Ktl-icon-tai-lieu

Quản lý dự án đầu tư Xây dựng công trình

Được đăng lên bởi Anh_duongsb
Số trang: 34 trang   |   Lượt xem: 2923 lần   |   Lượt tải: 10 lần
Chuyªn ®Ò
chuyªn ®Ò

QUAÛN LÍ DÖÏ AÙN ÑAÀU TÖ
XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH  
ViÖn sÜ, TSKH NguyÔn V¨n §¸ng

Module 1. TæNG QUAN

Qu¶n lý dù ¸n ®Çu t­
X©y dùng c«ng tr×nh

Néi dung
PhÇn I
nh÷ng vÊn ®Ò chung
PhÇn II
Qu¶n lý chuÈn bÞ dù ¸n ®Çu t­
PhÇn III
Qu¶n lý thùc hiÖn dù ¸n ®Çu t­
PhÇn IV
Gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ dù ¸n ®Çu t­

PhÇn 1.

Mét sè vÊn ®Ò chung vÒ ho¹t
®éng ®Çu t­
1. Ho¹t ®éng ®Çu t­
2. Chi phÝ vµ KÕt qu¶ ®Çu t­
3. C¸c h×nh thøc ®Çu t­
4. Dù ¸n ®Çu t­
5. Chu tr×nh dù ¸n

1. Ho¹t ®éng ®Çu t­
1.1. Kh¸i niÖm
Ho¹t ®éng Bá VỐN nh»m THU LỢI ÍCH trong TƯƠNG
LAI §Æc tr­ng
1.2.


Là hoạt động bỏ vốn, sử dụng các nguồn lực ̣



Là hoạt động lâu dài

Là hoạt động đánh đổi lợi ích trước mắt lấy lợi ích lâu
dài
 Là hoạt động mang nặng rủi ro


2. Chi phÝ vµ kÕt qu¶ ®Çu t­
2.1 Chi phí đầu tư:
Toàn bộ nguồn lực được sử dụng để đầu tư
 Chi phÝ ®Çu t­ cè ®Þnh
 Vốn

lưu ®éng ban đầu

2.2. Kết quả đầu tư:
• Kết quả tài chính
• Kết quả kinh tế
• Kết quả xã hội

3. C¸c h×nh thøc ®Çu t­
1. §Çu t­ trùc tiÕp:
o Thµnh lËp tæ chøc kinh tÕ 100% vèn cña nhµ ®Çu t­;
o Thµnh lËp tæ chøc kinh tÕ liªn doanh gi÷a c¸c nhµ ®Çu t­;
o §Çu t­ theo c¸c h×nh thøc hîp ®ång (BOT, BT, BTO, BCC,..);
o §Çu t­ ph¸t triÓn kinh doanh;
o Mua cæ phÇn hoÆc gãp vèn ®Ó qu¶n lý ®Çu t­;
o S¸p nhËp, mua l¹i doanh nghiÖp;
o C¸c h×nh thøc ®Çu t­ trùc tiÕp kh¸c.

2. §Çu t­ gi¸n tiÕp:
 Mua cæ phÇn, cæ phiÕu, tr¸i phiÕu, c¸c giÊy tê cã gi¸ kh¸c;
 Th«ng qua ®Þnh chÕ tµi chÝnh trung gian.

4. Dù ¸n ®Çu t­

4.1. Kh¸i niệm

Theo N§52/CP: Lµ mét tËp hîp nh÷ng ®Ò xuÊt cã liªn quan ®Õn viÖc bá
vèn ®Ó t¹o míi, më réng hoÆc c¶i t¹o nh÷ng c¬ së vËt chÊt nhÊt ®Þnh
nh»m ®¹t ®­îc sù t¨ng tr­ëng vÒ sè l­îng, hoÆc duy tr×, c¶i tiÕn n©ng
cao chÊt l­îng cña s¶n phÈm hoÆc dÞch vô trong kho¶ng thêi gian nhÊt
®Þnh.
Theo LuËt X©y dùng: Lµ mét tËp hîp nh÷ng ®Ò xuÊt cã liªn quan ®Õn
viÖc bá vèn ®Ó t¹o míi, më réng hoÆc c¶i t¹o nh÷ng nh÷ng c«ng tr×nh
x©y dùng nh»m môc ®Ých ph¸t triÓn duy tr×, n©ng cao chÊt l­îng c«ng
tr×nh hoÆc s¶n phÈm dÞch vô trong kho¶ng thêi gian nhÊt ®Þnh
Theo LuËt §Çu t­: Lµ tập hợp c¸c đề xuất bỏ vốn trung vµ dµi hạn để
tiến hµnh c¸c hoạt động đầu tư trªn đÞa bµn cụ thể, trong khoảng
thời gian x¸c định.
• TËp hîp c¸c ®èi t­¬ng ®Çu t­
(bá vèn);
 Thùc hiÖn theo nh÷ng kÕ ho¹ch
cô thÓ;
• Tån t¹i trong thêi gian x¸c ®Þnh



Mục tiêu đầu tư
– Lợi ích -

4.2. Ph©n lo¹i dù ¸n
a) Theo quy m« vµ tÝnh chÊt
-

Dù ¸n quan träng quèc gia
(NghÞ quyÕt sè 66/2006/QH11, ngµy 29/6/2006 cña Quèc héi);

-

Dù ¸n thuéc c¸...
chuyªn ®Ò
chuyªn ®Ò
Chuyªn ®Ò
QUAÛN LÍ DÖÏ AÙN ÑAÀU TÖ
QUAÛN LÍ DÖÏ AÙN ÑAÀU TÖ
XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
ViÖn sÜ, TSKH NguyÔn V¨n §¸ng
ViÖn sÜ, TSKH NguyÔn V¨n §¸ng
Quản lý dự án đầu tư Xây dựng công trình - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản lý dự án đầu tư Xây dựng công trình - Người đăng: Anh_duongsb
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
34 Vietnamese
Quản lý dự án đầu tư Xây dựng công trình 9 10 753