Ktl-icon-tai-lieu

Quy trình công nghệ sản xuất jelly

Được đăng lên bởi lynakun1812
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 522 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Nguyeân lieäu quaû

Choïn löïa, phaân loaïi

Phaàn khoâng ñaït
tieâu chuaån

Röûa
Xöû lyù
EÙp
Loïc
Pectin

Ñöôøng
acid

Ngaâm
PGBQ
H2O

Chai

Phoái troän
Coâ ñaëc
Roùt chai
Taïo ñoâng
Jelly

Baõ eùp

...
Nguyn lieäu quaû
Choïn löïa, phaân loaïi
Xöû lyù
Loïc
EÙp
Röûa
Phoái troän
Coâ ñaëc
Roùt chai
Taïo ñoâng
Pectin
Ngaâm
Phaàn khoâng ñaït
tieâu chuaån
Jelly
Ñöôøng
acid
Baõ eùp
H
2
O
PGBQ
Chai
Quy trình công nghệ sản xuất jelly - Người đăng: lynakun1812
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Quy trình công nghệ sản xuất jelly 9 10 813