Ktl-icon-tai-lieu

Quy chuẩn quốc gia về kỹ thuật báo hiệu đường bộ

Được đăng lên bởi thuannguyenvan76
Số trang: 189 trang   |   Lượt xem: 1342 lần   |   Lượt tải: 0 lần
QCVN

41: 2012/BGTVT

National Technical Regulation on Road Signs and Signals

2012

QCVN 41 :2012/BGTVT

- QCVN 41: 2012/BGTVT do T
C ng ngh th
,
29
5
2012.

2

theo

B Khoa h
/2012/TT-

QCVN 41:2012/BGTVT
M
-

L

...................................................................................

II - Hi

l

i

III - Bi

b

IV - Bi

khi

5

giao th ng .........................................................

10

hi

.....................................................................................

14

b

c

....................................................................................

18

V - Bi

b

nguy hi

VI - Bi

hi

...........................................................................

21

l

...................................................................................

23

VII - Bi

ch d

.....................................................................................

24

VIII - Bi

ph , bi

vi

ch ..........................................................

28

IX - V

k

.................................................................................

29

X-C

ti u, t

b

.........................................

30

XI - C

Kil m , C

H ...........................................................................

32

.......................................................................................

34

XII - M

l gi

XIII - B

hi

XIV - G

ng c

XV - C

c

b

v v h

il
l

r

ch

.........................................................................
.......................................

37

l c li n quan ..................................................

37

.................................................

38

.........................................................................................

40

quy

v d
qu

ph n c

t ns

XVI
Ph l

A-

t

Ph l

B-

ngh

-S d

bi

b

c

Ph l

C-

ngh

-S d

bi

b

nguy hi

Ph l

D-

ngh

-S d

bi

hi

l

Ph l

E-

ngh

-S d

bi

ch d

Ph l

F-

ngh

-S d

c

Ph l

G-V

t

hi

giao th ng tr n

c t

>60km/h ....................

127

Ph l

H-V

t

hi

giao th ng tr n

c t

....................

159

Ph l

I-C

Kil m

Ph l

K-K

th

- Bi

hi

34

b

-C

H-M

ch vi
hi

bi

.........................................................
...............................................

63

........................................................

85

...........................................................

91

ph ........................................................
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quy chuẩn quốc gia về kỹ thuật báo hiệu đường bộ - Người đăng: thuannguyenvan76
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
189 Vietnamese
Quy chuẩn quốc gia về kỹ thuật báo hiệu đường bộ 9 10 239