Ktl-icon-tai-lieu

Quản lý thư viện ( sơ đồ usecase)

Được đăng lên bởi lightsbee
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 3388 lần   |   Lượt tải: 5 lần
THIẾT KẾ PHẦN MỀM
1.1

CÁC SƠ ĐỒ CỦA TỪNG NGHIỆP VỤ:

1.1.1

a)
-

Usecase DangNhapHeThong:

Sơ đồ trình tự:(Sequence Diagram)
Mô tả chi tiết giữa actor và đối tượng hệ thống.
Mô tả sự tương tác giữa các đối tượng theo trình tự thời gian.
Dùng để biểu diễn các bước thực hiện trong một kịch bản khai thác của một use case.

Sơ đồ trình tự Usecase DangNhapHeThong

b) Sơ đồ cộng tác: (Collaboration Diagram)
- Mô tả tương tác giữa actor và đối tượng hệ thống.
- Dùng để biểu diễn một kịch bản khai thác của một use case.
- Có thể tạo nhiều sơ đồ cộng tác cho một use case.
- Có thể xác định được các lớp đối tượng và mối quan hệ giữa các lớp từ SDCT.

Sơ đồ cộng tác Usecase DangNhapHeThong
c) Sơ đồ lớp (Class Diagram)
- Mô tả thành phần dữ liệu trong hệ thống.
- Mô tả cấu trúc tĩnh giữa các lớp và mối quan hệ giữa các lớp.
- Xây dựng lớp dựa trên sơ đồ tuần tự và SDCT.

a) Sơ đồ trình tự:

Sơ đồ trình tự Usecase TraCuuSach

b) Sơ đồ cộng tác:

Sơ đồ cộng tác Usecase TraCuuSach
c) Sơ đồ lớp:

Sơ đồ lớp Usecase TraCuuSach

1.1.2

Usecase ChoMuonSach:

a) Sơ đồ trình tự:

Sơ đồ trình tự Usecase ChoMuonSach

b) Sơ đồ cộng tác:

Sơ đồ lớp:

Sơ đồ lớp Usecase ChoMuonSach(mo ta cac doi tuong co lien quan)

Usecase NhanTraSach:

a) Sơ đồ trình tự:

Sơ đồ trình tự Usecase NhanTraSach

b) Sơ đồ cộng tác:

Sơ đồ cộng tác Usecase NhanTraSach
c) Sơ đồ lớp:

Sơ đồ lớp Usecase NhanTraSach
1.1.3

Usecase NhanSachMoi:

a) Sơ đồ trình tự:

Sơ đồ trình tự Usecase NhanSachMoi
b) Sơ đồ cộng tác:

c) Sơ đồ lớp:

Sơ đồ lớp Usecase NhanSachMoi

1.1.4

Usecase ThanhLySach:

a) Sơ đồ trình tự:

Sơ đồ trình tự Usecase ThanhLySach

b) Sơ đồ cộng tác:

Sơ đồ cộng tác Usecase ThanhLySach
c) Sơ đồ lớp:

Sơ đồ lớp Usecase ThanhLySach

1.1.5

Usecase TraCuuDocGia:

a) Sơ đồ trình tự:

Sơ đồ trình tự Usecase TraCuuDocGia

b) Sơ đồ cộng tác:

Sơ đồ cộng tác Usecase TraCuuDocGia
c) Sơ đồ lớp:

Sơ đồ lớp Usecase TraCuuDocGia

1.1.6

Usecase LapTheDocGia:

a) Sơ đồ trình tự:

Sơ đồ trình tự Usecase LapTheDocGia
b) Sơ đồ cộng tác:

Sơ đồ cộng tác Usecase LapTheDocGia
c) Sơ đồ lớp:

Sơ đồ lớp Usecase LapTheDocGia

1.1.7

Usecase GiaHanDocgia:

a) Sơ đồ trình tự:

Sơ đồ trình tự Usecase GiaHanDocGia

b) Sơ đồ cộng tác:

Sơ đồ cộng tác Usecase GiaHanDocGia
c) Sơ đồ lớp:

Sơ đồ lớp Usecase GiaHanDocGia

1.1.8

Usecase BCTKChoMuonSach:

a) Sơ đồ trình tự:

Sơ đồ trình tự Usecase BCTKChoMuonSach
b) Sơ đồ cộng tác:

Sơ đồ cộng tác Usecase BCTKChoMuonSach
c) Sơ đồ lớp:

Sơ đồ lớp Usecase BCTK...
THIẾT KẾ PHẦN MỀM
1.1 CÁC SƠ ĐỒ CỦA TỪNG NGHIỆP VỤ:
1.1.1 Usecase DangNhapHeThong:
a) Sơ đồ trình tự:(Sequence Diagram)
- Mô tả chi tiết giữa actor và đối tượng hệ thống.
- Mô tả sự tương tác giữa các đối tượng theo trình tự thời gian.
- Dùng để biểu diễn các bước thực hiện trong một kịch bản khai thác của một use case.
Sơ đồ trình tự Usecase DangNhapHeThong
Quản lý thư viện ( sơ đồ usecase) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản lý thư viện ( sơ đồ usecase) - Người đăng: lightsbee
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
Quản lý thư viện ( sơ đồ usecase) 9 10 139