Ktl-icon-tai-lieu

Quy trình bảo trì đường giao thông

Được đăng lên bởi tmthienabc
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 416 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Thuyết minh Báo cáo kinh tế kỹ thuật
CƠNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XÂY DỰNG VÀ GIAO THÔNG AN GIANG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THUYẾT MINH
BÁO CÁO KINH TẾ - KỸ THUẬT
Công trình: ĐƯỜNG TÂY AN – KÊNH LUNG CẦU
Địa điểm : Phường Mỹ Thới - TP. Long Xuyên - Tỉnh An Giang.
( Điều chỉnh theo Kết quả thẩm tra số 1200/TTTK-SGTVT, ngày 30/5/2013
của Sở Giao thông vận tải tỉnh An Giang )
I. PHẦN MỞ ĐẦU:
Đường Tây An – Kênh Lung Cầu là một trong những tuyến đường nông thôn chính cặp
theo kênh Rạch Ròi Bé thuộc Phường Mỹ Thới TP. Long Xuyên. Hiện trạng tuyến đường này
là đường đất được hình thành đã lâu nhưng chưa được xây dựng vào mùa mưa lũ rất khó khăn
cho viêc đi lại của nhân dân và phát triển khu vực này.
Nhằm đảm bảo nhu cầu giao thông ngày càng cao trong khu vực. Đồng thời góp phần
phát triển kinh tế vùng nông thôn của Phường. Do đó, việc xây dựng đường Ấp Tây An – Kênh
Lung Cầu ( Đoạn : Km0 -118  Km2 + 050 ), Phường Mỹ Thới TP. Long Xuyên là nhu cầu
cần thiết, làm đòn bẩy thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.
II. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG:
1. Chủ đầu tư:
- Chủ đầu tư : UBND Phường Mỹ Thới
- Địa điểm : Phường Mỹ Thới TP. Long Xuyên
2. Cơ quan lập Báo Cáo Kinh Tế Kỹ Thuật:
- Công ty cổ phần tư vấn Xây dựng & Giao Thông An Giang.
- Địa chỉ
: số 4E3 Thành Thái, Phường Bình Khánh, Thành phố Long Xuyên.
- Điện thoại : 0763 – 855848, 0763- 855849 - Fax
: 0763 - 855847.
3. Cơ sở lập Báo Cáo Kinh Tế Kỹ Thuật:
- Luật xây dựng thông qua quốc hội ngày 26 tháng 11 năm 2003;
- Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về Quản lý
chất lượng công trình xây dựng công trình; Nghị định số 49/2004/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm
2008 của Chính phủ sửa đổi. bổ sung một số điều Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16
tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về Quản lý chất lượng công trình xây dựng công trình;
- Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về Quản lý
dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009
của Chính phủ sửa đổi. bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02
năm 2009 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
- Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP của Chính phủ ngày 14/12/2009. V/v quản lý
chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Trang 1

Thuyết minh Báo cáo kinh tế kỹ thuật

- Căn cứ Nghị định 15/2013/NĐ-CP, ngày 06/02/2013 của Chính Phủ. Về việc Quản lý chất
lượng công trình xây dựng.
- Căn cứ công văn số 344/UBND-ĐTXD ...
Thuyết minh Báo cáo kinh tế kỹ thuật
CƠNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
XÂY DỰNG VÀ
GIAO THÔNG AN GIANG
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THUYẾT MINH
BÁO CÁO KINH TẾ - KỸ THUẬT
Công trình: ĐƯỜNG TÂY AN – KÊNH LUNG CẦU
Địa điểm : Phường Mỹ Thới - TP. Long Xuyên - Tỉnh An Giang.
( Điều chỉnh theo Kết quả thẩm tra số 1200/TTTK-SGTVT, ngày 30/5/2013
của Sở Giao thông vận tải tỉnh An Giang )
I. PHẦN MỞ ĐẦU:
Đường Tây An – Kênh Lung Cầu một trong những tuyến đường nông thôn chính cặp
theo kênh Rạch Ròi thuộc Phường Mỹ Thới TP. Long Xuyên. Hiện trạng tuyến đường này
đường đất được hình thành đã lâu nhưng chưa được xây dựng vào mùa mưa rất khó khăn
cho viêc đi lại của nhân dân và phát triển khu vực này.
Nhằm đảm bảo nhu cầu giao thông ngày càng cao trong khu vực. Đồng thời góp phần
phát triển kinh tế vùng nông thôn của Phường. Do đó, việc xây dựng đường Ấp Tây An – Kênh
Lung Cầu ( Đoạn : Km0 -118 Km2 + 050 ), Phường Mỹ Thới TP. Long Xuyên nhu cầu
cần thiết, làm đòn bẩy thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.
II. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG:
1. Chủ đầu tư:
- Chủ đầu tư : UBND Phường Mỹ Thới
- Địa điểm : Phường Mỹ Thới TP. Long Xuyên
2. Cơ quan lập Báo Cáo Kinh Tế Kỹ Thuật:
- Công ty cổ phần tư vấn Xây dựng & Giao Thông An Giang.
- Địa chỉ : số 4E3 Thành Thái, Phường Bình Khánh, Thành phố Long Xuyên.
- Điện thoại : 0763 – 855848, 0763- 855849 - Fax : 0763 - 855847.
3. Cơ sở lập Báo Cáo Kinh Tế Kỹ Thuật:
- Luật xây dựng thông qua quốc hội ngày 26 tháng 11 năm 2003;
- Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về Quản
chất lượng công trình xây dựng công trình; Nghị định số 49/2004/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm
2008 của Chính phủ sửa đổi. bổ sung một số điều Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16
tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về Quản lý chất lượng công trình xây dựng công trình;
- Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về Quản
dự án đầu xây dựng công trình; Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009
của Chính phủ sửa đổi. bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02
năm 2009 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
- Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP của Chính phủ ngày 14/12/2009. V/v quản
chi phí đầu tư xây dựng công trình.
Trang 1
Quy trình bảo trì đường giao thông - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quy trình bảo trì đường giao thông - Người đăng: tmthienabc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Quy trình bảo trì đường giao thông 9 10 542