Ktl-icon-tai-lieu

quy trình kỹ thuật Chẩn đoán hình ảnh và điện quang can thiệp

Được đăng lên bởi haitt_71
Số trang: 1115 trang   |   Lượt xem: 1427 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ Y TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 25 /QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2013

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành tài liệu “Hƣớng dẫn quy trình kỹ thuật Chẩn đoán hình
ảnh và điện quang can thiệp”
BỘ TRƢỞNG BỘ Y TẾ
Căn cứ Luật khám bệnh, chữa bệnh năm 2009;
Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31/8/2012 của Chính Phủ quy
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
Xét Biên bản họp của Hội đồng nghiệm thu Hướng dẫn Quy trình kỹ thuật
khám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành Chẩn đoán hình ảnh của Bộ Y tế,
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này tài liệu “Hướng dẫn quy trình
kỹ thuật Chẩn đoán hình ảnh và điện quang can thiệp”, gồm 350 quy trình kỹ
thuật.
Điều 2. Tài liệu “Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành Chẩn đoán
hình ảnh và điện quang can thiệp” ban hành kèm theo Quyết định này được áp
dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
Căn cứ vào tài liệu hướng dẫn này và điều kiện cụ thể của đơn vị, Giám đốc
cơ sở khám bệnh, chữa bệnh xây dựng và ban hành tài liệu Hướng dẫn quy trình
kỹ thuật chuyên ngành Chẩn đoán hình ảnh và điện quang can thiệp phù hợp để
thực hiện tại đơn vị.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
Điều 4. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Cục
trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Cục trưởng và Vụ trưởng các Cục, Vụ
thuộc Bộ Y tế, Giám đốc các bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế,
Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Thủ trưởng Y tế các
Bộ, Ngành và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành
Quyết định này./.
Nơi nhận:
KT. BỘ TRƢỞNG
- Như Điều 4;
THỨ TRƢỞNG
- Bộ trưởng Bộ Y tế (để b/c);
- Các Thứ trưởng BYT;
- Bảo hiểm Xã hội Việt Nam (để phối hợp);
- Cổng thông tin điện tử BYT;
- Website Cục KCB;
- Lưu VT, KCB.

Đã ký
Nguyễn Thị Xuyên

1

BỘ Y TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do- Hạnh Phúc

DANH SÁCH HƢỚNG DẪN QUY TRÌNH KỸ THUẬT
CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH VÀ ĐIỆN QUANG CAN THIỆP
(Ban hành kèm theo Quyết định số:25/QĐ-BYT ngày03 tháng 01 năm 2014
của Bộ trưởng Bộ Y tế)

STT

TÊN QUY TRÌNH KỸ THUẬT

CHỤP X QUANG CHẨN ĐOÁN
1

Chụp X quang khớp thái dương hàm

2

Chụp X quang răng cận chóp

3

Chụp X quang răng toàn cảnh

4

Chụp X quang mỏm trâm

5

Chụp X quang đốt sống cổ C1 – C2

6

Chụp X quang tư thế Schuller

7

Chụp X quang tai tư thế Chaussé III

8

Chụp X quang tuyến vú

9

Chụp X quang phổi tư thế đỉnh...
1

25 -BYT

- - 
03 tháng 01 13





-

Xét Biên bn hp ca Hng nghim thu ng dn Quy trình k thut
khám bnh, cha bnh chuyên ngành Chnh ca B Y t,


. 
 

. 
  

 

  

3. 
 4.            
 

các
               
./.
Nơi nhận:
- 4;
- 
- g BYT;
- 
- 
- 
- KCB.
KT. 


Xuyên
quy trình kỹ thuật Chẩn đoán hình ảnh và điện quang can thiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
quy trình kỹ thuật Chẩn đoán hình ảnh và điện quang can thiệp - Người đăng: haitt_71
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1115 Vietnamese
quy trình kỹ thuật Chẩn đoán hình ảnh và điện quang can thiệp 9 10 643