Ktl-icon-tai-lieu

Quản lý nhân sự

Được đăng lên bởi Hiệp HT
Số trang: 52 trang   |   Lượt xem: 1226 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mục Lục:
I - Giới thiệu
1. Khảo sát thực tế
2. Khảo sát nghiệp vụ
3. Giải pháp
4. Yêu cầu của ứng dụng
II - Mô hình hóa nghiệp vụ
III - Xác định các thực thể
1. Xác định thực thể
2. Chuyển sang mô hình quan hệ
3. Mô tả chi tiết các quan hệ
4. Mô tả tổng kết
IV - ERD
V - Thiết kế giao diên
1. Đăng nhập vào hệ thống
2. Quản lí nhân sự
3. Quản lí lương
4. Nhân viên
VI - Một số ô xử lí tiêu biểu
1. Lập phiếu lương
2. Thêm nhân viên
VII - Đánh giá ưu khuyết
1. Ưu điểm
2. Khuyết điểm

1



I - Giới thiệu




Sun-Rise solution là một công ty mới thành lập chuyên cung cấp các sản phẩm liên quan đến phần
cứng máy tính và các dịch vụ tư vấn hỗ trợ khách hàng. Do là một công ty mới thành lập nên SunRise gặp nhiều khó khăn trong công tác quản lí nhân sự và tiền lương nhân viên.Bên cạnh đó số
nhân viên của công ty khá đông ( 110+) nên vấn đề này càng trở nên quan trọng đối với công ty.
Do nhiều điều kiện khách quan, dự án này không cung cấp một ứng dụng quản lí nhân sự hoàn
chỉnh cho công ty. Dự án chỉ dừng lại mức độ phân tích các cấu trúc và thành phần cùa hệ thống
quản lí nhân sự- tiền lương của công ty. Việc cài đặt đề tạo ra một ứng dụng hoàn chỉnh sẽ nằm
trong một dự án khác.

1. Khảo sát thực tế
Tuy là một công ty mới thành lập còn rất nhiều khó khăn trong khâu quản lí nhân sự nhưng công ty đã cố
gắng tổ chức thành những phòng ban chức năng với nhiều mục đích khách nhau nhằm phục vụ tốt khách
hàng. Sơ đồ tổ chức của Sun-Rise :

2



Trách nhiệm quản lí nhân sự và tiền lương sẽ thuộc về 2 phòng ban : phòng hành chính nhân sự (HC-NS)
và phòng tài chính kế toán. Trong đó :








Nhân viên phòng hành chính nhân sự sẽ quản lí các vấn đề về nhân sự như : tạo danh sách các
nhân viên của công ty và các phòng ban trực thuộc, các thông tin về nhân viện ( thông tin cá nhân,
chức vụ….)
Nhân viên phòng tài chính kế toán sẽ quản lí tiền lương bằng cách tạo các bảng lương, khung
lương đối với từng bộ phận và từng chức vụ
Mức lương của nhân viên tùy thuộc vào chức vụ . Nhân viên ở chức vụ nào sẽ nhận được mức
lương ứng với từng chức vụ đó
Những việc được khen thưởng ( lí do khen thưởng ) và hình thức khen thưởng tương ứng do giám
đốc công ty định ra. Bộ phận quản lí lương có trách nhiệm tạo ra bảng khen thưởng trong đó có
tên loại khen thưởng và hình thức khen thưởng tương ứng. Quản lí nhân sự dựa vào bảng đó mà
thực hiện khen thưởng cho nhân viên theo bảng trên
Những việc được kỉ luật( lí do kỉ luật ) và hình thức kỉ lu...
http://docx.vn/
Mục Lục:
I - Giới thiệu
1. Khảo sát thực tế
2. Khảo sát nghiệp vụ
3. Giải pháp
4. Yêu cầu của ứng dụng
II - Mô hình hóa nghiệp vụ
III - Xác định các thực thể
1. Xác định thực thể
2. Chuyển sang mô hình quan hệ
3. Mô tả chi tiết các quan hệ
4. Mô tả tổng kết
IV - ERD
V - Thiết kế giao diên
1. Đăng nhập vào hệ thống
2. Quản lí nhân sự
3. Quản lí lương
4. Nhân viên
VI - Một số ô xử lí tiêu biểu
1. Lập phiếu lương
2. Thêm nhân viên
VII - Đánh giá ưu khuyết
1. Ưu điểm
2. Khuyết điểm
1
Quản lý nhân sự - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản lý nhân sự - Người đăng: Hiệp HT
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
52 Vietnamese
Quản lý nhân sự 9 10 575