Ktl-icon-tai-lieu

Quy trình kỹ thuật thi công

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 320 lần   |   Lượt tải: 0 lần
3

Tiêu chuẩn thi công

PHẦN 100 - CÁC ĐIỀU KHOẢN CHUNG
Mục 101. Các thông tin, định nghĩa và thuật ngữ chung
(a)

101.01.

Thông tin khái quát

Quy trình kỹ thuật này là để hướng dẫn xây dựng, cải tạo, xây dựng lại và duy tu
bảo dưỡng thường xuyên trong quá trình xây dựng những đoạn đường đã thiết
kế trong hệ thống đường ô tô quốc gia như đã xác định trong Hồ sơ đấu thầu
(Hồ sơ) và được Kỹ sư chính thức bàn giao cho Nhà thầu. Công trình do Nhà
thầu thực hiện thuộc phạm vi quy trình kỹ thuật này bao gồm các phạm trù sau,
“Công trình mới”, “Công trình cải tạo”, và “Công trình duy tu”. Các phạm trù
này có những hàm ý quan trọng liên quan đến việc đo đếm khối lượng, thanh
toán cho công trình và sẽ được xác định rõ ràng đối với từng dự án hay tiểu dự
án cụ thể.
Quy trình kỹ thuật cố gắng sử dụng thức mệnh lệnh, thể chủ động khi mô tả
trách nhiệm của Nhà thầu. Ví dụ:
Thể bị động: Nhà thầu chịu trách nhiệm về độ chính xác thi công cuối cùng.
Thể chủ động: Giám sát nhân viên kỹ thuật thi công.
Những câu xác định trách nhiệm của Chủ đầu tư được viết theo thức trình bày,
thể bị động. Ví dụ:
Thể bị động: Kỹ sư sẽ kiểm tra các điều kiện và quyết định xem các điều kiện
có khác đi đáng kể hay không.
(b)

101.02.

Tài liệu tham khảo

Đầu đề của các muc, tiểu mục, và tiêu đề của các phần nhỏ chỉ để tham khảo,
không phải để diễn giải. Trừ khi được xác định theo năm hoặc ngày tháng,
những ấn phẩm được trích dẫn đều đề cập tới các vấn đề gần đây nhất, kể cả các
ấn phẩm tạm thời, đang có hiệu lực vào ngày đóng thầu. Diễn giải các từ viết tắt
và từ viết gọn từ chữ cái đầu của một nhóm từ được sử dụng trong Hồ sơ như
sau:
AAN Hiệp hội những người làm vườn Hoa kỳ (American Association of
Nurserymen)
AAR Hiệp hội đường sắt Mỹ (American Association of Railways)
AASHTO Hiệp hội các quan chức giao thông và đường bộ Quốc gia Hoa kỳ
(American Association of State Highway and Transportation Officials)
ACI Viện Bê tông Hoa kỳ Mỹ (American Concrete Institute)

Tiêu chuẩn thi công

5

AGC Tổng hội các Nhà thầu Hoa kỳ (Associated General Contractors of
America)
AIA Viện kiến trúc Hoa kỳ (American Institute of Architects)
AISI Viện sắt thép Hoa kỳ (American Iron and Steel Institute)
ANSI Viện tiêu chuẩn quốc gia Hoa kỳ (American National Standards Institute)
ARA Hiệp hội đường sắt Hoa kỳ (American Railway Association)
AREA Hiệp hội kỹ thuật đường sắt Hoa kỳ (American Railway Engineering
Association)
ARTBA Hiệp hội những người xây dựng giao thông vận tải và đường bộ Hoa kỳ
(American Road a...
Tiêu chun thi công 3
PHN 100 - CÁC ĐIU KHON CHUNG
Mc 101. Các thông tin, định nghĩa và thut ng chung
(a) 101.01. Thông tin khái quát
Quy trình k thut này là để hướng dn xây dng, ci to, xây dng li và duy tu
bo dưỡng thường xuyên trong quá trình xây dng nhng đon đường đã thiết
kế trong h thng đường ô tô quc gia như đã xác định trong H sơ đấu thu
(H sơ) và được K sư chính thc bàn giao cho Nhà thu. Công trình do Nhà
thu th
c hin thuc phm vi quy trình k thut này bao gm các phm trù sau,
“Công trình mi”, “Công trình ci to”, và “Công trình duy tu”. Các phm trù
này có nhng hàm ý quan trng liên quan đến vic đo đếm khi lượng, thanh
toán cho công trình và s được xác định rõ ràng đối vi tng d án hay tiu d
án c th.
Quy trình k thut c gng s dng thc mnh lnh, th ch động khi mô t
trách nhim ca Nhà thu. Ví d:
Th b động: Nhà thu chu trách nhim v độ chính xác thi công cui cùng.
Th ch động: Giám sát nhân viên k thut thi công.
Nhng câu xác định trách nhim ca Ch đầu tư được viết theo thc trình bày,
th b động. Ví d:
Th b động: K sư s kim tra các điu kin và quyết định xem các điu kin
có khác đi đáng k hay không.
(b) 101.02. Tài li
u tham kho
Đầu đề ca các muc, tiu mc, và tiêu đề ca các phn nh ch để tham kho,
không phi để din gii. Tr khi được xác định theo năm hoc ngày tháng,
nhng n phm được trích dn đều đề cp ti các vn đề gn đây nht, k c các
n phm tm thi, đang có hiu lc vào ngày đóng thu. Din gi
i các t viết tt
và t viết gn t ch cái đầu ca mt nhóm t được s dng trong H sơ như
sau:
AAN Hip hi nhng người làm vườn Hoa k (American Association of
Nurserymen)
AAR Hip hi đường st M (American Association of Railways)
AASHTO Hip hi các quan chc giao thông và đường b Quc gia Hoa k
(American Association of State Highway and Transportation Officials)
ACI Vin Bê tông Hoa k M (American Concrete Institute)
Quy trình kỹ thuật thi công - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quy trình kỹ thuật thi công - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Quy trình kỹ thuật thi công 9 10 843