Ktl-icon-tai-lieu

Quy định về Vật liệu nổ công nghiệp

Được đăng lên bởi hung-nguyen-ngoc1
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 3539 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHÍNH PHỦ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------

---------------------------------------------------------------

Số: 39/2009/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2009

NGHỊ ĐỊNH
Về vật liệu nổ công nghiệp
_____
CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Thương mại ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Luật Hóa chất ngày 21 tháng 11 năm 2007;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công Thương,
NGHỊ ĐỊNH:

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị định này quy định về hoạt động vật liệu nổ công nghiệp, an toàn
trong hoạt động vật liệu nổ công nghiệp, quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá
nhân tham gia hoạt động vật liệu nổ công nghiệp và quản lý nhà nước về hoạt
động vật liệu nổ công nghiệp.
Nghị định này không áp dụng đối với các hoạt động vật liệu nổ công
nghiệp phục vụ mục đích an ninh, quốc phòng và trong các trường hợp khẩn
cấp theo quy định pháp luật.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Nghị định này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động vật
liệu nổ công nghiệp tại Việt Nam.

2

Điều 3. Giải thích từ ngữ
Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. “Thuốc nổ” là hoá chất hoặc hỗn hợp hoá chất được sản xuất, sử dụng
nhằm tạo ra phản ứng nổ dưới tác động của các kích thích cơ, nhiệt, hoá hoặc điện.
2. "Phụ kiện nổ" là các loại kíp nổ, dây nổ, dây cháy chậm, mồi nổ, các
vật phẩm chứa thuốc nổ có tác dụng tạo kích thích ban đầu làm nổ khối thuốc
nổ hoặc các loại thiết bị chuyên dùng có chứa thuốc nổ.
3. “Tiền chất thuốc nổ” là nguyên liệu trực tiếp để sản xuất thuốc nổ,
bao gồm các chất amoni nitrat (NH4NO3), nitrometan (CH3NO2), Natri nitrat
(NaNO3), Kalinitrat (KNO3), Natri clorat (NaClO3), Kali clorat (KClO3), Kali
perclorat (KClO4).
4. "Vật liệu nổ công nghiệp" là thuốc nổ và các phụ kiện nổ sử dụng cho
mục đích dân dụng.
5. “Vật liệu nổ công nghiệp mới” là các loại vật liệu nổ công nghiệp lần
đầu sản xuất, nhập khẩu vào Việt Nam và chưa được đưa vào Danh mục vật
liệu nổ công nghiệp Việt Nam. Vật liệu nổ công nghiệp đã có trong Danh mục
vật liệu nổ công nghiệp nhưng có sự thay đổi bất kỳ về thành phần được coi là
vật liệu nổ công nghiệp mới.
6. “Danh mục vật liệu nổ công nghiệp Việt Nam” là bản liệt kê các loại
vật liệu nổ công nghiệp được phép lưu thông, sử dụng ở Việt Nam. Nội dung
bản danh mục bao gồm các thông tin về phân loại, quy cách bao gói, chỉ tiêu
chất lượng và nguồn gốc vật liệu nổ công nghiệp.
7. "Sản xuất vật liệu nổ công nghiệp" là quá trình...
CHÍNH PHỦ
---------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 39/2009/NĐ-CP
---------------------------------------------------------------
Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2009
NGHỊ ĐỊNH
Về vật liệu nổ công nghiệp
_____
CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Thương mại ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Luật Hóa chất ngày 21 tháng 11 năm 2007;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công Thương,
NGHỊ ĐỊNH:
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị định này quy định về hoạt động vật liệu nổ công nghiệp, an toàn
trong hoạt động vật liệu nổ công nghiệp, quyền nghĩa vụ của tổ chức,
nhân tham gia hoạt động vật liệu nổ công nghiệp quản lý nhà nước về hoạt
động vật liệu nổ công nghiệp.
Nghị định này không áp dụng đối với các hoạt động vật liệu nổ công
nghiệp phục vụ mục đích an ninh, quốc phòng và trong các trường hợp khẩn
cấp theo quy định pháp luật.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Nghị định này áp dụng đối với tổ chức, nhân tham gia hoạt động vật
liệu nổ công nghiệp tại Việt Nam.
Quy định về Vật liệu nổ công nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quy định về Vật liệu nổ công nghiệp - Người đăng: hung-nguyen-ngoc1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
Quy định về Vật liệu nổ công nghiệp 9 10 521