Ktl-icon-tai-lieu

Quy trình bảo trì kiến trúc công trình

Được đăng lên bởi tmthienabc
Số trang: 56 trang   |   Lượt xem: 979 lần   |   Lượt tải: 4 lần
QUY TRÌNH BẢO TRÌ PHẦN KIẾN TRÚC
Mã ISO: QT-BT-01

Ngày ban hành

Lần soát xét: 01

Trang 1 | 5 5

1. Những người có liên quan phải đọc, hiểu và thực hiện theo đúng nội dung của tài liệu này.
2. Nội dung trong tài liệu này có hiệu lực kể từ ngày ban hành
3. Tài liệu được sử dụng phải có phê duyệt, các bản sao phải có dấu hiệu kiểm soát
PHÂN PHỐI
TT

Nơi nhận

TT

Nơi nhận

1

Giám đốc Công ty

5

Phòng kế tóa tài chính

2

Các phó giám đốc công ty

6

Đội bảo trì xây dựng

3

Phòng kế hoạch kỹ thuật

7

Đội bảo trì thiết bị

4

Trung tâm tư vấn quy trình bảo trì

8

Chủ đầu tư quản lý công trình

SỬA ĐỔI, SOÁT XÉT
TT

Lần soát xét

Ngày

Nội dung và hạng mục sửa đổi

QUY TRÌNH BẢO TRÌ PHẦN KIẾN TRÚC
Mã ISO: QT-BT-01

Ngày ban hành

Lần soát xét: 01

Trang 2 | 5 5

Mục lục
Mục lục............................................................................................................................................2
- CHƯƠNG 1 -................................................................................................................................3
MÔ TẢ KIẾN TRÚC CÔNG TRÌNH.............................................................................................3
- CHƯƠNG 2 -..............................................................................................................................10
MỤC ĐÍCH, PHẠM VI ÁP DỤNG..............................................................................................10
2.1. Mục đích.............................................................................................................................10
2.2. Phạm vi áp dụng..................................................................................................................10
- CHƯƠNG 3 -..............................................................................................................................11
LƯU ĐỒ THỰC HIỆN.................................................................................................................11
- CHƯƠNG 4 –..............................................................................................................................12
ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA.........................................................12
- CHƯƠNG 5 –..............................................................................................................................18
QUY ĐỊNH TẦN SUẤT KIỂM TRA....................................................................................
QUY TRÌNH BẢO TRÌ PHẦN KIẾN TRÚC
Mã ISO: QT-BT-01 Ngày ban hành Lần soát xét: 01 Trang 1 | 5 5
1. Những người có liên quan phải đọc, hiểu và thực hiện theo đúng nội dung của tài liệu này.
2. Nội dung trong tài liệu này có hiệu lực kể từ ngày ban hành
3. Tài liệu được sử dụng phải có phê duyệt, các bản sao phải có dấu hiệu kiểm soát
PHÂN PHỐI
TT Nơi nhận TT Nơi nhận
1 Giám đốc Công ty 5 Phòng kế tóa tài chính
2 Các phó giám đốc công ty 6 Đội bảo trì xây dựng
3 Phòng kế hoạch kỹ thuật 7 Đội bảo trì thiết bị
4 Trung tâm tư vấn quy trình bảo trì 8 Chủ đầu tư quản lý công trình
SỬA ĐỔI, SOÁT XÉT
TT Lần soát xét Ngày Nội dung và hạng mục sửa đổi
Quy trình bảo trì kiến trúc công trình - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quy trình bảo trì kiến trúc công trình - Người đăng: tmthienabc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
56 Vietnamese
Quy trình bảo trì kiến trúc công trình 9 10 898