Ktl-icon-tai-lieu

quy chuẩn kĩ thuật quốc gia đối với sản phẩm đồ uống có cồn

Được đăng lên bởi nguyenhien0292
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 1406 lần   |   Lượt tải: 0 lần
B(> Y TE
86:45

XA H(>I CHiJ NGHiA VIE=T NAM
DQc I~p - T\!' do - H~nh phtlc

C(>NG HOA.

/2010/TT-BYT

Hd N(Ji, ngayo. thang -12-nam 20 10
-----4

AN GIANG

.....4 ~.Q5 ,
!

I

"" (J914.~.A.I .
........ "

:

THONG TU

1

Ban hanh Quy chufin ky thu~t quac gia
1..
,.
,
•
h;; d~ I.
,
~
(101 VO', cae san p am
0 uong co con

J

B<) TRUONG B(> Y TE

Can ClI Lu~t Tieu ehuc1n va Quy chu~n ky thu~t ngay 29 thang 6 narn 2006
va Nghi dinh 56 127/2007/ND-CP
ngay 01 thang 8 nam 2007 ella Chinh phll quy
dinh chi ti~t thi hanh mOt s6 di~u Clla Lu~t TieLl chu~n va Quy chll~n ky thu~t:
Can Clf Phap 1~llh V ~ sinh an toan thvc ph~m ngity 07 th{mg 8 m1m 2003 va
Ngbi dinh s(1163/2004/ND-CP
ngay 07 thang 9 nam 2004 Clla Chinh phll quy djnh
chi ti~t thi h,1nh I11Qt {\ lti0u clla Phap l~nh V~ sinh an toal1 thl)'c ph~l11;
s
Can ell' Nghi djnh s6 188/2007/ND-CP
ngay 27 (hang 12 nam 2007 ella
c;hinh phll quy dlnh chtrc nang, nhi~m V\l, quy~n h?n va CCY du t6 chuc clIa BQ Y
te;
Theo d~ nghj clhl C~ICtnrang C\lC An toim v~ sinh tht,Ic ph~m. V~ltrll'ang V~l
Khoa I1QC DilO t~o, V\l trll'ang V~I Phap chS,
va

QUYDJNH:
Di~u 1. Ban hanh kCI11
theo Thong tu nay:
QCVN 6-3 :20 I OIB YT - Quy chuAn
d6 116ngco c6n.
Di~u 2. Thong

tll'

ky

thll~t qu6c gia a6i v6i c~ic san pham

nilY co hi~u Ive tll' ngay 01 thang 7 nam 20 I I .

Di~u 3; C\lc truang C\lC An toan v~ ~inh t1WCph~m, Th,ll truang cac dan v,i
thuQc BQ Y te, cac dan vi t11!CthuQc BQ Y te; Giam doc Sa Y te cac tlnh, thanh ph6
t~I'C thuQc trung ucyng va cac t6 chtl'c, ea nhan co lien quan chiu tnkh nhi~111thi
hflllh Thong tu nay. /.
No'i nlllln:

- VPCP '(Van xa, Cong bao. C6ng TTDT Chinh phu);
- Cac 89, cO"quan ngang 89, cO"quan thu9c CP;
- 89 TU' phap (Cl,ICKi~m tra V8QPPL);
- 8(> tnrang Nguy€n Q1I6c Tri~lI (c1~bao cao);
- UBND cac tinh, thimh ph6 tqJ'c th1l9c TW;
- Vien Ki~m sat nhan dan t(~i can;
- To;'t an nhan dan If>i cao;
- So Y t~ cae tinh, thanh phe, tlVC thuQc TW;
- Chi C\ICAITP cac tinh, th~lIlh phi> trl!C thu9C TW;
- TTYTDP cac tinh, thanh ph6 tl"l!CthuQc TW;
- Cac cd quan KTNN v~ th\rc ph~m nh~p kh~u;
- T6ng Cl,ICTieu chu~1l - Do IlJ'Cl'Ilg Ch~t 1U'Q'llg;
- Website 8(1 Y t~;
- LUll: VT, K2DT, PC, ATTP.

KT. B(> TRUONG

ir

~--';;l

TR U'O'NG

J~;~1~if~.:}-

/

~~,

..

'.

.

~"~'.

.;'

'l,~.,

:..•

~"', .-•..•..•....

\ ","

,

Trjnh Quan Huan

GONG HoA

xA

HOI GHO NGHIA VII;T NAM

QCVN 6-3:2010/BYT

QUY CHuAN
£)01 Val

cAc

KY THU~T

QUOC GIA

SAN pHAM £)0 UONG CO CON

National technical regulation
for alcoholic be...