Ktl-icon-tai-lieu

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ ĐIỆN THOẠI TRÊN MẠNG VIỄN THÔNG CỐ ĐỊNH MẶT ĐẤT

Được đăng lên bởi Hiển Râu
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 777 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

QCVN 35:2011/BTTTT

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA
VỀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ ĐIỆN THOẠI
TRÊN MẠNG VIỄN THÔNG CỐ ĐỊNH MẶT ĐẤT
National technical regulation
on quality of telephone service on the Fixed Public
Telecommunications Network

HÀ NỘI - 2011

QCVN 35:2011/BTTTT
Mục lục
1.QUY ĐỊNH CHUNG ................................................................................................. 5
1.1. Phạm vi điều chỉnh ............................................................................................... 5
1.2. Đối tượng áp dụng ............................................................................................... 5
1.3. Giải thích từ ngữ .................................................................................................. 5
2.QUY ĐỊNH VỀ CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ ................................................ 6
2.1. Chỉ tiêu chất lượng kỹ thuật ............................................................................. 6
2.1.1. Tỷ lệ cuộc gọi được thiết lập thành công .......................................................... 6
2.1.2. Chất lượng thoại ............................................................................................... 6
2.1.3. Độ chính xác ghi cước ...................................................................................... 7
2.1.4. Tỷ lệ cuộc gọi bị tính cước, lập hoá đơn sai ..................................................... 8
2.2. Chỉ tiêu chất lượng phục vụ ............................................................................. 9
2.2.1. Độ khả dụng của dịch vụ .................................................................................. 9
2.2.2. Sự cố đường dây thuê bao ............................................................................... 9
2.2.3. Thời gian chờ sửa chữa sự cố đường dây thuê bao ...................................... 10
2.2.4. Thời gian thiết lập dịch vụ ............................................................................... 10
2.2.5. Khiếu nại của khách hàng về chất lượng dịch vụ ........................................... 10
2.2.6. Hồi âm khiếu nại của khách hàng ................................................................... 11
2.2.7. Dịch vụ hỗ trợ khách hàng .............................................................................. 11
3. QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ ......................................................................................11
4. TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ................
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
QCVN 35:2011/BTTTT
QUY CHUN KỸ THUẬT QUỐC GIA
VỀ CHẤT LƯỢNG DCH V ĐIỆN THOẠI
TRÊN MẠNG VIỄN THÔNG C ĐỊNH MT ĐẤT
National technical regulation
on quality of telephone service on the Fixed Public
Telecommunications Network
HÀ NỘI - 2011
QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ ĐIỆN THOẠI TRÊN MẠNG VIỄN THÔNG CỐ ĐỊNH MẶT ĐẤT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ ĐIỆN THOẠI TRÊN MẠNG VIỄN THÔNG CỐ ĐỊNH MẶT ĐẤT - Người đăng: Hiển Râu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ ĐIỆN THOẠI TRÊN MẠNG VIỄN THÔNG CỐ ĐỊNH MẶT ĐẤT 9 10 764