Ktl-icon-tai-lieu

QUAN TRẮC TRONG ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

Được đăng lên bởi Nhật Nhi
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 515 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chương 4
GIÁM SÁT QUAN TRẮC MÔI
TRƯỜNG TRONG ĐTM

1

Chương trình giám sát môi trường






Chương trình giám sát môi trường là quá trình theo dõi có
hệ thống về môi trường, các yếu tố tác động lên môi
trường nhằm mục tiêu đánh giá hiện trạng, diễn biến chất
lượng môi trường khu vực dự án.
Hoạt động giám sát được thực hiện theo các giai đoạn
phát triển dự án đặc biệt đối với giai đoạn thi công xây
dựng dự án và giai đoạn vận hành của dự án.
Đối tượng giám sát bao gồm các nguồn thải của dự án
thực chất là giám sát chất thải và môi trường xung quanh
(trong trường hợp khu vực không có các trạm, điểm giám
sát chung của cơ quan nhà nước).
2

MỤC ĐÍCH





Cung cấp cơ sở dữ liệu cho cơ quan quản lý Nhà nước và
chủ đầu tư về chất lượng môi trường, bằng chứng về tác
động của Dự án đến môi trường tự nhiên và KT-XH trong
vùng;
Cung cấp số liệu để dự báo khả năng mở rộng phạm vi tác
động, khả năng gây sự cố môi trường (nếu có);
Đánh giá sự tuân thủ các Quy chuẩn Việt Nam về môi
trường của Chủ dự án.

3

Chương trình giám sát môi trường cần xác định rõ







Đối tượng và các thông số ô nhiễm đặc trưng của dự án
cần được giám sát;
Vị trí, thời gian và tần suất giám sát;
Nhu cầu thiết bị giám sát;
Nhu cầu nhân lực;
Dự trù kinh phí cho hoạt động giám sát.

4

Các thành phần môi trường cần giám sát


- Môi trường vật lý:

+ Dòng thải: thành phần, hàm lượng/nồng độ, tải lượng, khối
lượng các chất ô nhiễm trong khí thải, nước thải, chất thải rắn.
+ Chất lượng môi trường, mức độ ô nhiễm của nguồn tiếp nhận
chất thải hoặc chất lượng môi trường không khí, nước, đất của
vùng bị ảnh hưởng do Dự án (nếu Dự án không có nguồn thải:
Dự án thủy lợi, thủy điện, lâm nghiệp…)
+ Mức độ xói lở, bồi lắng, thay đổi chế độ thủy văn (đối với các
Dự án thủy lợi, giao thông, thủy điện, công trình thủy…)

Các thành phần môi trường cần giám sát


Môi trường sinh học:

+ Hệ sinh thái cạn (diện tích rừng/thảm thực vật, các loài thực,
động vật hoang dã) vùng bị ảnh hưởng do Dự án
+ Hệ sinh thái nước (diện tích thủy vực, các loài phiêu sinh thực,
động vật, cá) vùng bị ảnh hưởng do Dự án.

Các thông số chọn lọc cần giám sát


Tập hợp các thông số cần giám sát đối với môi trường vật lý,
môi trường sinh học là khác nhau giữa các loại Dự án.



Tuy nhiên, cần phải lựa chọn các thông số chỉ thị (indicators)
phản ánh đúng đặc trưng tác động do Dự án chứ không phải tất

cả hoặc phần lớn các thông số có trong QCVN hoặc TCVN về
môi trường.


Việc lựa chọn đúng thông số chỉ thị không chỉ...
Chương 4
GIÁM SÁT QUAN TRẮC MÔI
TRƯỜNG TRONG ĐTM
1
QUAN TRẮC TRONG ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
QUAN TRẮC TRONG ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG - Người đăng: Nhật Nhi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
QUAN TRẮC TRONG ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 9 10 780