Ktl-icon-tai-lieu

Quy trình bảo trì hệ thống M.E công trình

Được đăng lên bởi tmthienabc
Số trang: 63 trang   |   Lượt xem: 936 lần   |   Lượt tải: 15 lần
QUY TRÌNH BẢO TRÌ

QUY TRÌNH BẢO TRÌ PHẦN CƠ ĐIỆN
MÃ HIỆU: QT-BT-03

QUY TRÌNH BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN
Mã ISO: QT-BT-03

Ngày ban hành 15/04/2015

Lần soát xét: 01

Trang 1/64

1. Những người có liên quan phải đọc, hiều và thực hiện theo đúng nội dung của tài liệu này.
2. Nội dung trong tài liệu này có hiệu lực từ ngày ban hành.
3. Tài liệu được sử dụng phải có phê duyệt, các bản sao phải có dấu hiệu kiểm soát.

PHÂN PHỐI
TT

Nơi nhận

TT

1

Giám đốc

5

2

Các phó giám đốc

6

3

Trưởng các phòng ban

7

4

Nhân viên phòng kỹ thuật

Nơi nhận
Chủ đầu tư

SỬA ĐỔI, SOÁT XÉT
TT

Lần soát xét

Ngày

Nội dung và hạng mục sửa đổi

QUY TRÌNH BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN

Mã ISO: QT-BT-03

Ngày ban hành 15/04/2015

Lần soát xét: 01

Trang 2/64

Mục lục
Mục lục .................................................................................................................................................
CHƯƠNG ...........................................................................................................................................13
MÔ TẢ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN CỦA CÔNG TRÌNH ........................................................................
1.1. Hệ thống điện ...............................................................................................................................
1.2. Máy phát điện ..............................................................................................................................
1.3. Hệ thống thông gió .......................................................................................................................
1.4. Hệ thống cấp thoát nước ...........................................................................................................11
CHƯƠNG 2 ........................................................................................................................................14
MỤC ĐÍCH, PHẠM VI ÁP DỤNG ...................................................................................................14
2.1. Mục đích .....................................................................................................................................15
2.2. Phạm vi áp dụng ........................................................................................................................15
- CHƯƠNG 3 ......................................................................................................................................16
ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP KIỂM...
QUY TRÌNH BẢO TRÌ
QUY TRÌNH BẢO TRÌ PHẦN CƠ ĐIỆN
MÃ HIỆU: QT-BT-03
Quy trình bảo trì hệ thống M.E công trình - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quy trình bảo trì hệ thống M.E công trình - Người đăng: tmthienabc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
63 Vietnamese
Quy trình bảo trì hệ thống M.E công trình 9 10 550