Ktl-icon-tai-lieu

quy trình công ngệ gia công càng gạt

Được đăng lên bởi phamngocchinh-pham
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 2127 lần   |   Lượt tải: 9 lần
Lêi nãi ®Çu
HiÖn nay, cïng víi sù ®i lªn cña ngµnh c khÝ, m«n c«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y thùc
sù lµ hµnh trang ®Ó mçi mét kÜ s, mét c«ng nh©n cè thÓ dùa vµo lµm c¬ së thiÕt
kÕ. M«n c«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y ®îc ®em vµo gi¶ng d¹y ë hÇu hÕt c¸c trêng kÜ
thuËt vµ cµng ngµy kh«ng ngõng ®îc c¶i tiÕn díi sù nghiªn cøu cña c¸c chuyªn
gia hµng ®Çu. §èi víi mçi sinh viªn c¬ khÝ, ®å ¸n m«n häc C«ng NghÖ ChÕ T¹o
M¸y lµ m«n häc gióp lµm quen víi viÖc gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò tæng hîp cña c«ng
nghÖ chÕ t¹o m¸y ®· ®îc häc ë trêng qua c¸c gi¸o tr×nh c¬ b¶n vÒ c«ng nghÖ chÕ
t¹o m¸y. Khi lµm ®å ¸n nµy ta ph¶i lµm quen víi c¸ch sö dông tµi liÖu, c¸ch tra
sæ tay còng nh so s¸nh lý thuyÕt ®· häc víi thùc tiÔn s¶n xuÊt cô thÓ mét s¶n
phÈm ®IÓn h×nh.§Ó hoµn thµnh ®îc ®å ¸n m«n häc nµy, em xin ch©n thµnh c¶m
¬n sù híng dÉn cña thµy T¨ng Huy cïng c¸c thµy thuéc bé m«n C«ng NghÖ ChÕ
T¹o M¸y trêng §¹i Häc B¸ch Khoa Hµ Néi. Do lµ lÇn ®Çu ®îc hoµn thµnh m«n
häc nµy, tÊt nhiªn kh«ng thÓ tr¸nh khái cã sai sãt. Em rÊt mong cã ®îc sù chØ
b¶o gióp ®ì cña c¸c thÇy vµ c¸c b¹n.
Hµ Néi 4/2004
Sinh viªn
NguyÔn TuÊn B×nh
PhÇn 1
Ph©n tÝch chi tiÕt gia c«ng
quy trình công ngệ gia công càng gạt - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
quy trình công ngệ gia công càng gạt - Người đăng: phamngocchinh-pham
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
quy trình công ngệ gia công càng gạt 9 10 503