Ktl-icon-tai-lieu

Quy Chuẩn Hạ Áp

Được đăng lên bởi Đinh Quang Thành
Số trang: 42 trang   |   Lượt xem: 1263 lần   |   Lượt tải: 1 lần
QUY CHUẨN KỸ THUẬT ĐIỆN HẠ ÁP
08:2010/BCT

QCVN : QTĐ

Mục lục
Chương I.................................................................................................
QUY ĐỊNH CHUNG..................................................................................
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh...........................................................................
Điều 2. Đối tượng áp dụng............................................................................
Điều 3. Giải thích từ ngữ...............................................................................
Điều 5. Bảo vệ an toàn..................................................................................
Điều 6. Các đặc tính của nguồn cấp điện......................................................
Điều 7. Lựa chọn các thiết bị điện.................................................................
Điều 8. Thi công lắp đặt hệ thống điện và kiểm tra trước khi đi vào vận
hành.................................................................................................
Chương II................................................................................................
CÁC ĐẶC TÍNH SỬ DỤNG CHÍNH CỦA HỆ THỐNG TRANG THIẾT
BỊ ĐIỆN....................................................................................
Điều 9. Công suất yêu cầu.............................................................................
Điều 10. Nguyên tắc xác định sơ đồ phân phối điện.....................................
Điều 11. Nguồn cấp điện...............................................................................
Chương III.............................................................................................10
BẢO VỆ TRANG THIẾT BỊ ĐIỆN...........................................................10
Mục I: CHỐNG ĐIỆN GIẬT..............................................................................10
Điều 12. Bảo vệ chống tiếp xúc trực tiếp....................................................10
Điều 13. Bảo vệ chống tiếp xúc gián tiếp....................................................11
Mục II: BẢO VỆ CHỐNG TÁC ĐỘNG NHIỆT...............................................13
Điều 14. Yêu cầu chung..............................................................................13
Điều 15. Bảo vệ chống cháy........................................................................13
Điều 16. Lựa chọn các biện pháp bảo vệ chống hoả hoạn theo các điều
kiện ngoại lai......................................................
QUY CHUẨN KỸ THUẬT ĐIỆN HẠ ÁP
QCVN : QTĐ
08:2010/BCT
Mục lục
Chương I.................................................................................................
QUY ĐỊNH CHUNG..................................................................................
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh...........................................................................
Điều 2. Đối tượng áp dụng............................................................................
Điều 3. Giải thích từ ngữ...............................................................................
Điều 5. Bảo vệ an toàn..................................................................................
Điều 6. Các đặc tính của nguồn cấp điện......................................................
Điều 7. Lựa chọn các thiết bị điện.................................................................
Điều 8. Thi công lắp đặt hệ thống điện và kiểm tra trước khi đi vào vận
hành.................................................................................................
Chương II................................................................................................
CÁC ĐẶC TÍNH SỬ DỤNG CHÍNH CỦA HỆ THỐNG TRANG THIẾT
BỊ ĐIỆN....................................................................................
Điều 9. Công suất yêu cầu.............................................................................
Điều 10. Nguyên tắc xác định sơ đồ phân phối điện.....................................
Điều 11. Nguồn cấp điện...............................................................................
Chương III.............................................................................................10
BẢO VỆ TRANG THIẾT BỊ ĐIỆN...........................................................10
Mục I: CHỐNG ĐIỆN GIẬT..............................................................................10
Điều 12. Bảo vệ chống tiếp xúc trực tiếp....................................................10
Điều 13. Bảo vệ chống tiếp xúc gián tiếp....................................................11
Mục II: BẢO VỆ CHỐNG TÁC ĐỘNG NHIỆT...............................................13
Điều 14. Yêu cầu chung..............................................................................13
Điều 15. Bảo vệ chống cháy........................................................................13
Điều 16. Lựa chọn các biện pháp bảo vệ chống hoả hoạn theo các điều
kiện ngoại lai.................................................................................14
Mục III. BẢO VỆ CHỐNG QUÁ DÒNG ĐIỆN................................................14
Điều 17. Yêu cầu chung..............................................................................14
Điều 18. Bảo vệ chống quá tải....................................................................14
Điều 19. Bảo vệ chống ngắn mạch..............................................................15
Điều 20. Phối hợp bảo vệ quá tải và ngắn mạch.........................................17
Điều 21. Hạn chế quá dòng bằng các đặc tính nguồn cung cấp..................17
Mục IV. BẢO VỆ CHỐNG NHIỄU ĐIỆN ÁP VÀ ĐIỆN TỪ..........................17
Điều 22. Quy định chung............................................................................17
1
Quy Chuẩn Hạ Áp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quy Chuẩn Hạ Áp - Người đăng: Đinh Quang Thành
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
42 Vietnamese
Quy Chuẩn Hạ Áp 9 10 313