Ktl-icon-tai-lieu

Quy chuẩn an toàn trong an toàn trong sản xuất, thử nghiệm và nghiệm thu vật liệu nổ công nghiệp

Được đăng lên bởi lehoan1010
Số trang: 36 trang   |   Lượt xem: 1374 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÔNG BÁO/Số 423 + 424/Ngày 10-07-2012

49

BỘ CÔNG THƯƠNG
BỘ CÔNG THƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 10/2012/TT-BCT

Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2012

THÔNG TƯ
Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong sản xuất,
thử nghiệm và nghiệm thu vật liệu nổ công nghiệp
Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công
Thương và Nghị định số 44/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2011 về sửa đổi, bổ
sung Điều 3 Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007;
Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006;
Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính
phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ
thuật;
Căn cứ Thông tư số 23/2007/TT-BKHCN ngày 28 tháng 9 năm 2007 của Bộ
Khoa học và Công nghệ hướng dẫn xây dựng, thẩm định và ban hành quy chuẩn
kỹ thuật;
Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an
toàn trong sản xuất, thử nghiệm và nghiệm thu vật liệu nổ công nghiệp.
Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 26 tháng 7 năm 2012.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Tổng cục
trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Giám đốc Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực
thuộc Trung ương, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu
trách nhiệm thi hành Thông tư này./.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Nam Hải

50

CÔNG BÁO/Số 423 + 424/Ngày 10-07-2012

QCVN 01: 2012/BCT

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA
VỀ AN TOÀN TRONG SẢN XUẤT, THỬ NGHIỆM
VÀ NGHIỆM THU VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP

National Technical Regulations
on Safety in the process of producing, testing and perfoming check
and acceptance of Industrial explossive materials

Lời nói đầu
QCVN 01: 2012/BCT do Vụ Khoa học và Công nghệ soạn thảo, trình duyệt;
Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định; Bộ Công Thương ban hành kèm theo
Thông tư số 10/2012/TT-BCT ngày 12 tháng 6 năm 2012.

CÔNG BÁO/Số 423 + 424/Ngày 10-07-2012

51

MỤC LỤC
Đề mục

Nội dung

Trang bìa
Lời nói đầu
Mục lục
Chương I

Quy định chung
Phạm vi điều chỉnh
Đối tượng áp dụng
Giải thích từ ngữ

Chương II

Quy định an toàn trong sản xuất vật liệu nổ công nghiệp

Chương III

Quy định về quản lý

Phụ lục 1

Nội dung kiểm tra, thử nghiệm đối với VLNCN là sản phẩm của
dự án nghiên cứu chế thử và sản phẩm nhập khẩu lần đầu

Phụ lục 2

Nội dung kiểm tra, thử nghiệm định kỳ đối với VLNCN s...
CÔNG BÁO/Số 423 + 424/Ngày 10-07-2012 49
BỘ CÔNG THƯƠNG
BỘ CÔNG THƯƠNG
Số: 10/2012/TT-BCT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2012
THÔNG TƯ
Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong sản xuất,
thử nghiệm và nghiệm thu vật liệu nổ công nghiệp
Căn cNghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức của Bộ Công
Thương và Nghị định số
44/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2011 về sửa đổi, bổ
sung Điều 3 Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007;
Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006;
Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính
phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn Quy chuẩn kỹ
thuật;
Căn cứ Thông số 23/2007/TT-BKHCN ngày 28 tháng 9 năm 2007 của Bộ
Khoa học Công nghệ hướng dẫn xây dựng, thẩm định ban hành quy chuẩn
kỹ thuật;
Điều 1. Ban hành kèm theo Thông này Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an
toàn trong sản xuất, thử nghiệm và nghiệm thu vật liệu nổ công nghiệp.
Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 26 tháng 7 năm 2012.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, c Vụ trưởng, Tổng cục
trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Giám đốc Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực
thuộc Trung ương, Thủ trưởng các quan, tổ chức nhân liên quan chịu
trách nhiệm thi hành Thông tư này./.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Nam Hải
Quy chuẩn an toàn trong an toàn trong sản xuất, thử nghiệm và nghiệm thu vật liệu nổ công nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quy chuẩn an toàn trong an toàn trong sản xuất, thử nghiệm và nghiệm thu vật liệu nổ công nghiệp - Người đăng: lehoan1010
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
36 Vietnamese
Quy chuẩn an toàn trong an toàn trong sản xuất, thử nghiệm và nghiệm thu vật liệu nổ công nghiệp 9 10 375