Ktl-icon-tai-lieu

QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ ĐẶC BIỆT

Được đăng lên bởi tienvd2102
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 732 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Mã hiệu

C«ng ty cpsxtm

QUY ĐỊNH QUẢN LÝ
ĐẶC BIỆT

legroup

Phê duyệt

Lê Tuân

: QD.83-04

Ngày có hiệu lực: …/…/20…
Lần ban hành
Số trang/ Tổng

Kiểm tra

: 01
: 1/7

Biên soạn

Trần Vinh Quang
Vũ Đức Tiến

Mã hiệu

C«ng ty cpsxtm

QUY ĐỊNH QUẢN LÝ
ĐẶC BIỆT

legroup

: QD.83-04

Ngày có hiệu lực: …/…/20…
Lần ban hành
Số trang/ Tổng

: 01
: 2/7

1. Mục đích :
Quản lý tốt sự ảnh hưởng của những sản phẩm, chi tiết, hay những
hạng mục công đoạn tới sự an toàn hay tính năng sử dụng của chúng.
Đảm bảo những sản phẩm, chi tiết hay hạng mục công đoạn nằm trong
danh sách quản lý là được kiểm soát đặc biệt và đạt chất lượng đúng
theo tiêu chuẩn đặt ra.
2. Phạm vi :
Áp dụng trong Công ty CPSXTM LEGROUP.
3. Tài liệu liên quan :
- Sổ tay chất lượng, list quản lý đặc biệt, hướng dẫn quản lý đặc
biệt...
4. Định nghĩa :
- Quản lý đặc biệt là việc quản lý tất cả những sản phẩm, chi tiết hay
những hạng mục công đoạn có ảnh hưởng tới sự an toàn hay tính năng
sử dụng của chúng.
5. Nội dung :
5.1. Phân cấp độ:
• Theo tiêu chuẩn bản vẽ
của

HONDA,

GOSHI,

VMEP…
chia thành 3 cấp độ:
HA, HS, HB (Hình bên).

Mã hiệu

C«ng ty cpsxtm

QUY ĐỊNH QUẢN LÝ
ĐẶC BIỆT

legroup

: QD.83-04

Ngày có hiệu lực: …/…/20…
Lần ban hành
Số trang/ Tổng

: 01
: 3/7

• Theo tiêu chuẩn bản vẽ của PIAGGIO chia thành.
4 Cấp độ: CF 1, CF 1D ký hiệu:

và

; CF 2, CF 3 (Hình dưới),

• Ngoài ra, những sản phẩm, chi tiết hay hạng mục công đoạn (Điểm
Q) có sự ảnh hưởng tới an toàn, tính năng quan trọng .. thì cần
phải đưa vào danh sách để quản lý đặc biệt.
5.1. Nội dung quản lý:
 Đối với cấp độ: HA / CF 1D, CF 1:
(Chức năng của chi tiết bị mỏi sẽ gây ra tai nạn nghiêm trọng
hay chi tiết liên quan tới an toàn  Phải quan tâm đặc biệt):
 Với linh kiện, vật tư vật liệu nhập ngoài cần phải yêu cầu nhà
cung cấp chứng minh được nguồn gốc xuất xứ, CO, CQ & Kết
quả Test của vật liệu đó.
 Khi nhập hàng phải có kiểm tra và lưu lại Data, phải Test để
chứng minh sử dụng đúng vật liệu theo tiêu chuẩn bản vẽ hay
theo yêu cầu.
 Định kỳ kiểm tra Test vật liệu và độ bền phá huỷ, độ ngấu mối
hàn..

Mã hiệu

C«ng ty cpsxtm

QUY ĐỊNH QUẢN LÝ
ĐẶC BIỆT

legroup

: QD.83-04

Ngày có hiệu lực: …/…/20…
Lần ban hành
Số trang/ Tổng

: 01
: 4/7

 Trong quá trình sản xuất phải có sự kiểm soát đặc biệt tất cả
những công đoạn có liên quan tới chất lượng của chi tiết đó
( Như độ ngấu mối hàn, kiểm tra chịu lực hay phá huỷ…). Phải
có TCTT v à TCKT cho những công đoạn gia công  Phải chỉ
rõ trong các công đoạn đây là linh kiện/chi t...
C«ng ty cpsxtm
legroup
QUY ĐỊNH QUẢN LÝ
ĐẶC BIỆT
Mã hiệu : QD.83-04
Ngày có hiệu lực: …/…/20…
Lần ban hành : 01
Số trang/ Tổng : 1/7
Phê duyệt Kiểm tra Biên soạn
Lê Tuân
Trần Vinh Quang
Vũ Đức Tiến
QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ ĐẶC BIỆT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ ĐẶC BIỆT - Người đăng: tienvd2102
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ ĐẶC BIỆT 9 10 305