Ktl-icon-tai-lieu

Quản lý kinh doanh

Được đăng lên bởi ngoke2421993
Số trang: 69 trang   |   Lượt xem: 1159 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội

Khoa Quản lý kinh doanh

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

TT

Viết tắt

Viết đầy đủ

1

DNNN

Doanh nghiệp nhà nước

2

DNTN

Doanh nghiệp tư nhân

3

CTTNHH

Công ty trách nhiệm hữu hạn

4

CTCP

Công ty cổ phần

5

QTDN

Quản trị doanh nghiệp

6

QLSX

Quản lý sản xuất

7

TCSX

Tổ chức sản xuất

8

DN

Doanh nghiệp

Biên soạn: Ths. Ngô Văn Quang

Bộ môn: Quản trị doanh nghiệp

Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội

Khoa Quản lý kinh doanh

Chương I: DOANH NGHIỆP TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG
1.1. Khái quát chung về doanh nghiệp:
1.1.1. Khái niệm doanh nghiệp
Doanh nghiệp là tổ chức kinh tế có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch ổn định, được
đăng ký kinh doanh theo qui định của pháp luật nhằm mục đích thực hiện các hoạt động
kinh doanh.
Kinh doanh là việc thực hiện một, một số hoặc tất cả các công đoạn của quá trình đầu tư, từ sản
xuất đến tiêu thụ sản phẩm hoặc cung ứng dịch vụ trên thị trường nhằm mục đích sinh lợi.
Các đơn vị không phải là doanh nghiệp: trường học, bệnh viện, các cơ quan nghiên cứu khoa
học, các cơ quan quản lý nhà nước.
1.1.2. Vị trí, vai trò của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường:
- Doanh nghiệp là đơn vị cơ sở trong nền kinh tế:
Vì: Doanh nghiệp là nơi trực tiếp tạo ra các sản phẩm hàng hoá, dịch vụ thoả mãn nhu cầu của xã
hội.
- Doanh nghiệp là nơi cung cấp nguồn tài chính chủ yếu cho đất nước:
Vì: thông qua việc đóng thuế, phí và lệ phí giúp cho việc tạo lập các quĩ tiền tệ của Nhà nước
như: ngân sách nhà nước, từ đó đảm bảo duy trì sự tồn tại của nhà nước và thực hiện các chức
năng nhiệm vụ của nhà nước trong từng thời kỳ.
- Trong nền kinh tế doanh nghiệp vừa là người bán đồng thời vừa là người mua:
Doanh nghiệp mua các yếu tố đầu vào cho sản xuất kinh doanh như nguyên vật liệu, máy móc
thiết bị, sức lao động, đất đai, vốn.
Khi tạo ra sản phẩm doanh nghiệp sẽ bán hàng cho người tiêu dùng hoặc là bán hàng cho các
doanh nghiệp khác để làm yếu tố đầu vào.
1.1.3. Nhiệm vụ của doanh nghiệp:
Doanh nghiệp hoạt động phải thực hiện những nhiệm vụ sau:
Cung cấp sản phẩm, dịch vụ, hàng hoá cho xã hội.
Tạo ra việc làm và nâng cao đời sống cho người lao động.
Biên soạn: Ths. Ngô Văn Quang

Bộ môn: Quản trị doanh nghiệp

Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội

Khoa Quản lý kinh doanh

Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đối với nhà nước, chấp hành nghiêm chỉnh luật pháp.
Doanh nghiệp phải đảm bảo thực hiện tốt các qui định về bảo vệ môi trường.
Không ngừng đầu tư ph...

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
TT Viết tắt Viết đầy đủ
 
!  "#
$  "%"& '()
* + "% ,-
.  "/
0 123 456"
7 23 , 8 456"
9  
Biên soạn: Ths. Ngô Văn Quang Bộ môn: Quản trị doanh nghiệp
Quản lý kinh doanh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản lý kinh doanh - Người đăng: ngoke2421993
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
69 Vietnamese
Quản lý kinh doanh 9 10 701