Ktl-icon-tai-lieu

Quy phạm khổ 1000

Được đăng lên bởi Pham Minh
Số trang: 68 trang   |   Lượt xem: 387 lần   |   Lượt tải: 0 lần
I.NGUYÊN TẮC CHUNG
§iÒu 1: Khi thiÕt kÕ lµm míi ,kh«i phôc hay c¶i t¹o ®êng s¾t khæ 1000 mm
trong hÖ thèng ®êng s¾t níc ViÖt Nam d©n chñ céng hoµ ph¶i tu©n theo qui ph¹m nµy
Trong c¸c trêng hîp ®Æc biÖt cÇn ph¶i thay ®æi qui ®Þnh cña qui ph¹m nµy, th× ph¶i
thuyÕt minh lý do, tr×nh Bé GTVT xÐt duyÖt.
Khi thiÕt kÕ kh«i phôc hay c¶i t¹o khæ ®êng s¾t 1000 mm hiÖn cã, ph¶i hÕt søc
lîi dông nh÷ng kiÕn tróc vµ thiÕt bÞ cò.
Khi thiÕt kÕ c«ng tr×nh kiÕn tróc vµ thiÕt bÞ ®êng s¾t ph¶i phï hîp víi qui ®Þnh
cña qui ph¹m khai th¸c kÜ thuËt ®êng s¾t vµ c¸c qui tr×nh kh¸c cã liªn quan, ®iÒu kiÖn
thi c«ng,®iÒu kiÖn lao ®éng vµ ch¹y tµu an toµn.
TÊt c¶ c¸c qui tr×nh thiÕt kÕ chuyªn nghiÖp cña ®êng s¾t nh Ga, ®Çu mèi, cÇu
cèng ,hÇm,nÒn ®êng v.v..®Òu ph¶i phï hîp víi qui ®Þnh cña qui ph¹m nµy.
§iÒu 2 c¨n cø vµo ý nghÜa, tÝnh chÊt,lîng vËn chuyÓn hµng ho¸ hµnh
kh¸ch,nhÞp ®é t¨ng cña lîng vËn chuyÓn vµ t¸c dông cña ®êng ®ã trong hÖ thèng ®êng
s¾t toµn quèc mµ chia ®êng s¾t thµnh 3 cÊp
1 §êng s¾t chñ yÕu : gåm nh÷ng ®êng s¾t cã lîng vËn chuyÓn hµng ho¸ hoÆc hµnh
kh¸ch lín;tèc ®é vËn chuyÓn t¨ng nhanh, nh÷ng ®êng s¾t cã ý nghÜa quan träng trong
m¹ng líi ®êng s¾t nh m¹ng líi ®êng s¾t nèi liÒn c¸c trung t©m chÝnh trÞ, kinh tÕ , thµnh
phè quan träng , cã ý nghÜa quèc phßng to lín hoÆc th«ng víi níc ngoµi .
2. §êng s¾t thø yÕu: gåm nh÷ng ®êng s¾t cã lîng vËn chuyÓn hµng ho¸ vµ hµnh
kh¸ch nhá ,tèc ®é t¨ng chËm. , cã tÝnh chÊt ®Þa ph¬ng, nh÷ng ®êng chuyªn dông cã
khèi lîng vËn chuyÓn lín.
3.§êng s¾t xÝ nghiÖp: gåm nh÷ng ®êng s¾t nèi liÒn c¸c xÝ nghiÖp víi c¸c ®êng s¾t
chñ yÕu cña toµn quèc, víi c¸c c¶ng,c¸c xÝ nghiÖp vµ c¸c n¬i khai th¸c nguyªn vËt liÖu
kh¸c.
§iÒu 3. Khi thiÕt kÕ ph¶i qu¸n triÖt ®êng lèi c«ng nghiÖp ho¸ x· héi chñ
nghÜa , ph¬ng ch©m tù lùc c¸nh sinh, cÇn kiÖm x©y dùng ®Êt níc vµ ph¶i tu©n theo méi
chñ ch¬ng cña nhµ níc , nh»m ®¹t môc ®Ých :HiÖu suÊt sö dông cao
Khi chän tuyÕn ®¬ng s¾t ph¶i qu¸n triÖt ý nghÜa quèc phßng ,hÕt søc coi träng
n«ng nghiÖp, chó ý ®Õn c¸c yªu cÇu thuû lîi , tËn lîng Ýt chiÕm ruéng n¬ng.
Khi so s¸nh c¸c ph¬ng ¸n thiÕt kÕ tríc hÕt ph¶i xÐt tíi ý nghÜa tuyÕn ®êng , yªu
cÇu vËn chuyÓn mµ tuyÕn ®¬ng ph¶i ®¶m nhiÖm kÕt hîp víi tÝnh to¸n kinh tÕ kÜ thuËt
bao gåm s¸nh chi phÝ c«ng tr×nh , chi phÝ vËn doanh ®iÒu kiÖn thi c«ng ®Ó x¸c ®Þnh.
§iÒu 4 khi kh¶o s¸t thiÕt kÕ c¶i t¹o vµ lµm tuyÕn míi vµ c«ng tr×nh trªn ®êng
s¾t khæ 1000 mm ph¶i tuú theo kh¶ n¨ng vµ ®iÒu kiÖn cô thÓ mµ kÕt hîp gi¶ quyÕt c¸c
yªu cÇu khæ vµ n©ng cÊp chuyÓn sang ®êng khæ 1435 mm s...
I.NGUYÊN TẮC CHUNG
§iÒu 1 : Khi thiÕt lµm míi ,kh«i phôc hay c¶i t¹o ®êng s¾t khæ 1000 mm
trong hÖ thèng ®êng s¾t níc ViÖt Nam d©n chñ céng hoµ ph¶i tu©n theo qui ph¹m nµy
Trong c¸c trêng hîp ®Æc biÖt cÇn ph¶i thay ®æi qui ®Þnh cña qui ph¹m nµy, th× ph¶i
thuyÕt minh lý do, tr×nh Bé GTVT xÐt duyÖt.
Khi thiÕt kh«i phôc hay c¶i t¹o khæ ®êng s¾t 1000 mm hiÖn cã, ph¶i hÕt søc
lîi dông nh÷ng kiÕn tróc vµ thiÕt bÞ cò.
Khi thiÕt c«ng tr×nh kiÕn tróc thiÕt ®êng s¾t ph¶i phï hîp víi qui ®Þnh
cña qui ph¹m khai th¸c thuËt ®êng s¾t vµ c¸c qui tr×nh kh¸c liªn quan, ®iÒu kiÖn
thi c«ng,®iÒu kiÖn lao ®éng vµ ch¹y tµu an toµn.
TÊt c¸c qui tr×nh thiÕt chuyªn nghiÖp cña ®êng t nh Ga, ®Çu mèi, cÇu
cèng ,hÇm,nÒn ®êng v.v..®Òu ph¶i phï hîp víi qui ®Þnh cña qui ph¹m nµy.
§iÒu 2 c¨n vµo ý nghÜa, tÝnh chÊt,lîng vËn chuyÓn hµng ho¸ hµnh
kh¸ch,nhÞp ®é t¨ng cña lîng vËn chuyÓn vµ t¸c dông cña ®êng ®ã trong hÖ thèng ®êng
s¾t toµn quèc mµ chia ®êng s¾t thµnh 3 cÊp
1 §êng s¾t chñ yÕu : gåm nh÷ng ®êng s¾t cã lîng vËn chuyÓn hµng ho¸ hoÆc hµnh
kh¸ch lín;tèc ®é vËn chuyÓn t¨ng nhanh, nh÷ng ®êng s¾t ý nghÜa quan träng trong
m¹ng líi ®êng s¾t nh m¹ng líi ®êng s¾t nèi liÒn c¸c trung t©m chÝnh trÞ, kinh tÕ , thµnh
phè quan träng , cã ý nghÜa quèc phßng to lín hoÆc th«ng víi níc ngoµi .
2. §êng s¾t thø yÕu: gåm nh÷ng ®êng t lîng vËn chuyÓn hµng ho¸ hµnh
kh¸ch nhá ,tèc ®é t¨ng chËm. , tÝnh chÊt ®Þa ph¬ng, nh÷ng ®êng chuyªn dông
khèi lîng vËn chuyÓn lín.
3.§êng s¾tnghiÖp: gåm nh÷ng ®êng s¾t nèi liÒn c¸c xÝ nghiÖp víi c¸c ®êng s¾t
chñ yÕu cña toµn quèc, víi c¸c c¶ng,c¸c xÝ nghiÖp vµ c¸c n¬i khai th¸c nguyªn vËt liÖu
kh¸c.
§iÒu 3 . Khi thiÕt ph¶i qu¸n triÖt ®êng lèi c«ng nghiÖp ho¸ héi chñ
nghÜa , ph¬ng ch©m tù lùc c¸nh sinh, cÇn kiÖm x©y dùng ®Êt níc vµ ph¶i tu©n theo méi
chñ ch¬ng cña nhµ níc , nh»m ®¹t môc ®Ých :HiÖu suÊt sö dông cao
Khi chän tuyÕn ®¬ng s¾t ph¶i qu¸n triÖt ý nghÜa quèc phßng ,hÕt søc coi träng
n«ng nghiÖp, chó ý ®Õn c¸c yªu cÇu thuû lîi , tËn lîng Ýt chiÕm ruéng n¬ng.
Khi so s¸nh c¸c ph¬ng ¸n thiÕt kÕ tríc hÕt ph¶i xÐt tíi ý nghÜa tuyÕn ®êng , yªu
cÇu vËn chuyÓn tuyÕn ®¬ng ph¶i ®¶m nhiÖm kÕt hîp víi tÝnh to¸n kinhthuËt
bao gåm s¸nh chi phÝ c«ng tr×nh , chi phÝ vËn doanh ®iÒu kiÖn thi c«ng ®Ó x¸c ®Þnh.
§iÒu 4 khi kh¶o s¸t thiÕt c¶i t¹o lµm tuyÕn míi vµ c«ng tr×nh trªn ®êng
s¾t khæ 1000 mm ph¶i tuú theo kh¶ n¨ng®iÒu kiÖn cô thÓ mµ kÕt hîp gi¶ quyÕt c¸c
yªu cÇu khæ vµ n©ng cÊp chuyÓn sang ®êng khæ 1435 mm sau nµy sao cho viÖc c¶i t¹o
khæ vµ n©ng cÊp ®ã ®îc dÔ dµng vµ thuËn tiÖn
§iÒu 5 Dùa vµo khèi lîng vËn chuyÓn ®Ó tÝnh n¨ng lùc th«ng qua cÇn thiÕt ph¶i
chó ý xÐt tíi tÝnh chÊt giao ®éng cña lîng vËn chuyÓn th¸ng lín nhÊt, lîng tr÷
cña nã ..
1
Quy phạm khổ 1000 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quy phạm khổ 1000 - Người đăng: Pham Minh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
68 Vietnamese
Quy phạm khổ 1000 9 10 865