Ktl-icon-tai-lieu

quy trình chế biến mứt khô

Được đăng lên bởi nguyenngocthanhxuan29021988
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 1007 lần   |   Lượt tải: 1 lần
05/03/2006 Nguyễn Bá Thanh4
Traùi caây chín
Phaân loaïi
Röûa
Xöû lyù cô hoïc, hoùa hoïc, nhieät
Saáy
Bao goùi
Möùt khoâ
Thaåm thaáu
Quaû hoûng
Nöôùc
Ñöôøng
QUI TRÌNH ConG NGHỆ SẢN XUẤT MỨT KHo
• Nguyên liệu : phải đủ độ cứngcần thiết.
• Xử lýcơ học : xắt đều, tạo hình dáng mong muốncủa
sản phẩm.
• Xử lý hóahọc : Quá trình Sunfit hoá để tẩy trắng và
chống oxy hóa. Nếucầntăng độ cứng chosản phẩm thì
ngâm trong vôi hoặc phèn chua, có thể ngâm trong acid
citric để tránh hiệntượng hồi đường.
• Xử lý nhiệt : nhằmmục đích tiêu diệt vi sinhvật, vô hoạt
enzim, biến đổi màngtế bàotạo điều kiện thuậnlợi cho
quá thẩm thấu.
• Thẩm thấu là quá trình ngâm đường vàotế bào vànước
thoát ra khỏitế bàovớivậntốctương đương nhau. Để

đạt đượcnồng độ chất khô mong muốn, đồng thời đảm
bảo tính chấtcảm quancủasản phẩm, người ta thẩm
thấu nhiềulầnbằng cách chia nhỏ các khoảng chênh
lệchnồng độ.
•Sấy, BAO GÓI
QUI TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT MỨT KHÔ

...
05/03/2006 Nguyn Bá Thanh4
Traùi caây chín
Phaân loaïi
Röûa
Xöû lyù cô hoïc, hoùa hoïc, nhieät
Saáy
Bao goùi
Möùt khoâ
Thaåm thaáu
Quaû hoûng
Nöôùc
Ñöôøng
QUI TRÌNH ConG NGH SN XUT MT KHo
• Nguyên liệu : phải đủ độ cứngcần thiết.
• Xử lýcơ học : xắt đều, tạo hình dáng mong muốncủa
sản phẩm.
• Xử lý hóahọc : Quá trình Sunfit hoá để tẩy trắng và
chống oxy hóa. Nếucầntăng độ cứng chosản phẩm thì
ngâm trong vôi hoặc phèn chua, có thể ngâm trong acid
citric để tránh hiệntượng hồi đường.
• Xử lý nhiệt : nhằmmục đích tiêu diệt vi sinhvật, vô hoạt
enzim, biến đổi màngtế bàotạo điều kiện thuậnlợi cho
quá thẩm thấu.
• Thẩm thấu là quá trình ngâm đường vàotế bào vànước
thoát ra khỏitế bàovớivậntốctương đương nhau. Để
quy trình chế biến mứt khô - Trang 2
quy trình chế biến mứt khô - Người đăng: nguyenngocthanhxuan29021988
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
quy trình chế biến mứt khô 9 10 157