Ktl-icon-tai-lieu

Quản lý tài nguyên rừng bền vững

Được đăng lên bởi Lê Hiếu
Số trang: 61 trang   |   Lượt xem: 1965 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ NGÀNH LÂM NGHIỆP &ĐỐI TÁC

CẨM NANG
NGÀNH LÂM NGHIỆP

Chương
QUẢN LÝ RỪNG BỀN VỮNG

NĂM 2006

i

Biên soạn
Trần Văn Côn
Nguyễn Huy Sơn
Phan Minh Sáng
Nguyễn Hồng Quân
Chu Đình Quang
Lê Minh Tuyên
Chỉnh lý:
Nguyễn Văn Tư
Vũ Văn Mễ
Nguyễn Hoàng Nghĩa
Nguyễn Bá Ngãi
Trần Văn Hùng
Đỗ Quang Tùng

Hỗ Trợ kỹ thuật và tài chính: Dự án GTZ-REFAS

ii

Mục lục
1. Cơ sở pháp lý và nguyên lý quản lý rừng bền vững...............................................1
1.1. Nguyên lý quản lý rừng bền vững ................................................................................1
1.1.1. Định nghĩa quản lý rừng bền vững ...........................................................................1
1.1.2. Các nguyên lý quản lý rừng bền vững......................................................................1
1.2. Những chính sách quản lý rừng bền vững của Việt Nam ..........................................2
1.2.1. Các văn bản của Nhà nước .......................................................................................2
1.2.2. Những chủ trương chính sách của ngành .................................................................7

2. Quản lý bền vững rừng tự nhiên............................................................................13
2.1. Tổng quan các hệ thống quản lý rừng tự nhiên hiện nay ở các nước nhiệt đới và
Việt Nam......................................................................................................................13
2.1.1. Hệ thống và kinh nghiệm quản lý rừng tự nhiên ở một số nước trong khu vực 13
2.1.2. Các hệ thống quản lý rừng tự nhiên đang áp dụng ở Việt Nam .............................18
2.1.3. Bài học kinh nghiệm và các lỗ hổng kiến thức.......................................................19
2.2. Cơ sở lâm học để quản lý bền vững rừng tự nhiên..................................................21
2.2.1. Phân loại rừng tự nhiên ..........................................................................................21
2.2.2. Các đặc điểm cấu trúc rừng tự nhiên ......................................................................21
2.2.3. Các qui luật sinh trưởng và sản lượng rừng tự nhiên .............................................22
2.2.4. Các qui luật diễn thế và tái sinh rừng .....................................................................23
2.3. Các chỉ tiêu kỹ thuật khai thác....................................................................................
i
B NÔNG NGHIP VÀ PHÁT TRIN NÔNG THÔN
CHƯƠNG TRÌNH H TR NGÀNH LÂM NGHIP &ĐỐI TÁC
CM NANG
NGÀNH LÂM NGHIP
Chương
QUN LÝ RNG BN VNG
NĂM 2006
Quản lý tài nguyên rừng bền vững - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản lý tài nguyên rừng bền vững - Người đăng: Lê Hiếu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
61 Vietnamese
Quản lý tài nguyên rừng bền vững 9 10 510