®Þnh nghÜa cña UNIDO ®a ra cã kh¸c so víi ®Þnh nghÜa cña E SCAP vÒ c«ng nghÖ
UNIDO nhÊn m¹nh c¸c khÝa c¹nh c«ng nghÖ lµ tÊt c¶ nh÷ng g× liªn quan ®Õn viÖc biÕn ®æi ®Çu vµo
thµnh ®Çu ra . MÆt kh¸c tæ chøc E SCAP qua ®Þnh nghÜa cña m×nh ®Ó më réng phµm trï vÒ c«ng
nghÖ nã kh«ng chØ lµ nh÷ng hµm ý trong kü thuËt mµ cßn ®îc më réng ra trong vÊn ®Ò dich vô qu¶
lý .
Nãi mét c¸ch tæng qu¸t , chóng ta cã thÓ hiÓu “ c«ng nghÖ lµ tËp hîp c¸c hÖ thèng kiÕn thøc vµ kÕt
qu¶ cña khoa häc øng dông nh»m môc ®Ých trao ®æi nguån lùc tù nhiªn thµnh môc tiªu sinh lîi cho
x· héi”
T¹i sao nãi c«ng nghÖ lµ ch×a kho¸ cña sù ph¸t triÓn :
Nãi c«ng nghÖ lµ ch×a kho¸ cña sù ph¸t triÓn bëi ®· nãi ®Õn kho¸ th× chØ cã ch×a kho¸ ® îc vËy ë
®©y ta cã thÓ hiÓu chØ cã c«ng nghÖ mëi më ®îc ph¸t triÓn , thóc ®Èy qu¸ tr×nh míi ph¸t triÓn khi
mét nìc muèn ph¸t triÓn thµnh c«ng nhanh chãng th× ph¶i cã nhiÒu c«ng nghÖ , nh vËy chØ cã ph¸t
triÓn c«ng nghÖ th× míi hoµn thµnh ®îc qu¸ tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ hay nãi c¸ch kh¸c trong mçi
thêi ®¹i ë mäi quèc gia th×kh«ng cã con ®êng nµo kh¸c ®Ó mµ ph¸t triÓn kinh tÕ mµ kh«ng cã con
®êng ph¸t triÓn c«ng nghÖ VD ë Anh tiÕn hµnh c«ng nghÖ ho¸ theo ph¬ng ph¸p – Thùc thi c«ng
nghÖ néi sinh mÊt 120 n¨m , ë Mü mÊt 80 n¨m Anh ph¸t triÓn c«ng nghÖ do tù lùc ®i lªn.
C©u 2. Tr×nh bÇy c¸c nh©n tè ¶nh hëng ®Õn c«ng nghÖ .
Tr¶ lêi....
WWW.TAILIEUHOC.TK
Hái- ®¸p
qu¶n lý c«ng nghÖ
c©u 1. C«ng nghÖ lµ gØ? Nªu kh¸i niÖm vµ ph©n tÝch.
Tr¶ lêi.
Ngµy nay chóng ta sèng trong thêi ®¹i c«ng nghÖ nhng ®Þnh nghÜa c«ng nghÖ vÉn cßn nhiÒu
tranh c·i, mçi ngêi hiÓu c«ng nghÖ theo ý riªng cña m×nh. Tuy nhiªn ®· thèng nhÊt r»ng c«ng nghÖ
chØ lµ c«ng cô phôc vô ph¸t triÓn. Nã gãp phÇn quan träng trong viÖc n©ng cao n¨ng suÊt t¸c ®éng ,
c¶i thiÖn ®iÒu kiÖn lµm viÖc , dông hîp c¸c nguån tµi nguyªn gióp con ngêi gi¶i quyÕt nh÷n
gtho¶ m·n nhu cÇu ®ßi hái mÆt ng«n ta thÓ hiÓu c«ng nghÖ m¸y mãc thiÕt bÞ nghÜa
nghÖ thuËt c«ng nghÖ lµ nghÖ thuËt cña c¸i thiÕt bÞ.
C¸c tæ chøc quèc tÕ c«ng nghÖ ®· bá nhiÒu c«ng søc ®Ó ®a ra viÖc ®Þnh n ghÜa vÒ c«ng nghÖ thÓ
hiÖn ®îc c¸c khÝ© c¹nh c¬ b¶n cña c«ng nghÖ .
Theo chøc ph¸t triÓn c«ng nghÖ cña liªn hiÖp quèc (UN1UNID) Th× c«ng nghÖ viÖc ¸p dông
c¸c nghªn cøu vµ sö lý nã mét c¸ch cã hÖ thèng vµ cã ph¬ng ph¸p.
Theo chøc BSCAP ban kinh tÕ x· héi ch©u ¸ th¸i nh d¬ng t c«ng nghÖ thèng
kiÕn thøc vµ quy tr×nh vµ ph¬ng pp sö dông trong s¶n xuÊt th«ng tin dÞch c«ng nghÖ vµ
dÞch vô qu¶n lý.
Nh vËy vÒ mÆt ®Þnh nghÜa cña UNIDO ®a ra cã kh¸c so víi ®Þnh nghÜa cña E SCAP vÒ c«ng nghÖ
UNIDO nhÊn m¹nh c¸c khÝa c¹nh c«ng nghÖ lµ tÊt c¶ nh÷ng g× liªn quan ®Õn viÖc biÕn ®æi ®Çu vµo
thµnh ®Çu ra . MÆt kh¸c chøc E SCAP qua ®Þnh nghÜa cña m×nh ®Ó réng phµm trï c«ng
nghÖ nã kh«ng chØ lµ nh÷ng hµm ý trong kü thuËt mµ cßn ®îc më réng ra trong vÊn ®Ò dich vô qu
lý .
Nãi mét c¸ch tæng qu¸t , chóng ta cã thÓ hiÓu “ c«ng nghÖ lµ tËp hîp c¸c hÖ thèng kiÕn thøc vµ kÕt
qu¶ cña khoa häc øng dông nh»m môc ®Ých trao ®æi nguån lùc tù nhiªn thµnh môc tiªu sinh lîi cho
x· héi”
T¹i sao nãi c«ng nghÖ lµ ch×a kho¸ cña sù ph¸t triÓn :
Nãi c«ng nghÖ ch×a kho¸ cña ph¸t triÓn bëi ®· nãi ®Õn kho¸ th× chØ ch×a kho¸ ®îc vËy ë
®©y ta thÓ hiÓu chØ c«ng nghÖ mëi ®îc ph¸t triÓn , thóc ®Èy qu¸ tr×nh míi ph¸t triÓn khi
mét nìc muèn ph¸t triÓn thµnh c«ng nhanh chãng th× ph¶i cã nhiÒu c«ng nghÖ , nh vËy chØ cã ph¸t
triÓn c«ng nghÖ th× míi hoµn thµnh ®îc qu¸ tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ hay nãi c¸ch kh¸c trong mçi
thêi ®¹i ë mäi quèc gia th×kh«ngcon ®êng nµo kh¸c ®Ó ph¸t triÓn kinhmµ kh«ng con
®êng ph¸t triÓn c«ng nghÖ VD ë Anh tiÕn hµnh c«ng nghÖ ho¸ theo ph¬ng ph¸pThùc thi c«ng
nghÖ néi sinh mÊt 120 n¨m , ë Mü mÊt 80 n¨m Anh ph¸t triÓn c«ng nghÖ do tù lùc ®i lªn.
C©u 2. Tr×nh bÇy c¸c nh©n tè ¶nh hëng ®Õn c«ng nghÖ .
Tr¶ lêi.
1.T¸c ®éng cña khoa häc kü thuËt chóng ta hiÓu r»ng môc ®Ých cña khoa häc vµ c«ng nghÖ lµ ph¸t
triÓn tèi u c¸c nguån lùc nh»m phôc vô x· héi con ngêi nhng ta cÇn ph©n biÖt khoa häc chñ yÕu lµ
kh¸m ph¸ vµ nhËn thøc c¸c quy luËtnhiªn vµ x· héi. Cßn c«ng nghiÖp cyÕu lµ øng dông c¸c
thµnh qu¶ cña khoa häc ®Ó gi¶i quyÕt c¸c môc tiªu sinh lêi cho kinh – x· héi nãi nh vËy khoa
häc lu«n lµ c¸i cã tríc lµ tiÒn ®Ò cho c«ng nghÖ pt triÓn ph¸t triÓn ®©y lµ c¬ së cho c«ng nghÖ thÓ
hiÖn s¶n xuÊt th¬ng m¹i , dÞch khoa häc më c¸cnh cöa cho c«ng nghÖ yÕu quan träng
trong viÖc ph¸t triÓn nÒn c«ng nghiÖp hiÖn ®¹i lµ thªm nh÷ng c«ng ®· ®îc khoa häc ph¸t triÓn
ra . Lý thuyÕt ®· gióp thùc hµnh t«t h¬n . Khoa häc cung cÊp m«i trêng ®Ó c¸c ý ®å c«ng nghÖ triÓn
WWW.TAILIEUHOC.TK
Quản lý công nghệ - Trang 2
Quản lý công nghệ - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Quản lý công nghệ 9 10 23