Ktl-icon-tai-lieu

Quản trị công nghệ

Được đăng lên bởi quoctin0693
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 1045 lần   |   Lượt tải: 2 lần
1
CÂU HỎI ÔN THI QUẢN TRỊ CÔNG NGHỆ
Câu 1: Cho biêt năng lực công nghệ cấp cơ sở có mấy thành phần. Cho biết các
thành phần của năng lực công nghệ cấp cơ sở.

 Năng lực vận hành: Năng lực vận hành giúp doanh nghiệp tiến hành hoạt động sản
xuất có hiệu quả, gồm những năng lực sau:
 Năng lực sử dụng hiệu quả thiết bị và nhà máy hiện có.
 Năng lực hoạch định và điều hành sản xuất.
 Năng lực sữa chữa và bảo hành máy móc, thiết bị.
 Năng lực thay đổi nhanh chuyển sang các moden sản phẩm mới.
 Năng lực sử dụng các hệ thống thông tin và điều khiển dựa trên máy tính
 Năng lực giao dịch công nghệ: Năng lực này giúp doanh nghiệp hoạch định và thực
hiện có hiệu quả các hoạt động chuyển giao công nghệ, bao gồm:
 Năng lực xác định nhu cầu công nghệ và lập luận chứng cho việc giao dịch.
 Năng lực tìm kiếm, đánh giá và lựa chọn đối tác.
 Năng lực lựa chọn phương thức chuyển giao công nghệ.
 Năng lực đàm phán.
 Năng lực cải tiến:
 NL thích thi công nghệ được chuyển giao
 NL thiết kế ngược công nghệ (NL sao chép)
 NL thực hiện cải tiến sản phẩm (đưa sản phẩm công nghệ mới ra thị trường)
 NL thực hiện cải tiến quá trình (đưa quá trình mới vào doanh nghiệp hoặc ra thị
trường)
 NL sáng tạo công nghệ mới
 Năng lực hỗ trợ: Ba loại năng lực chủ yếu của doanh nghiệp là năng lực vận hành,
giao dịch công nghệ và đổi mới vừa được đề cập ở phần trên. Tuy nhiên, để cũng cố
phát triển và phối hợp các năng lực này cần phải có thêm năng lực hỗ trợ. Năng lực
hỗ trợ gồm các loại sau:
 Năng lực xây dựng chiến lược phát triển dựa trên công nghệ.
 Năng lực thăm dò và báo thị trường
 Năng lực hoạch định và thực hiện dự án.
 Năng lực tiếp cận có hiệu quả các nguồn nguyên liệu.
 Năng lực tìm được nguồn cung cấp vốn.
 Năng lực hoạch định và thực hiện chương trình phát triển nguồn nhân lực

2
Câu 2: Các biện pháp nâng cao năng lực công nghệ.

 Nâng cao nhận thức và hiểu biết về năng lực công nghệ
Phân tích, đánh giá và nâng cao năng lực công nghệ không phải là công việc của riêng
ai mà là trách nhiệm của cả cộng đồng, chính vì vậy từ cơ chế đến tổ chức phải
đồng bộ và khuyến khích mọi người cùng tham gia. Mục tiêu cuối cùng mà chúng ta
cần có là có được năng lực công nghệ để giải quyết tốt nhất các vấn đề công nghệ đặt
ra.

 Xây dựng yêu cầu năng lực công nghệ cơ sở, ngành, quốc gia
Theo lý thuyết cũng như kinh nghiệm của các nước phát triển, trong quá trình phát
triển kinh tế muốn nền kinh tế tăng trưởng cao và ổn định, ứng với từng thời kỳ phải xác
định cho được thực t...
1
CÂU HỎI ÔN THI QUẢN TRỊ CÔNG NGHỆ
Câu 1: Cho biêt năng lực công nghệ cấp cơ sở có mấy thành phần. Cho biết các
thành phần của năng lực công nghệ cấp cơ sở.
Năng lực vận hành: Năng lực vận hành giúp doanh nghiệp tiến hành hoạt động sản
xuất có hiệu quả, gồm những năng lực sau:
Năng lực sử dụng hiệu quả thiết bị và nhà máy hiện có.
Năng lực hoạch định và điều hành sản xuất.
Năng lực sữa chữa và bảo hành máy móc, thiết bị.
Năng lực thay đổi nhanh chuyển sang các moden sản phẩm mới.
Năng lực sử dụng các hệ thống thông tin và điều khiển dựa trên máy tính
Năng lực giao dịch công nghệ: Năng lực này giúp doanh nghiệp hoạch định và thực
hiện có hiệu quả các hoạt động chuyển giao công nghệ, bao gồm:
Năng lực xác định nhu cầu công nghệ và lập luận chứng cho việc giao dịch.
Năng lực tìm kiếm, đánh giá và lựa chọn đối tác.
Năng lực lựa chọn phương thức chuyển giao công nghệ.
Năng lực đàm phán.
Năng lực cải tiến:
NL thích thi công nghệ được chuyển giao
NL thiết kế ngược công nghệ (NL sao chép)
NL thực hiện cải tiến sản phẩm (đưa sản phẩm công nghệ mới ra thị trường)
NL thực hiện cải tiến quá trình (đưa quá trình mới vào doanh nghiệp hoặc ra thị
trường)
NL sáng tạo công nghệ mới
Năng lực hỗ trợ: Ba loại năng lực chủ yếu của doanh nghiệp ng lực vận hành,
giao dịch công nghệ và đổi mới vừa được đề cập ở phần trên. Tuy nhiên, để cũng cố
phát triển và phối hợp các năng lực này cần phải có thêm năng lực hỗ trợ. Năng lực
hỗ trợ gồm các loại sau:
Năng lực xây dựng chiến lược phát triển dựa trên công nghệ.
Năng lực thăm dò và báo thị trường
Năng lực hoạch định và thực hiện dự án.
Năng lực tiếp cận có hiệu quả các nguồn nguyên liệu.
Năng lực tìm được nguồn cung cấp vốn.
Năng lực hoạch định và thực hiện chương trình phát triển nguồn nhân lực
Quản trị công nghệ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản trị công nghệ - Người đăng: quoctin0693
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Quản trị công nghệ 9 10 120