Ktl-icon-tai-lieu

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ PHƯƠNG PHÁP THĂM DÒ ĐIỆN

Được đăng lên bởi chauhongha
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 257 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

QCVN………: 2012/BTNMT

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA
VỀ PHƯƠNG PHÁP THĂM DÒ ĐIỆN

National Technical Regulation on Electrical Prospecting Method
(Dự thảo)

HÀ NỘI – 2012
LỜI NÓI ĐẦU

1

QCVN…….: 2012/BTNMT do Tổng cục Địa chất và Khoáng sản biên
soạn, Vụ khoa học và Công nghệ, Vụ Pháp chế trình duyệt và được ban
hành theo Thông tư số………./……../TT-BTNMT ngày
tháng
năm
2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA

VỀ PHƯƠNG PHÁP THĂM DÒ ĐIỆN
National Technical Regulation on Electrical Prospecting Method
(Dự thảo)
1. QUY ĐỊNH CHUNG
1.1. Phạm vi điều chỉnh
1.1.1 Quy chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật đối với thăm dò điện
bằng các phương pháp đang được áp dụng trong điều tra cơ bản địa chất
về khoáng sản, thăm dò khoáng sản, điều tra địa chất thuỷ văn, địa chất
công trình và địa kỹ thuật thực hiện trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội
chủ nghĩa Việt Nam.
1.1.2. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương pháp thăm dò điện là văn
bản pháp quy để phối hợp với các quy chuẩn kỹ thuật khác trong điều tra
cơ bản địa chất về khoáng sản, thăm dò khoáng sản, điều tra địa chất thuỷ
văn, địa chất công trình và địa kỹ thuật. Là căn cứ để xây dựng các mức
cho thăm dò điện.
1.2. Đối tượng áp dụng
Quy chuẩn này áp dụng đối với tất cả các tổ chức, cá nhân có tiến hành
công tác thăm dò điện với mục đích điều tra cơ bản địa chất khoáng sản,
địa kỹ thuật.
1.3. Hiệu lực thi hành
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương pháp thăm dò điện có hiệu lực khi
được Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ký ban hành và thay thế
cho Quy phạm kỹ thuật thăm dò điện do Bộ Công nghiệp ban hành năm
1998.
1.4. Giải thích thuật ngữ
Trong quy chuẩn này, các thuật ngữ chuyên môn dưới đây được hiểu như
sau:
1.4.1. Thăm dò điện là một trong các phương pháp địa vật lý nghiên cứu
cấu trúc vỏ trái đất và tìm kiếm, phát hiện, đánh giá các khoáng sản có ích
dựa trên việc quan sát trường điện, trường điện từ có nguồn gốc tự nhiên
hoặc nhân tạo.
1.4.2. Mặt cắt địa điện là mặt cắt địa chất được xây dựng theo các tham số
điện mà thường là tham số điện trở suất.
1.4.3. Mô hình địa điện một chiều ( 1D ) là mô hình mặt cát địa điện gồm 2
trường hợp:
2

- Mặt cắt phân lớp nằm ngang là mô hình giống như môi trường trầm tích
gồm các lớp nằm ngang có điện trở suất ρ1,h1; ρ2,h2;…..; ρn,hn với hàm
điện trở suất phụ thuộc vào chiều sâu ρ = ρ(z).
- Mặt cắt phân lớp thẳng đứng là mô hình tương tự như môi trường đất đá
bị bóc mòn chỉ còn đá gốc có ranh giới dốc đứng, có hàm điệ...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
QCVN………: 2012/BTNMT
QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA
VỀ PHƯƠNG PHÁP THĂM DÒ ĐIỆN
National Technical Regulation on Electrical Prospecting Method
(Dự thảo)
NỘI – 2012
LỜII ĐẦU
1
QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ PHƯƠNG PHÁP THĂM DÒ ĐIỆN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ PHƯƠNG PHÁP THĂM DÒ ĐIỆN - Người đăng: chauhongha
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ PHƯƠNG PHÁP THĂM DÒ ĐIỆN 9 10 286