Ktl-icon-tai-lieu

Quy định an toàn về quản lý, vận chuyển, bảo quản, sử dụng, kiểm tra và thử vật liệu nổ công nghiệp (Công ty than Nam Mẫu - Uông Bí)

Được đăng lên bởi guangyang
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 2816 lần   |   Lượt tải: 2 lần
céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

C«ng ty Than U«ng BÝ

C«ng ty than nam mÉu
Sè :

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

/Q§- KTCN

U«ng BÝ, ngµy

th¸ng 5 n¨m 2006

QuyÕt ®Þnh cña gi¸m ®èc c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n
mét thµnh viªn than nam mÉu
V/v ban hµnh quy ®Þnh an toµn vÒ qu¶n lý, vËn chuyÓn,b¶o qu¶n, sö dông, kiÓm tra vµ
thö vËt liÖu næ c«ng nghiÖp

gi¸m ®èc c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n mét thµnh viªn
than nam mÉu
C¨n cø vµo quy ph¹m an toµn trong c¸c hÇm lß than vµ diÖp th¹ch TCN
14.06.2000;
C¨n cø vµo tiªu chuÈn ViÖt Nam TCVN4586:1997 vÒ “VËt liÖu næ C«ng nghiÖp
- yªu cÇu an toµn vÒ b¶o qu¶n, vËn chuyÓn vµ sö dông” n¨m 1997;
XÐt ®Ò nghÞ cña ¤ng Trëng phßng Kü thuËt- C«ng nghÖ,
QuyÕt ®Þnh
§iÒu 1. Nay ban hµnh “Quy tr×nh an toµn vÒ qu¶n lý, vËn chuyÓn, b¶o qu¶n, sö
dông, kiÓm tra vµ thö vËt kiÖu næ c«ng nghiÖp” ¸p dông cho c¸c ph©n xëng hÇm lß
trong toµn C«ng ty.
§iÒu 2. Quy tr×nh nµy cã hiÖu lùc kÓ tõ ngµy ban hµnh.
§iÒu 3. C¸c ¤ng trëng phßng chøc n¨ng, Qu¶n ®èc c¸c ph©n xëng khai th¸c
hÇm lß vµ c¸c ®¬n vÞ trong C«ng ty liªn quan c¨n cø quyÕt ®Þnh thi hµnh.
gi¸m ®èc c«ng ty than Nam mÉu

N¬i nhËn:
- Phßng KTAT, C§SX, C§VT,KTTG
- Phßng KHTT, VT, T§-§C, TCL§
- C¸c PX khai th¸c hÇm lß
- Lu KTCN, V¨n Phßng.

1

quy ®Þnh an toµn trong qu¶n lý, vËn chuyÓn,
b¶o qu¶n, sö dông, kiÓm tra vµ thö vlncn
( Ban hµnh kÌm theo quyÕt ®Þnh sè:

/ Q§ - KT ngµy

th¸ng

n¨m 2006)

phÇn thø nhÊt
b¶o qu¶n, vËn chuyÓn vµ sö dông vlncn
Quy ®Þnh nµy c¨n cø vµo TCVN 4586:1997 vÒ yªu cÇu an toµn trong vËn
chuyÓn, b¶o qu¶n vµ sö dông VËt liÖu næ c«ng nghiÖp (VLNCN). Nh÷ng CBCNV
trong C«ng ty lµm viÖc liªn quan ®Õn VLNCN ph¶i nghiªm tóc thùc hiÖn TCVN 4586
: 1997 vµ nh÷ng quy ®Þnh cô thÓ cña C«ng ty ë trong quy ®Þnh nµy. Cô thÓ nh sau:
A. Nh÷ng quy ®Þnh ®èi víi c¸c ®èi tîng khi tiÕp xóc víi VLNCN :
1. BÊt kú ai tiÕp xóc víi VLNCN còng ph¶i thùc hiÖn theo c¸c bíc sau ®©y:
- CÊm hót thuèc hoÆc dïng ngän löa trÇn c¸ch chç ®Ó VLNCN trong ph¹m vi
L<100m.
- Kh«ng ®Ó VLNCN bÞ va ®Ëp, x« ®Èy.
- Kh«ng kÐo lª hßm cã chøa VLNCN.
2. Ngêi l·nh ®¹o c«ng t¸c næ m×n cña C«ng ty lµ Phã Gi¸m ®èc phô tr¸ch kü
thuËt ( Gi¸m ®èc XÝ nghiÖp cã quyÒn vµ giao nhiÖm vô cô thÓ theo quyÕt ®Þnh riªng).
3. Nh÷ng ®èi tîng lµ: ChØ huy næ m×n, thî m×n, thñ kho VLNCN, nh©n viªn tiÕp
liÖu cã liªn quan ®Õn VLNCN, thèng kª cÊp ph¸t VLNCN, c«ng nh©n vËn chuyÓn bèc
dì ph¶i ®îc huÊn luyÖn vµ ®îc kiÓm tra theo quy ®Þnh cña nhµ níc hiÖn hµnh vµ quy
®Þnh cña phô lôc C theo TCVN 4586 : 1997 vµ ®îc Gi¸m ®èc C«ng ty cÊp chøng nhËn
...
C«ng ty Than U«ng BÝ céng hoµ x héi chñ nghÜa viÖt nam·
C«ng ty than nam mÉu §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
Sè : /Q§- KTCN U«ng BÝ, ngµy th¸ng 5 n¨m 2006
QuyÕt ®Þnh cña gi¸m ®èc c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n
mét thµnh viªn than nam mÉu
V/v ban hµnh quy ®Þnh an toµn vÒ qu¶n lý, vËn chuyÓn,b¶o qu¶n, sö dông, kiÓm tra vµ
thö vËt liÖu næ c«ng nghiÖp
gi¸m ®èc c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n mét thµnh viªn
than nam mÉu
C¨n vµo quy ph¹m an toµn trong c¸c hÇm than diÖp th¹ch TCN
14.06.2000;
C¨n cø vµo tiªu chuÈn ViÖt Nam TCVN4586:1997 vÒ “VËt liÖu næ C«ng nghiÖp
- yªu cÇu an toµn vÒ b¶o qu¶n, vËn chuyÓn vµ sö dông” n¨m 1997;
XÐt ®Ò nghÞ cña ¤ng Trëng phßng Kü thuËt- C«ng nghÖ,
QuyÕt ®Þnh
§iÒu 1. Nay ban hµnh “Quy tr×nh an toµn qu¶n lý, vËn chuyÓn, b¶o qu¶n,
dông, kiÓm tra thö vËt kiÖu c«ng nghiÖp” ¸p dông cho c¸c ph©n xëng hÇm
trong toµn C«ng ty.
§iÒu 2. Quy tr×nh nµy cã hiÖu lùc kÓ tõ ngµy ban hµnh.
§iÒu 3. C¸c ¤ng trëng phßng chøc n¨ng, Qu¶n ®èc c¸c ph©n xëng khai th¸c
hÇm lß vµ c¸c ®¬n vÞ trong C«ng ty liªn quan c¨n cø quyÕt ®Þnh thi hµnh.
gi¸m ®èc c«ng ty than Nam mÉu
N¬i nhËn:
- Phßng KTAT, C§SX, C§VT,KTTG
- Phßng KHTT, VT, T§-§C, TCL§
- C¸c PX khai th¸c hÇm lß
- Lu KTCN, V¨n Phßng.
1
Quy định an toàn về quản lý, vận chuyển, bảo quản, sử dụng, kiểm tra và thử vật liệu nổ công nghiệp (Công ty than Nam Mẫu - Uông Bí) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quy định an toàn về quản lý, vận chuyển, bảo quản, sử dụng, kiểm tra và thử vật liệu nổ công nghiệp (Công ty than Nam Mẫu - Uông Bí) - Người đăng: guangyang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Quy định an toàn về quản lý, vận chuyển, bảo quản, sử dụng, kiểm tra và thử vật liệu nổ công nghiệp (Công ty than Nam Mẫu - Uông Bí) 9 10 736